La creació d'activitats per pissarra digital interactiva i el perfil del futur docent

Author

Palau Martín, Ramón Félix

Director

Holgado García, Josep

Gisbert Cervera, Mercè

Date of defense

2012-07-16

Legal Deposit

T.452-2013

Pages

410 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Pedagogia

Abstract

La present tesis és un treball d’investigació realitzat a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona sobre la creació d’activitats per pissarra digital interactiva i el perfil dels futurs docents que les han creat. Cada cop donem més importància al perfil de l’estudiant i del docent i per això he cregut important avaluar com un futur docent crea activitats per pissarra digital interactiva i relacionar-ho amb el seu perfil. El perfil del docent o en aquest cas del futur docent l’he determinat a partir de paràmetres i variables com el seu patró d’aprenentatge i la seva percepció de competència digital. En la formació dels futurs docents en el currículum de la URV tenim com a competència: Conèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació. .És per aquesta raó que el coneixement d’eines i recursos TIC (Tecnologies de la informació i la comunicació) per a l’ús a l’aula és una prioritat. Així mateix hem cregut que la pissarra digital interactiva (PDI) és un dels recursos TIC que ha irromput amb més força en el context de l'educació i formació en els últims anys després de l’ordinador. En l’actualitat s’està potenciant el seu ús a les aules degut a que ofereix més possibilitats que l’ordinador, sobretot perquè permet visionar els continguts en grup i aporta més interactivitat a les classes. Per aquestes raons valorem com a molt interessant avaluar com els futurs docents creen activitats per aquesta eina. Per avaluar aquestes activitats he utilitzat variables com el temps de l’activitat, els models didàctics utilitzats, tipus d’objectiu que pretén assolir, i funcionalitat de la pissarra digital interactiva que s’haurà d’utilitzar. Com a organització i estructura d’aquesta tesi està organitzada en 6 capítols dels quals els tres primers capítols constitueixen la base teòrica i els tres posteriors el procés d’investigació tal i com detallo a continuació: 1r: TIC I EDUCACIÓ. En aquest capítol començo definint el concepte de. NNTT, TIC I TAC. Després aprofundeixo de com aquestes TIC i TAC han afectat a les nostres aules, als docents a l’alumnat i finalment quines metodologies docents aporta o afavoreix 2. LA PISSARRA DIGITAL INTERACTIVA. En aquest segon capítol defineixo el concepte de PDI, quines eines complementàries existeixen associades a la PDI, el funcionament i funcionalitats d’una PDI, i faig una classificació de les PDI. Abordo també l’ús de la PDI des de diferents perspectives, i estableixo relacions entre la PDI i els docent i la PDI i l’alumnat. 3. LA FORMACIÓ INICIAL DEL PROFESSORAT EN BASE A COMPETÈNCIES: En aquest tercer capítol presento les competències del futur docent,, exposo el model competencial de la URV i el Grau d’Educació i el Máster del professorat de secundària que és d’on he extret la mostra de futurs docents. També exposo els patrons d’Aprenentatge i l’adquisició de competències i finalment descric la competència digital. 4. PROCÉS D’INVESTIGACIÓ: En aquest 4t capítol i 1r de la part d’investigació, analitzo el context, defineixo els objectius, tant generals com específics, la metodologia, la població i la mostra, defineixo també les variables i instruments utilitzats 5. ANÀLISI DE LES DADES: En aquest capítol 5è presento les dades, les analitzo faig les correlacions entre les diferents variables. 6. CONCLUSIONS: En aquest últim capítol, presento i exposo les conclusions dels resultats obtinguts i finalment faig les aportacions de la investigació i les línies futures d’aquesta. A banda d’aquest 6 capítols principals aquesta tesis compta amb una bibliografia, i un annex on podem trobar a banda dels instruments una relació de les dades extretes i correlacionades. És important destacar que aquesta investigació s’ha realitzat dins el marc d’un projecte de la URV i del grup de recerca ARGET i s’ha fet a mode de prova pilot. És per aquesta raó que hem utilitzat una mostra petita. Com es pot veure també hem fet un anàlisis força estadístic tot la dimensió limitada de la mostra, però es pretenia fer-ho d’aquesta manera de cara a que quan aquest projecte es desenvolupi els següents cursos amb mostres grans s’hagi testejat tot el procés de la mateixa manera. En l’actualitat aquest projecte està tenint continuïtat i s’està desenvolupant amb una mostra d’aproximadament 200 futurs docents.Hem establert relacions entre les activitats per a pissarra digital interactiva creades pels futurs docents i els perfils d’aquest. En la part de les activitats hem analitzat a quin grau d’objectiu segons la taxonomia de Bloom feia referència cada activitat, el temps de durada, el model didàctic i la funcionalitat de pissarra digital interactiva que usava. I per la part de perfil hem valorat el seu patró d’aprenentatge i el seu nivell d’autopercepció de competència digital. Com una de les conclusions fruit dels resultats obtinguts és que els futurs docents amb patrons seqüencials i precís tenen una percepció força positiva d’alguns elements de la competència digital en comparació amb la resta de patrons. D’altra banda, també s’ha conclòs que quan les activitats per pissarra digital interactiva tenen una dificultat elevada perquè estan basades en els nivells superiors de la taxonomia de Bloom i precisen un alt raonament cognitiu, s’empren més models didàctics d’ús de la PDI. En relació al nivell de dificultat, si les activitats tenen un grau de dificultat molt elevat es recomanable utilitzar només un nivell de la taxonomia de Bloom, i aquest nivell s’ha de correspondre amb els nivells superiors. Pel contrari, si les activitats tenen una dificultat més senzilla, els nivells de Taxonomia de Bloom recomanables són els inferiors. I finalment, comentar que les activitats amb intervals de temps més llargs utilitzen més eines i funcionalitats de la PDI.


This thesis is a research project conducted at the University Rovira i Virgili about creating interactive whiteboard activities and profile of future teachers that they created. Every time we give more importance to the profile of the student and the teacher and I thought it important to assess how a future teacher creates interactive whiteboard activities and relate it to their profile. The profile of the teacher or teachers of the future in this case I determined from the parameters and variables and their pattern of learning and perception of digital competence. In the training of future teachers in the curriculum of the URV we like competition: understand the educational implications of information technology and communication (ICT). . It is for this reason that knowledge of tools and resources ICT, for use in the classroom is a priority. Also we believe that the interactive whiteboard (IW) is a resource that ICT has emerged stronger in the context of education and training in recent years on the computer. We are currently promoting their use in the classroom because it offers more possibilities than the computer, mainly because it allows viewing of contents provides more interactivity and group classes. For these reasons we consider interesting to assess how future teachers create activities for this tool. I used these activities to assess variables such as time of the activity, teaching models used, type of goal it wants to achieve, and functionality of the interactive whiteboard that should be used. As an organization and structure of this thesis is organized into 6 chapters of which the first three chapters provide the theoretical basis and the three subsequent research process as described below: 1: ICT and education. This chapter starts by defining the concept. New technologies to ICT and LNT. After deepening of ICT and how these have affected TAC in our classrooms, the teachers students and teaching methods which finally brings favors or 2. The interactive whiteboard. In this chapter we define IW, what tools there are additional associated PDI, performance and functionality of a IW, and I would classify IW. Also addresses the use of IW from different perspectives, and establish relationships between the teachers and the IW and IW and students. 3. INITIAL TEACHER TRAINING BASED ON SKILLS: In this third chapter presents the skills of future teachers, I explain the competence model of the URV and the Degree of Master of Education and secondary school teachers which is where I extracted sample of future teachers. It also exposes the patterns of learning and acquiring skills and finally describe the digital competence. 4. Research process: The 1st and 4th chapter of the research, analyze the context, defining objectives, both general and specific, methodology, population and sample, we define the variables and instruments used 5. DATA ANALYSIS: In this chapter I present 5 data, I analyze the correlations between these variables. 6. CONCLUSIONS: In this final chapter, the conclusions and present the results and finally do the contributions of the research and the future of it. Apart from the 6 main chapters this thesis has a bibliography and an appendix banda instruments can find a list of the extracted data and correlated. Importantly, this research was carried out within the framework of a project of the URV research group and has made Arget pilot mode. For this reason, we used a small sample. As you can see we have also done quite a statistical analysis of all the limited sample size, but it was intended to do it this way in order to develop this project when the following courses with large samples have tested all process the same way. Currently this project is being developed with continuity and taking a sample of approximately 200 future teachers.Hem established relations activities for interactive whiteboard created by future teachers and profiles of this. In some of the activities we have analyzed to what extent target according to Bloom's taxonomy referred each activity, the duration of the teaching model and functionality that used interactive whiteboard. And we evaluated the profile of its pattern learning and perception of their level of digital competence. As a result of the conclusions of the results is that future educational and accurate sequential patterns have a very positive perception of certain elements of digital competence in comparison with other patterns. On the other hand, it was concluded that when the interactive whiteboard activities have a high difficulty because they are based on the higher levels of Bloom's Taxonomy and require a high cognitive reasoning, are used more didactic models use the PDI. Regarding the difficulty level, if the activities have a high degree of difficulty it is recommended to use only one level of Bloom's taxonomy, and this level is related to higher levels. Conversely, if the activities are easiest difficulty, levels of Bloom's Taxonomy are recommended below. Finally, discuss the activities with intervals longer use more tools and features of the IW.

Keywords

pissarra digital interactiva; perfil de futur docent; creació d'activitats multimèdia

Subjects

373 - Kinds of school providing general education; 378 - Higher education. Universities. Academic study

Documents

tesiRP.pdf

17.93Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)