El Libelluls o demanda en l'estil judicial català entre el ius commune i els iura propia segles XII al XIX : l'estil judicial del libellus o demanda en els iura propria catalans

Author

Ramió Costa, Carmen

Director

Montagut Estragués, Tomàs de

Date of defense

2013-07-19

Legal Deposit

B 6026-2014

Pages

484 p.Department/Institute

Universitat Pompeu Fabra. Departament de Dret

Abstract

La present tesi estudia i analitza, d'una banda, la institució jurídica amb la que comença el procés judicial; per l'altre, l'estil judicial català. L'abast de la investigació se centra en el dret intermedi o vell règim, enllaçant-lo amb la llei d'enjudiciament civil de 1881. S'entén per dret intermedi o vell règim, el dret que es va donar després de la caiguda de l'Imperi Romà fins a arribar a l'actual dret codificat del segle XIX-XX, i rep el nom de ius commune et iura propia; en el qual, la institució d'inici del procés judicial era anomenada libellus i/o demanda. També, en aquesta època històrica, es donava un estil judicial propi en cada regne; raó per la qual ens centrem en l'estil judicial del Principat de Catalunya. La investigació del libellus o demanda observa les diferències i semblants que la uneixen o separen amb la demanda judicial del codi processal civil de 1881.


This thesis studies and analyzes, on the one hand, the institution initiating the judicial process; and on the other hand, Catalan judicial style. The scope of the research is focused on the intermediate law (the middle Ages or old regime), linking it with the Civil procedure law of 1881. Intermediate laws or old regime rights, which are called ius commune et iura propia, they mean the rights conferred after the fall of the Roman Empire up to the current Civil Procedure law of the 19th and 20th Centuries. The institution that initiates the judicial process was called in the ius commune et iura propia: libellus and / or demand. Also, in this historical epoch, each kingdom had its own judicial style. Therefore we focus on the judicial style of the Principality of Catalonia. This research into the libellus and/or demand notes similarities and differences between them and the demand or slander. Demand is the current name of the institution which begins the trial according to the civil procedure law of 1881.


La presente tesis estudia y analiza, por un lado, la institución jurídica iniciadora del proceso judicial; por el otro, el estilo judicial catalán. El alcance de la investigación se centra en el derecho intermedio o viejo régimen, enlazándolo con la ley de enjuiciamiento civil de 1881. Se entiende por derecho intermedio o viejo régimen, el derecho que se dio después de la caída del Imperio Romano hasta llegar al actual derecho codificado del siglo XIXXX, y recibe el nombre de ius commune et iura propia; en el que, la institución de inicio del proceso judicial era llamada libellus y/o demanda. También, en esta época histórica, se daba un estilo judicial propio en cada reino; razón por la que nos centramos en el estilo judicial del Principado de Cataluña. La investigación del libellus o demanda observa las diferencias y parecidos que la unen o separan con la demanda judicial del código procesal civil de 1881.

Keywords

Derecho; Justicia; Derecho común; Derecho propio; Derecho catalán; Derecho patrio; Estilo judicial; Demanda; Libelo; Dret; Justícia; Dret comú; Dret propi; Dret català; Dret patri; Estil judicial; Demanda; Libel; Ius; Iustitia; Ius commune; Iura propia; Stylus iudicii; Libellus; Demandare; Demand; Slander; Catalan iura; Catalan law

Subjects

34 - Law. Jurisprudence

Note

Versió reduïda de la tesi original, existeix versió publicada com a monografia en venda

Documents

tcrc.pdf

12.52Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)