Accesibilidad en entornos web interactivos: superación de las barreras digitales 

  Pascual Almenara, Afra (Date of defense: 2015-04-16)

  A diario, millones de personas sin conocimientos técnicos publican contenido en la web en blogs, wikis, redes sociales, etc. A pesar de existir recomendaciones de accesibilidad, como las pautas WCAG y ATAG de la W3C y que ...

  Advanced thermal energy storage research in demo plants for commercial systems 

  Prieto, Cristina (Date of defense: 2016-10-02)

  La present tesis s’enmarca en el camp/sector de l’emmagatzematge d’energia tèrmica, concretament en el procès de disseny i optimització que comporta el desenvolupament d’una tecnologia d’emmagatzematge tèrmic. Per aquest ...

  Algorithms and efficient encodings for argumentation frameworks and arithmetic problems 

  Guitart Bravo, Francesc (Date of defense: 2014-07-07)

  In this thesis we focus on the design and implementation of a particular framework of Possibilistic Defeasible Logic Programming (RP-DeLP). This framework is based on a general notion of collective (non-binary) conflict ...

  Aplicación de sensores de flujo óptico para el desarrollo de nuevos sistemas de medida de bajo coste 

  Tresánchez Ribes, Marcel (Date of defense: 2011-12-23)

  En aquesta memòria es presenten diversos treballs relacionats amb la utilització dels sensor de flux òptic de baix cost pel desenvolupament de nous sistemes de mesura compactes i de molt baix cost. Les aplicacions plantejades ...

  Application of autonomous mobile platforms for environmental supervision and gas leakage localization 

  Martínez Lacasa, Daniel (Date of defense: 2017-02-09)

  Aquesta tesi doctoral presenta la recerca realitzada en l’anàlisi i desenvolupament de procediments de supervisió ambiental mitjançant l’ús de plataformes robòtiques mòbils donant especial importància a la localització de ...

  Application of image processing methodologies for fruit detection and analysis 

  Font Calafell, Davinia (Date of defense: 2014-12-02)

  En aquesta memòria es presenten diversos treballs d'investigació centrats en l’automatització d’operacions agrícoles mitjançant l’aplicació de diverses tècniques de processament d’imatge. En primer lloc es presenta un ...

  Application of passive thermal energy storage in buildings using PCM and awnings 

  Arce Maldonado, Pablo (Date of defense: 2011-05-30)

  Challenges and Potential Support Mechanisms for Renewable Energy Deployment in Developing Countries 

  Lucas Porta, Hugo (Date of defense: 2020-12-11)

  Els països en desenvolupament enfronten el doble desafiament d'haver de contribuir amb la seva part a la mitigació del canvi climàtic i, al mateix temps, tractar de promoure amb urgència el desenvolupament sostenible. Atès ...

  Changes in quality parameters during growth, cold storage and shelf life of ‘Conference’ pears: from orchard to consumer 

  Torregrosa Sauret, Laia (Date of defense: 2020-01-21)

  L'àrea de Lleida és una de les principals regions productores de pera del sud d'Europa, essent la ‘Conference’ la principal varietat de pera produïda. En els darrers 5 anys s'ha detectat una tendència decreixent en el ...

  Characterization, equation formulation and enhancement of phase change materials (PCM) for thermal energy storage (TES) 

  Ferrer Muñoz, Gerard (Date of defense: 2016-12-19)

  L’edificació, la indústria i el transport són els tres principals sectors consumidors d’energia, representant el 96 % de l’energia final consumida a la Unió Europea, i essent responsable de gairebé la totalitat de les ...

  Cloud systems and HPC as a service of agroindustry 

  Mateo Fornés, Jordi (Date of defense: 2019-03-29)

  Aquesta tesi explora mètodes, models matemàtics i algorismes per a una gestió eficient dels sistemes en el núvol. També explora com exportar i lliurar aquest coneixement a la societat, en particular al camp dels agronegocis ...

  Clusterización de aplicaciones paralelas para su planificación en entornos de cómputo multi-cluster 

  Blanco de Frutos, Héctor (Date of defense: 2012-12-14)

  Un Multi-Cluster és un entorn de còmput distribuït en el que els diferents elements de còmput, agrupats en clústers, estàn repartits en diferents departaments d’una mateixa institució. La tasca de planificar aplicacions ...

  Cold thermal energy storage (CTES) for LNG energy systems 

  Yang, Lizhong (Date of defense: 2022-07-22)

  La demanda global en refrigeració en aplicacions residencials, comercials i industrials representa avui en dia una porció considerable de l’energia final consumida i del CO₂ emès. Tot i així, algunes fonts de fred d’alt ...

  Computación distribuida en entornos peer-to-peer con calidad de servicio 

  Castellà Martínez, Damià (Date of defense: 2011-07-08)

  Contributions to automatic configuration and selection for satisfiability 

  Pon Farreny, Josep (Date of defense: 2021-07-16)

  En l’àrea de les ciències de la computació, és sabut que els algoritmes poden exhibir comportaments completament diferents depenent de com estiguin configurats els seus paràmetres, fet que s’aguditza quan els problemes que ...

  Corrosion evaluation of molten salts thermal energy storage (TES) systems in concentrated solar power plants (CSP) 

  Ruiz-Cabañas, F. Javier (Date of defense: 2020-12-01)

  El protagonisme creixent de la tecnologia solar termoelèctrica entre el ventall de les energies renovables es centra en la seva capacitat d’adaptar la seva producció a la demanda energètica exigida. La gestionabilitat ...

  CSP problems as algorithmic benchmarks: measures, methods and models 

  Mateu Piñol, Carles (Date of defense: 2009-01-30)

  On Computer Science research, traditionally, most efforts have been devoted to research hardness for the worst case of problems (proving NP completeness and comparing and reducing problems between them are the two most ...

  Desarrollo de nuevas metodologías para la determinación cualitativa y cuantitativa de compuestos orgánicos volátiles (COV) en cuero y productos para el acabado del cuero 

  Flores Reyes, Antonia (Date of defense: 2021-09-08)

  Els compostos orgànics volàtils (COV) sorgeixen dels productes químics utilitzats en les diverses etapes del procés de fabricació del cuir. Un dels objectius de la industria del cuir es minimitzar o eliminar els COV, sense ...

  Desenvolupament d'equips per a la mesura d'esforços entre tractors i ormejos agrícoles per a la realització d'assajos en camp 

  Pijuan Cases, Jordi (Date of defense: 2015-07-24)

  L’objectiu d’aquesta tesi és desenvolupar un conjunt d’equips dinamomètrics per a la mesura d’esforços en la unió entre tractors i ormejos agrícoles. Un dels equips d’estudi és un dinamòmetre per a enganxalls tripuntals, ...

  Design, development and characterisation of a Combined Solar Thermal Collection and Radiative Cooling System for heat and cold production 

  Vall Aubets, Sergi (Date of defense: 2021-07-15)

  La concepció d'un món millor per a les generacions futures passa pel compromís de mitigar o revertir el canvi climàtic. L'origen del canvi climàtic és ben conegut: l'emissió de gasos d'efecte hivernacle relacionats amb ...