La UdL combina una llarga i fructífera tradició universitària amb una estructura jove i dinàmica que aposta decididament per una formació i una investigació de qualitat, per uns avançats mètodes docents i per la internacionalització. Distingida amb el Campus d’Excel·lència Internacional pel projecte Iberus.

Les tesis doctorals també es troben accessibles a través del Repositori Obert UdL.


Si sou doctor o doctora de la Universitat de Lleida i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb escoladoctorat@udl.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

The role of the nurse in leadership and supervisory positions in long-term care in Catalonia 

Horta Garcia, Gemma (Date of defense: 2023-05-30)

Introducció: Degut a l’envelliment de la població s’espera un increment en la demanda de places en institucions de llarga estada. El perfil del resident, generalment fràgil, dependent, amb pluripatologies i deteriorament ...

Consideraciones para la implementación de la detección precoz personalizada del cáncer de mama en un sistema nacional de salud: puntos de vista de mujeres y profesionales de la salud 

Laza-Vásquez, Celmira (Date of defense: 2023-07-25)

Per tal de reduir els efectes adversos del model actual de detecció precoç del càncer de mama i proporcionar més beneficis per a les dones i els sistemes sanitaris, la investigació ha avançat cap a la detecció personalitzada ...

ICT Tools to analyze social media and be applied in the business field 

Pons, Adrià (Date of defense: 2022-06-17)

Actualment, les dades es consideren un actiu molt valorat i el seu volum augmenta de manera exponencial. Les xarxes socials s'han convertit en una font de dades per recopilar una gran quantitat d'informació. Aquest escenari ...

Conectar Jugando: executive functions training through modern board games in primary education 

Vita Barrull, Núria (Date of defense: 2023-07-21)

Les funcions executives juguen un paper important en el desenvolupament cognitiu i educatiu dels infants en l'etapa escolar. Estudis anteriors han obtingut resultats prometedors en l'ús de jocs de taula moderns (fillers) ...

Construir la convivencia desde la interculturalidad en las escuelas españolas de Educación Primaria 

Cerviño Abeledo, Irimia (Date of defense: 2023-07-20)

Aquesta tesi, que forma part del projecte " La diversidad cultural en la escuela: discursos, políticas y prácticas" (CS02017-84872-R), finançat pel Ministerio de Economía, Industria y Competitividad d'Espanya, té com a ...

Influencia de la variedad y zona de cultivo de cebada sobre las propiedades de malta, mosto y cerveza 

Prieto Diez, Neus (Date of defense: 2023-07-12)

La cerca d’estabilidad dels paràmetres de qualitat del producte que ofereix la indústria de la cervesa és un repte continu. El fet de no poder assegurar un equilibri en la qualitat de l’ordi suposa un desafiament, i no ...

Dinámica y discontinuidad hidro-morfosedimentaria de un corredor fluvial, el caso del Alto Garona 

Bulteau, Théo (Date of defense: 2023-06-09)

Des de principi del segle XX, el règim hidrosedimentari de l'Alta Garona (Pirineu Central) s’ha vist alterat per diverses pertorbacions naturals i antròpiques, donant lloc a la pèrdua de nombrosos serveis ecosistèmics. Com ...

La participación de las familias en los supuestos de acogimiento y reunificación: elaboración de una propuesta para fomentar la participación de padres, madres, hijos e hijas 

Massons Ribas, Anna (Date of defense: 2023-07-05)

La present tesi doctoral elabora el marc legal de referència de la participació familiar, des d’una doble perspectiva, la del dret de participació dels nens, nenes i adolescents i la del dret dels pares i mares, en els ...

Measuring the availability of metals in large mixtures with diffusive gradients in thin films (DGT) devices 

Sans Duñó, Jordi (Date of defense: 2023-07-04)

La distribució de compostos metàl·lics traça i els processos fisicoquímics en els que intervenen aquestes espècies són factors clau per a comprendre la biodisponibilitat. La tècnica “Diffusive gradients in thin-films ...

Captured by Time: The Ageing Transformation of Byron Embodied by His Characters in His Literary Works 

Benderska, Yuliia (Date of defense: 2023-07-03)

La poesia de George Gordon Byron va representar un gran interès per als investigadors del romanticisme. No obstant això, és normal admetre que els estudis sobre l'envelliment poques vegades es van utilitzar per donar llum ...

Psychological and Psychosocial Factors in Second Language Acquisition: The Case of Young Immigrants in the Catalan Context 

Senar Morera, Fernando (Date of defense: 2023-06-23)

L'increment de la població immigrant a Catalunya planteja reptes per integrar-los educativament, socialment i lingüísticament. Tot i els esforços legislatius, persisteix una bretxa en el rendiment acadèmic d'aquests ...

Anàlisi de les competències de les infermeres d’anestèsia a Catalunya al segle XXI 

Sanclemente Dalmau, Montserrat (Date of defense: 2023-06-22)

La infermera d’anestèsia té una llarga història mundialment, però no a Catalunya, en què només hi ha constància en els últims quinze anys. El desenvolupament de la infermera d’anestèsia ha tingut lloc sense un marc ...

Los cuatro conceptos chinos ´Miànzi´, ´Guānxi´, ´Xiào´, ´Lǐ´ y sus repercusiones sociales 

Zhao, Mo (Date of defense: 2023-06-16)

Les quatre nocions explorades en aquesta tesi pretenen vincular la interrelació entre l'ètica confuciana i les pràctiques quotidianes per comprendre millor els fonaments ètics dels fenomen a la societat xinesa. Les ...

Ús sostenible de fertilitzants orgànics en sistemes agrícoles mediterranis 

Ortiz Gama, Carlos A. (Date of defense: 2023-06-02)

En un context d'economia circular, cal vetllar per maximitzar l'aprofitament dels nutrients i augmentar, com a conseqüència, l'eficiència dels sistemes agrícoles mediterranis, en línia amb les pautes que marca l'estratègia ...

Canvis neuromusculars en l’envelliment: efectes de la suplementació dietètica amb flavonoides del te verd i del cacau sobre la sarcopènia 

Blasco Carmona, Alba (Date of defense: 2023-06-01)

La pèrdua de la massa i la força musculars (sarcopènia) és un procés característic associat a l'envelliment que té lloc en totes les espècies. En ratolins, s'han observat defectes en les habilitats motores i canvis en els ...

Ultrasound technology as a strategy for enhancing the content and the bioaccessibility of phenolic compounds in apple and apple-based products 

Naranjo Martín, María del Carmen (Date of defense: 2023-06-01)

En els darrers anys, les tecnologies innovadores de processament estan en auge per aconseguir productes saludables i d'alta qualitat, per tal de satisfer la demanda dels consumidors. En aquesta Tesi Doctoral s'investiga ...

Dissection and modulation of isoprenoid biosynthesis in higher plants 

Huang, Xin (Date of defense: 2023-05-29)

La meva tesi es centra en identificar i caracteritzar mitjançant enginyeria genètica, (introduint gens o editant el genoma) els mecanismes reguladors de la biosíntesi d'isoprenoides en plantes superiors. El principal ...

NEUROINNOVACIÓN: Método Disruptivo Estructurado para estimular el proceso creativo y la formación de competencias empresariales en pequeños productores 

Zúñiga Aguilar, Isaac (Date of defense: 2023-05-31)

La necessitat de formació empresarial en el sector rural ha motivat l'interès d'aquesta tesi per aprofundir en la cerca d'estratègies que connectin a petits productors que es troben en situació de pobresa o d'extrema pobresa ...

Multilingualism as misbehavior: Linguistic acculturation, identity, and immigrant heritage languages in Catalan schools 

Sáenz Hernández, Isabel (Date of defense: 2023-05-26)

Aquesta tesi utilitza el llenguatge com a unitat d’anàlisi, ja que està interrelacionat amb temes de simbolisme ètnic, pertinença a un grup, currículum escolar i discurs sobre la immigració. Explora l'aculturació lingüística ...

On the Analysis of Network Reliability and Spatial Networks with Point Patterns 

Llagostera Blasco, Pol (Date of defense: 2023-04-28)

Actualment, les xarxes estan presents en molts àmbits i en molts aspectes de la vida quotidiana, des de xarxes de carreteres fins a formulacions químiques. Aquesta tendència ha augmentat en els últims anys a causa de ...

More