La UdL combina una llarga i fructífera tradició universitària amb una estructura jove i dinàmica que aposta decididament per una formació i una investigació de qualitat, per uns avançats mètodes docents i per la internacionalització. Distingida amb el Campus d’Excel·lència Internacional pel projecte Iberus.

Les tesis doctorals també es troben accessibles a través del Repositori Obert UdL.


Si sou doctor o doctora de la Universitat de Lleida i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb escoladoctorat@udl.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Manejo del acceso venoso periférico en paciente adulto: abordaje bibliométrico y estudio Delphi con expertos nacionales e internacionales 

Torné Ruiz, Alba (Date of defense: 2024-06-28)

El maneig dels catèters venosos perifèrics (CVP) és una competència infermera. L'ús dels CVP està estès al medi hospitalari, però els pacients no estan exempts de complicacions. Els protocols o les guies dels centres ...

Automating urban forest inventories and ecosystem service assessments of street trees based on remote sensing data and artificial intelligence 

Velasquez-Camacho, Luisa (Date of defense: 2024-07-02)

Actualment, el 52% de la població resideix en àrees urbanes, i s'estima que per l'any 2050, aquesta proporció augmentarà al 68%, essent una tendència especialment significativa a Europa, on s'espera que més del 72% de les ...

Class Inequalities in Lebanese Higher Education 

Sabbagh, May (Date of defense: 2024-06-20)

El sistema educatiu libanès molt estratificat ha estat sempre un mecanisme fonamental a través del qual es reprodueixen les desigualtats socials. Basat en un marc realista crític i un enfocament interpretatiu crític, aquest ...

Hábitos alimenticios, actividad física y estilos de vida en diferentes poblaciones 

Arnau Salvador, Rosa (Date of defense: 2023-11-07)

Introducció: S’ha observat que la pràctica regular d’activitat física té nombrosos beneficis sobre la salut. Així mateix, les conductes alimentàries, el grau d'adherència a la Dieta Mediterrània i els hàbits de son han ...

Remote Sensing and Artificial Intelligence for monitoring of irrigated areas and quantification of water usage 

Paolini, Giovanni (Date of defense: 2024-05-24)

En l’actual context de manca d’aigua i creixents demandes hídriques, hi ha una necessitat urgent de monitoritzar i optimitzar l’ús dels recursos hídrics. Atès que l’agricultura de regadiu és el principal usuari d’aigua ...

Desarrollo sustentable del turismo. Desafíos para la gestión municipal en zonas de interés turístico en Chile 

Rivas Ortega, Humberto (Date of defense: 2024-05-24)

El desenvolupament sustentable del turisme és un desafiament que enfronten les autoritats locals a totes les destinacions turístiques. A Xile s'han delimitat zones d'interès turístic (ZOIT) per impulsar plans d'inversió a ...

Características clínicas del síndrome de agitación psicomotriz en pacientes con trastorno mental grave 

Garrote Cámara, María Elena (Date of defense: 2024-05-24)

L’agitació psicomotriu és una síndrome en què hi ha una alteració de la conducta, que en moltes ocasions pot produir comportaments violents o agressius. Atès que es tracta d’una situació estressant per als professionals ...

Intervenciones de enfermería para la prevención de las conductas suicidas 

Sufrate Sorzano, Teresa (Date of defense: 2024-05-24)

Actualment, es registren aproximadament 800.000 morts al món per suïcidi cada any. Els factors que intervenen en el suïcidi són múltiples i d’índole diversa, abastant totes les esferes i àmbits de la persona des del pla ...

Los accidentes de esquí en Derecho internacional privado 

Oromí Segarra, Irene (Date of defense: 2024-05-22)

L’esquí és un esport de risc i en cas d’accident el resultat pot ser danyós. Aquest dany serà, en general, en els accidents classificats com «accidents d’esquí propis» un dany extracontractual i podrà donar lloc a l’acció ...

Climate change impacts on the biogeographical patterns of Mediterranean macrofungi 

Morera, Albert (Date of defense: 2024-05-16)

Els macro-fongs, un subconjunt de fongs que genera cossos fructífers visibles a simple vista (bolets), tenen un gran valor ecològic, social i econòmic. D'una banda, els macro-fongs juguen un paper molt important en el ...

Genetic-marker discovery for productive resilience in growing pigs 

Laghouaouta, Houda (Date of defense: 2024-05-10)

La resiliència ha estat considerada com un caràcter secundari i encara no s'ha implementat en programes de millora. Les principals limitacions són la manca d'un mètode de quantificació directa i informació consistent sobre ...

Gestió predictiva d'infrastructures aquàtiques en entorns urbans resilients 

Ribalta Gené, Marc (Date of defense: 2024-05-14)

La xarxa de clavegueram és crucial per recollir i transportar les aigües residuals a les plantes de tractament, evitant l'estancament i els problemes de salut, ecològics i econòmics relacionats. Tanmateix, la infraestructura ...

Avance en los cuidados enfermeros a las personas con enfermedad inflamatoria intestinal 

Navarro Correal, Ester (Date of defense: 2024-05-03)

Introducció: La malaltia inflamatòria intestinal (MII) es defineix com un grup de trastorns inflamatoris crònics de causa desconeguda que afecten l'aparell digestiu. Les persones que pateixen aquestes malalties requereixen ...

Análisis de las unidades fraseológicas en un corpus escrito de aprendices sinohablantes: influencia en la interlengua y en el aula de ELE 

Miramón Escribano, Maria Teresa (Date of defense: 2024-05-02)

En aquest treball s'analitzen les unitats fraseològiques (UF) de la llengua espanyola a partir de la seva identificació i catalogació en Español moderno, el manual d'ensenyament d'espanyol com a llengua estrangera que ...

Morpho-sedimentary dynamics of mountain rivers affected by hydropeaks 

Ville, Fanny (Date of defense: 2024-04-25)

Molts rius de muntanya estan sotmesos a hidròpics, descàrregues ràpides d'aigua de centrals hidroelèctriques per a producció elèctrica. Aquesta tesi se centra en la caracterització hidrològica temporal i espacial (és a ...

La prevenció de la lesió del lligament encreuat anterior en jugadores d'handbol adolescents 

Cadens Roca, Maria (Date of defense: 2024-03-15)

La ruptura del lligament encreuat anterior és una de les lesions de més gravetat per les conseqüències a llarg termini, l’elevat risc de tornar-se a lesionar, el temps prolongat per tornar a la competició i pels canvis ...

The crop forcing technique in Vitis vinifera L. cv. Tempranillo: carbon dynamics, irrigation strategies and vine performance 

Oliver-Manera, Jordi (Date of defense: 2024-04-18)

El canvi climàtic és la gran amenaça de la viticultura actual ja que malmet la qualitat del most i posa en risc la disponibilitat d’aigua per les vinyes. En aquest nou escenari apareixen noves tècniques de maneig amb ...

Ideologies and attitudes towards native-speakerism and English as a Lingua Franca in Higher Education 

Calvet Terré, Júlia (Date of defense: 2024-04-25)

En les últimes dècades, l'ensenyament de la llengua anglesa ha estat testimoni de notables canvis. No obstant això, una creença profundament arrelada roman inalterada en l'imaginari col·lectiu: la cerca incessant d'una ...

A step forward in the management of pain in Fibromyalgia: integrating the patients’ perspectives and eHealth approaches 

Martínez-Navarro, Oriol (Date of defense: 2024-04-16)

OBJECTIUS. El principal objectiu d'aquesta Tesi Doctoral va ser conceptualitzar el dolor en el context de la fibromiàlgia i al mateix temps avaluar l'efectivitat de les intervencions educatives de eHealth per al maneig ...

More