Canvis en l'organització i la metodologia educativa lligats a la integració de les TIC a l'aula: el cas de les escoles Pies de Catalunya

Author

Ferran Biera, Neus

Director

Sangrà Morer, Albert

Romero Carbonell, Marc

Date of defense

2015-07-21

Legal Deposit

B 22581-2015

Pages

492 p.Department/Institute

Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center

Abstract

La investigació se centra en la idea de canvi com a conseqüència de la integració de les TIC a les aules escolars en un conjunt d'escoles que tenen una identitat pròpia comuna. El quadrinomi organització, metodologia, formació i canvi és la idea subjacent. Espanya té una singularitat pròpia: els continus canvis en les lleis educatives. Hi ha docents emprenedors que autogestionen, canvien i adapten a les seves classes aquells mitjans que perceben pròpiament com a útils i amb un valor afegit per la facilitat en l'accés a la informació i el coneixement des de qualsevol lloc i amb qualsevol dispositiu. Tanmateix continuen persistint aules del segle XX al segle XXI. Les institucions escolars continuen sent espais rígids i poques mostren haver interioritzar en el si dels seus equips directius la idea de canvi o l'impuls necessari per canviar. El retorn a lleis educatives centralitzades que fan derivar els resultats escolars de proves estandarditzades són la pedra angular que xoca amb les noves metodologies que haurien de derivar del treball en xarxa.


The research focuses on the idea of change as a result of the integration of ICT in the classrooms of a group of schools that have a common identity. Quaternion organization, methodology, training and change is the underlying idea. Spain has its own uniqueness: legislative changes in education laws. Teachers end up being self-managed, changing and adapting to their classes those means that they perceive as a useful and with added value for the user easily access information with any device. Educational institutions are still rigid spaces where decisions are made by management teams that not always agree with the idea of change or the impetus to change, but it is not due to ignorance. The return to centralised education laws, where school results derive from standardised tests, may be the cornerstone that collides with new methodologies that should result from networking with ICT.


La investigación se centra en la idea de cambio como consecuencia de la integración de las TIC en las aulas escolares en un conjunto de escuelas que tienen una identidad propia común. El cuadrinomio organización, metodología, formación y cambio es la idea subyacente. España tiene una singularidad propia: los continuos cambios en las leyes educativas. Hay docentes emprendedores que autogestionan, cambian y adaptan a sus clases aquellos medios que perciben propiamente como útiles y con un valor añadido por la facilidad en el acceso a la información y el conocimiento desde cualquier lugar y con cualquier dispositivo. Sin embargo siguen persistiendo aulas del siglo XX en el siglo XXI. Las instituciones escolares siguen siendo espacios rígidos y pocas muestran haber interiorizado en el seno de sus equipos directivos la idea de cambio o el impulso necesario para cambiar. El retorno a leyes educativas centralizadas que hacen derivar los resultados escolares de pruebas estandarizadas son la piedra angular que choca con las nuevas metodologías que deberían derivarse del trabajo en red.

Keywords

TIC; Organització; metodologies; factors; canvi; TIC; organización; metodologías; factores; cambio; ICT; organization; methodology; factors; change

Subjects

371 - Organització i gestió de l'educació i de l'ensenyament

Knowledge Area

Educació

Documents

tesi__nferranb_20150721.pdf

25.61Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/

This item appears in the following Collection(s)