El plec abdominal com a predictor del percentatge de greix en nens esportistes

Author

González Peris, Manel

Director

Giralt Batista, Montserrat

Romeu Ferran, Marta

Date of defense

2015-06-15

Legal Deposit

T 1281-2015

Pages

304 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques

Abstract

En les societats industrialitzades, com la nostra, la millora del transport, les noves tecnologies i l’abundància d’aliments estan incrementant els índexs d’obesitat de forma epidèmica. La seva prevenció esdevé prioritària especialment en nens. La determinació de l’obesitat infantil a les consultes de pediatria habitualment s’ha realitzat a través del Body Mass Index (BMI), que s’ha intentat corregir en funció de l’edat, tipus i origen de la població. Aquest índex no té en compte variables importants com la densitat i la composició corporal, el grau d’hidratació, la sobrecàrrega d’hidrats de carboni o el tipus d’esport practicat. Entre els principals objectius terapèutics es busca reduir el BMI incrementant l’exercici físic, però en un estudi comparatiu, no s’han trobat diferències significatives del BMI entre nens no esportistes respecte de nens esportistes. S’ha trobat bona correlació global entre el BMI corregit i el percentatge de greix Faulkner i el plec abdominal. Les bones correlacions anteriors també es troben en les diferents categories INSO i es mantenen de forma independent a l’edat, el sexe, el pes, l’alçada o la dècada. Amb l’anterior, a partir del plec abdominal, es proposa el %Greix NAT i NAT (INSO) com a un nou mètode d’estimació i classificació, respectivament, del percentatge de greix en nens, tant en esportistes com en tota la població infantil en general. L’aplicació en esportistes dels nous estimadors del greix NAT respecte al BMI permet comparar les diferents classificacions en funció de l’edat, el sexe o la dècada estudiada. Podem comprovar com els estimadors NAT són més precisos i com en la última dècada s’ha incrementat el percentatge de greix especialment en les noies adolescents.


En las sociedades industrializadas, como la nuestra, la mejora del transporte, las nuevas tecnologías y la abundancia de alimentos están incrementando los índices de obesidad en forma epidémica. Su prevención resulta prioritaria especialmente en los niños. La determinación de obesidad infantil en las consulta de pediatría habitualmente se han realizado a través del Body Mass ndex (IMB), que se ha intentado corregir en función de la edad, tipos y origen de la población. Este tipo de índice no tiene en cuenta variables importantes como la densidad y la composición corporal, el grado de hidratación, la sobrecarga de hidratos de carbono o el tipo de deporte practicado. Entre los principales objetivos terapéuticos se busca reducir el BMI incrementando el ejercicio físico, pero en un estudio comparativo no se han encontrado diferencias significativas del BMI entre niños no deportistas respecto a niños deportistas. Se ha encontrado una buena correlación global entre el BMI corregido y el porcentaje de grasa Faulkner y el pliegue abdominal. Las buenas correlaciones anteriores también se encuentran en las diferentes categorías INSO y se mantienen de forma independiente a la edad, el sexo, el peso, la altura o la década. Constatado esto, a partir del pliegue abdominal, se propone el %Greix NAT y NAT (INSO) como nuevo método de estimación y clasificación respectivamente del porcentaje de grasa en niños, tanto en deportistas como en toda la población infantil en general. La aplicación en deportistas de los nuevos estimadores de la grasa NAT respecto al BMI permite comparar las diferentes clasificaciones en función de la edad, el sexo o la década estudiada. Podemos comprobar cómo los estimadores NAT son más precisos y cómo en la última década se ha incrementado el porcentaje de grasa especialmente en las jóvenes adolescentes.


n the industrialized societies, like ours, the improvement of the transports, the new technologies and the amount of food are making the index of obesity increase epidemically. Its prevention becomes a priority especially in children. The determination of child obesity on the paediatric queries usually is made by the Body Mass Index (BMI), which depends on the age, type and population origin. This index does not take into account important variables like density and body build, the hydration degree, the carbohydrates overload or the sort of sports done. One of the main therapeutic proposes is to reduce the BMI increasing physical exercise, but there were no significant differences of BMI between children who practice sport and the ones who do not. There is a good global correlation between the mended BMI and the Faulkner fat percentage and the abdominal skinfold. The previous good correlations are in the different INSO categories and are independent from the age, gender, weight, height or decade. Having said that, from the abdominal fold, it is suggested a new method of estimation and classification of the %Fat NAT and NAT (INSO) of children who practice sport as well as the children population in general. The usage on athletes of the new NAT fat estimators with regard to the BMI allows a comparison between the different classifications depending on the age, the gender or the studied decade. We can prove the NAT estimators are more precise and that in the last decade the fat percentage of teenage girls has increased.

Keywords

plec abdominal; obesitat; joves esportistes; pliegue abdominal; obesidad; jóvenes deportistas; abdominal skinfold; obesity; young athletes

Subjects

37 - Education; 61 - Medical sciences; 613 - Hygiene generally. Personal health and hygiene

Documents

Tesi Manel.pdf

28.03Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)