Departament de Dret Privat, Processal i Financer

La URV va ser creada el 1991 pel Parlament de Catalunya, a partir de centres universitaris ja existents. Es recuperava així la Universitat de Tarragona del segle XVI. Des del primer dia de funcionament ha tingut un objectiu molt clar: posar el coneixement al servei de la societat per contribuir al desenvolupament social i econòmic del seu entorn, un context que s'ha anat transformant amb el pas del temps.

Els canvis socials i culturals ens han obert les portes d'un nou marc i han fet d'Europa un espai d'interacció obligat per als nostres estudiants i futurs treballadors. Les dades confirmen la URV com a universitat de referència a Catalunya i en l'espai europeu per la qualitat de la docència, l'aposta per la formació continuada i l'excel·lència en la recerca, el desenvolupament i la innovació.


Si sou doctor o doctora de la Universitat Rovira i Virgili i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@urv.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

El huésped-consumidor como sujeto internacional de protección frente a las plataformas en línea de alojamientos turísticos 

Canales Gutíerrez, Silvana (Date of defense: 2022-09-30)

Els hostes com a consumidors en el marc del contracte d'intermediació digital amb element internacional subscrit amb una plataforma en línia per a allotjaments turístics, poden ser subjectes d'especial protecció tant per ...

Análisis del Offshore trust en la imposición sobre la renta 

Ester Lea, Patty Guisbert (Date of defense: 2022-11-21)

L'offshore trust és un vehicle jurídic amb possibilitat de diferir el repartiment de rendes i suspendre el pagament de l'impost a la renda, o deslocalitzar les bases imposables per obtenir beneficis fiscals, o disminuir ...

Mecanismos alternativos de solución de conflictos tributarios (masc) en Chile: situación actual y aportes desde la experiencia comparada latinoamericana y española 

Vega López, Marco Antonio (Date of defense: 2022-07-13)

Els mecanismes alternatius de solució de conflictes (MASC) s'han desenvolupat àmpliament en el dret privat, actuant com a vies paral·leles o complementàries a la justícia ordinària, per donar solució als conflictes mitjançant ...

La revocación tributaria en el ámbito local 

Arenas Sánchez, Raquel (Date of defense: 2022-09-21)

Quan es tracta de tributs locals, per la limitada quantia en un percentatge molt elevat de les quotes liquidades, no resulta econòmic acudir als tribunals en reclamació del dret a contribuir d' acord amb la llei. Per això, ...

El levantamiento del velo de las sociedades de capital cerradas por infracapitalizacion en el derecho ecuatoriano 

Pinoargote Vázquez, Paola (Date of defense: 2022-04-25)

En aquesta tesi doctoral abordem l'aixecament del vel jurídic en els casos d'infracapitalització des de la perspectiva del dret equatorià. Delimitem quins són els subjectes destinataris del nostre estudi, que són les ...

EL MERCOSUR: REALIZACIONES Y PERSPECTIVAS 

Massari, Renato Julián Horacio (Date of defense: 2019-05-31)

L'objecte de la tesi és l'estudi i reflexió sobre el Mercosur per tal de poder captar la seva essència i de verificar el seu estat actual d'integració, tant les realitzacions ja aconseguides com les seves mancances i ...

La necesidad de implementar el buen gobierno corporativo en el derecho societario ecuatoriano 

Alarcón Valencia, Gladis Adelaida (Date of defense: 2020-01-27)

L'economia mundial, caracteritzada per la globalització, genera en les companyies la necessitat d'implementar bones pràctiques de govern corporatiu (GC), amb la finalitat d'obtenir guanys a curt i llarg termini, dins d'un ...

Los deberes fiduciarios de los administradores de sociedades de capital tras la Ley 31/2014, para la mejora del gobierno corporativo 

Piedra Arjona, Jordi (Date of defense: 2020-07-03)

La posició de l'administrador de societats de capital després de la modificació que la Llei 31/2014, de 3 de desembre, per a la millora de el govern corporatiu, ha emprès en el capítol III del títol VI de la Llei de Societats ...

"Stipulationes Iudiciales" en el procedimiento formulario del derecho romano 

Gómez Jordán, Albert (Date of defense: 2020-07-17)

El present treball de recerca se centra en les “stipulationes iudiciales” com a categoria jurídic-processal dins del procediment formulari del Dret romà. El treball es divideix en tres parts, una primera part on s’examina ...

Aspectos fiscales del mecanismo de desarrollo limpio: contexto y aplicabilidad en Europa y América Latina 

Arrieta Martínez, Marta Irene (Date of defense: 2020-05-27)

L'objectiu principal d'investigació de la tesi doctoral és analitzar de manera integral els aspectes que configuren el mecanisme de desenvolupament net, incloent la seva regulació, règim, característiques i tributació. ...

Propuesta de un modelo de provisión y gestión de vivienda social en clave europea 

Lambea Llop, Núria (Date of defense: 2020-01-23)

La tendència històrica a Espanya de promoure habitatge protegit en propietat fa que el nostre país es trobi, avui en dia, amb dificultats per poder complir amb el mandat constitucional de garantir l’accés a un habitatge ...

La intermediación inmobiliaria ante los nuevos retos de la vivienda 

Caballé Fabra, Gemma (Date of defense: 2020-02-06)

La professió de la intermediació immobiliària a Espanya està liberalitzada o desregulada des de l’any 2000. Això significa que, des de llavors, qualsevol persona pot dedicar-se a la intermediació immobiliària sense l’obligació ...

La mediación concursal en el acuerdo extrajudicial de pagos 

Sánchez Corredor, Alba (Date of defense: 2019-04-03)

El present treball d’investigació té per objecte l’estudi del Acord Extrajudicial de pagaments (AEP), figura preconcursal introduïda mitjançant la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport al emprenedors i la seva ...

Estudio de los sujetos pasivos en el Impuesto sobre Sociedades 

Viaña Torrento, Joan Ramon (Date of defense: 2017-12-20)

El present treball es centra en l’estudi de la relació de subjecció entre les societats i demés entitats jurídiques designades per la Llei de l ’Impost sobre Societats (LIS) amb el territori espanyol a través de la residencia ...

La prueba del delito de maltrato ocasional del artículo 153.1 del Código Penal. Nuevas perspectivas 

Solé Ramón, Ana María (Date of defense: 2018-07-17)

"La prova del delicte de maltractament ocasional de l'article 153.1 del Codi Penal. Noves perspectives "és una tesi que té per objecte l'estudi del delicte de maltractament ocasional de l'article 153.1 CP des d'una doble ...

Aspectos jurídicos y tributarios de la remuneración de los administradores 

Pedreño López, Carlos (Date of defense: 2017-07-07)

La societats de capital estan gestionades i representades per altres persones (físiques i jurídiques) que presten els seus serveis, és a dir, els administradors. Com a contraprestació reben una remuneració que incideix ...

La sustitución de la renta por la rehabilitación o reforma de la vivienda en los arrendamientos urbanos 

Garcia Teruel, Rosa Maria (Date of defense: 2018-01-29)

En un context de dificultat en l’accés a l’habitatge, la Llei 4/2013 va reformar la normativa d’arrendaments urbans introduint un nou article 17.5. Aquest article regula la "rehabilitació per renda", és a dir, aquell ...

El derecho constitucional a la prueba y su configuración en el Código General del Proceso colombiano 

Ruiz Jaramillo, Luis Bernardo (Date of defense: 2017-09-21)

El dret constitucional a la prova i la seva configuració en el Codi General del Procés colombià tracta de la figura constitucional del dret a presentar proves i a controvertir les que es alleguen en contra seu. Es tracta ...

Una nueva regulación para los arrendamientos de vivienda en un contexto europeo 

Molina Roig, Elga (Date of defense: 2017-11-13)

En la tesi es porta a terme un estudi crític del contracte de lloguer d'habitatge vigent a Espanya i es proposa una nova normativa funcional, la qual es considera imprescindible per corregir les disfuncions existents en ...

La preparación del proceso civil: las diligencias preliminares. 

Castrillo Santamaria, Rebeca (Date of defense: 2017-11-17)

L'ordenament jurídic civil espanyol, conscient de la dificultat que per a l'administrat pot comportar l'accés al coneixement de determinades circumstàncies essencials per al correcte plantejament d'un plet, generalment, ...

More