10-Undecenoic acid-based biodegradable hydroxy polyesters: a platform for aminoacid bioconjugates and PEG-derived amphiphilic copolymers. 

  Valverde Sarmiento, Carmen (Date of defense: 2018-10-19)

  El gran desenvolupament que actualment estan experimentant els biopolímers es deu fonamentalment als alts preus i a la disminució de les reserves de petroli, juntament amb la preocupació que existeix avui en dia en matèria ...

  Advancing Pd-catalyzed Stereoselective Allylic Substitution Reactions 

  Xie, Jianing (Date of defense: 2020-10-15)

  Aquesta tesi doctoral se centra principalment en el desenvolupament de nous mètodes catalítics (dòmino) basats en la substitució al·lílica catalitzada per Pd per a la síntesi estereoselectiva de petites molècules funcionals ...

  Building up molecular complexity by Ni-catalyzed cross-coupling reactions 

  Sun, Shangzheng (Date of defense: 2020-12-15)

  En línia amb la investigació desenvolupada al nostre grup basada en l’elaboració de noves reaccions d’acoblament creuat, hem decidit centrar la tesis doctoral en l’estudi de la formació de nous enllaços Csp3–Csp3, utilitzant ...

  Calix[4]pyrrole and porphyrin-based molecular assemblies. 

  Valderrey Berciano, Virginia (Date of defense: 2013-11-21)

  Esta tesis se centra en el estudio de ensamblajes moleculares de calix[4]pirroles y porfirinas. Las propiedades de interacción y la topología de un bis-calix[4]pirrol macrotriciclo homoditópico han sido empleadas en el ...

  Catalytic Formation of Heterocycles from α- and β-Epoxy Alcohols 

  Qiao, Chang (Date of defense: 2022-06-23)

  El nostre objectiu principal en aquesta tesi doctoral ha estat el desenvolupament de nous enfocaments catalítics que utilitzen alcohols epoxi com a substrats. Els alcohols epoxi tenen una reactivitat única en el seu ...

  Copper and Nickel Promoted Transformations of Alkyne based Cyclic Carbonates 

  Guo, Kun (Date of defense: 2021-12-20)

  El desenvolupament de substitucions propargíliques catalitzades per metalls de transició o reaccions de tipus SN2 de carbonats cíclics propargílics i altres heterocicles relacionats proporcionen estratègies eficients per ...

  Copper-Mediated Vinylic and Benzylic Fluoroalkylations and Stereoselective Synthesis of 2-Trifluoromethylglycosides 

  Mestre Ventura, Jordi (Date of defense: 2017-05-12)

  Durant els darrers anys, la química de fluor ha rebut una gran atenció per part dels camps de la química sintètica, mèdica i agroquímica, entre d’altres. Ha hagut grans avenços en el desenvolupament de metodologies per la ...

  Density functional theory studies of biomass conversion on metal surfaces: from small to large molecules 

  Li, Qiang (Date of defense: 2017-11-08)

  En aquesta tesi s'han proposat i calculat una sèrie de mecanismes de reacció relacionats amb diverses molècules derivades de biomassa sobre models de superficie utilitzant el paquet VASP (Vienna Ab initio simulation ...

  Design of New Gold(I) Catalysts: Dissecting Electronic and Steric Effects 

  Arroyo Bondia, Ana (Date of defense: 2023-05-19)

  Les transformacions catalitzades per or(I) s'han estudiat durant les dues últimes dècades per a la preparació de molècules complexes. Aquesta Tesi Doctoral s'ha centrat principalment en ampliar els coneixements en catàlisi ...

  Development and Mechanistic Study of Well-defined Catalysts for the CO2 and H2O Reduction Reactions 

  Fernández Martín, Sergio (Date of defense: 2022-07-13)

  Aquesta tesi doctoral tracta sobre l'estudi dels mecanismes de reacció involucrats en la reducció de CO2 y H2O catalitzades per complexos de la primera sèrie de transició. Amb aquest objectiu, hem dut a terme estudis ...

  Development and Mechanistic Understanding of Photochemical Reactions 

  Bahamonde Jiménez, Ana (Date of defense: 2017-06-15)

  Aquesta tesi doctoral descriu el desenvolupament i l’estudi del mecanisme de reaccions fotoquímiques organocatalítiques. Inicialment, ens centrem en el disseny de noves transformacions químiques promogudes per la formació ...

  Dissecting Intermolecular Gold Catalysis: Application to the Total Synthesis of Rumphellaone A 

  Obradors Llobet, Carla (Date of defense: 2014-12-18)

  Les cicloadicions intermoleculars catalitzades amb or són especialment challenging per fer una activació selectiva en presencia de diferents grups funcionals. A més, les propostes mecanístiques existents es basaven en ...

  Dithiocarbamates: new organic catalysts for the photochemical generation of radicals 

  Spinnato, Davide (Date of defense: 2022-09-07)

  En la meva tesis doctoral hem pres els anions dithiocarbamat i xantat com a organocatalitzadors per generar radicals sota condicions fotocatalítiques. Aquesta nova classe de catalitzadors ens ha sorprès en utilitzar ...

  Dual Transition Metal/Photoredox Catalysis for the Synthesis of Quaternary Carbon Stereocenters 

  Xue, Sijing (Date of defense: 2021-12-10)

  Els estereocentres de carboni quaternaris són omnipresents en molècules bioactives i farmacèuticament rellevants. No obstant això, la construcció d'enllaços C-C que condueixen a carbonis quaternaris quirals segueix sent ...

  Ferrocene-Based Chiral Catalyst Design for Enantioselective Cycloadditions Reactions 

  Caniparoli, Ulysse (Date of defense: 2021-10-08)

  Aquesta tesi descriu el disseny i la síntesi d’una nova classe de lligands basats en ferrocè, i la seva aplicació a la catàlisi enantioselectva amb Au(I). Aquests lligands han estat específicament implementats per superar ...

  Functional copolyesters from castor and sunflower oils, Poly(l-lactide) and poly(ε-caprolactone) using thiol-click chemistry. 

  Beyazkılıc, Zeynep (Date of defense: 2015-03-25)

  El desenvolupament de nous biopolímers ha esdevingut un tema de gran interes, degut tant a la disminució de les reserves de petroli i el seu preu com als problemes derivats de la sostenibilitat mediambiental. A banda dels ...

  Gold(I) Cavitands for the Assembly of Molecular Complexity 

  Martin Torres, Inmaculada (Date of defense: 2022-03-11)

  Les transformacions catalitzades per or(I) han estat estudiades rigorosament com a tècniques per a la preparació de molècules complexes. Aquesta Tesi Doctoral cobreix tres temes relacionats amb la catàlisi homogènia d’or(I). ...

  Gold(I)-Catalyzed Cycloadditions and their Application in the Synthesis of Natural Products 

  Armengol i Relats, Helena (Date of defense: 2021-10-14)

  Durant les últimes dècades, el potencial de la catàlisis amb or(I) per la síntesi de productes naturals ha estat àmpliament explorat. Aquesta Tesi Doctoral recull els nostres esforços en l'ampliació de l'ús de les ...

  Gold(I)-Catalyzed Stereoselective Polycyclizations 

  Rong, Zhouting (Date of defense: 2017-05-04)

  Un or (I) catalitzada per ciclació polyenyne es va desenvolupar per permetre la formació de fins a quatre enllaços carboni-carboni en un sol pas. L'abast d'aquesta transformació es va explorar i es va trobar que 1,5-enins ...

  Gold-Catalyzed Intermolecular Reactions of Alkynes with Alkenes: Novel Reactivities and Global Mechanistic Picture 

  de Orbe Izquierdo, María Elena (Date of defense: 2018-09-14)

  La catàlisi amb or es una ferramenta poderosa per la construcció d’enllaços C-C i la creació de complexitat molecular mitjançant l’activació selectiva d’alquins. Malgrat els avanços en reaccions intramoleculars d’alquins ...