Gestió del Patrimoni literari català femení : conceptualització i proposta d'anàlisi

Author

Munmany Muntal, Mireia

Director

Godayol, Pilar

Codirector

Comas i Güell, Montserrat

Date of defense

2016-03-07

Pages

355 p.Department/Institute

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Departament de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades

Abstract

El patrimoni literari pot esdevenir una “eina” (Even-Zohar, 1999) on sentir-nos identificats com a societat, al mateix temps que pot convertir-se en un element diferenciador amb capacitat de posicionar-se i esdevenir un dinamitzador socioeconòmic. Perquè això succeeixi cal que abandoni la seva posició perifèrica i se’n professionalitzi la gestió. Precisament en la tesi hem volgut evidenciar la importància de la gestió del patrimoni literari, perquè aquest, i especialment el femení, es (re)conegui com a propi en el si d’una societat. Primer, ens hem centrat a investigar el concepte de patrimoni literari, entès com a (poli)sistema (Even-Zohar, 1978), per després conceptualitzar-ne la gestió. Seguidament, hem fet una aproximació a l’estat de la qüestió de la gestió a Catalunya i a Anglaterra, per acabar creant un model de valorització de la gestió del patrimoni literari que hem aplicat a tres autores: Caterina Albert, Maria Àngels Angalda i Maria-Mercè Marçal. Finalment, hem fet una valoració del model i hem exposat les conclusions pertinents amb la voluntat de posicionar el patrimoni literari català femení en la centralitat del sistema literari. La tesi inclou, a més, entrevistes a professionals i investigadors de la gestió del patrimoni literari català.


El patrimonio literario puede convertirse en una “herramienta” (Even-Zohar, 1999) desde donde nos podemos sentir identificados como sociedad, al mismo tiempo que puede convertirse en un elemento diferenciador con capacidad de posicionamiento y desarrollo económico. Porque esto suceda hace falta que abandone su posición periférica y su gestión se profesionaliza. Precisamente en la tesis hemos querido evidenciar la importancia de la gestión del patrimonio literario, porque este, y especialmente el femenino, se (re)conozcan como propio en el seno de una sociedad. Primero, nos hemos centrado a investigar el concepto de patrimonio literario, entendido como (poli)sistema (Even-Zohar, 1978), para después conceptualizar la gestión. Seguidamente, hemos hecho una aproximación al estado de la cuestión de la gestión a Catalunya y a Inglaterra, para terminar creando un modelo de valorización de la gestión del patrimonio literario que hemos aplicado a tres autoras: Caterina Albert, Maria Àngels Angalda y Maria-Mercè Marçal. Finalmente, hemos hecho una valoración del modelo y hemos expuesto las conclusiones pertinentes con la voluntad de posicionar el patrimonio literario catalán femenino en la centralidad del sistema literario. La tesis incluye, además, entrevistas a profesionales e investigadores de la gestión del patrimonio literario catalán.


Literary heritage can be a “tool” (Even-Zohar, 1999), through which we can identify us as a society, as well as a differentiating element that can potentially become a socioeconomic dynamizing agent. To make this possible, literary heritage needs to leave its peripheral position, and to professionalize management. Precisely, in this thesis we want to show the importance of literary heritage management, especially that of female literary heritage, so it can be recognized as one in a community. Firstly, we focused our research on the concept of literary heritage, understood as a (poly)system (Even-Zohar, 1978), and the concept of management. Secondly, we developed an approach to the state-of-the-art of literary management in Catalonia and England. Then, we were able to create a model to assess literary heritage that was applied to three female Catalan authors: Caterina Albert, Maria Àngels Angalda and Maria-Mercè Marçal. Finally, we carried out an evaluation of the model and presented the corresponding conclusions with the intention of placing female literary heritage in the centre of the literary system. This work also includes interviews with Catalan literary heritage management professionals and researchers.

Keywords

Literatura; Museus literaris; Marçal, Maria Mercè, 1952-1998; Anglada, Maria Àngels, 1930-1999; Català, Víctor, 1869-1966; patrimoni literari; rutes literàries; cases museu; turisme literari

Subjects

82 - Literature

Knowledge Area

Literatura

Documents

tesdoc_a2016_munmany_mireia_gestio_patrimoni_literari.pdf

1.766Mb

tesdoc_a2016_munmany_mireia_gestio_patrimoni_literari_annex.pdf

1.200Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)