Les tic en els processos d'aprenentatge: anàlisi de l'ús d'entorns no presencials en seqüències didàctiques reals

Author

Badia Solé, Marta

Director

Jiménez González, José Miguel

González Soto, Ángel Pío

Date of defense

2016-11-04

Pages

463 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Pedagogia

Abstract

La tesi doctoral “Les TIC en els processos d’aprenentatge: Anàlisi de l’ús d’entorns no presencials en seqüències didàctiques reals”, analitza i descriu sis itineraris pedagògics dissenyats per tres centres públics d’Educació Secundària a Catalunya. L’estudi es situa dins del paradigma interpretatiu i utilitza el mètode de l’estudi de cas. Els sis projectes descrits organitzen els curricula de les matèries implicades de forma globalitzada i concreten com a objectius d’aprenentatge, el desenvolupament de competències. La investigació s’ha centrat exclusivament en el seguiment i l’observació dels entorns virtuals de cadascun dels tres centres, els quals utilitzen la tecnologia d’una forma habitual, quotidiana i totalment integrada. L’aproximació teòrica al concepte d’aprenentatge, ens ha permès concretar i actualitzar les característiques del procés d’aprenentatge que fan diferents autors. També ens ha permès identificar el disseny pedagògic com un element determinant per facilitar el desenvolupament real de competències i l’adquisició d’aprenentatges per part dels estudiants. Per una altra banda, l’estudi de les relacions entre informació i coneixement així com, l’estudi de la competència digital ens ha permès concretar el perfil TIC del docent i de l’alumne actual. En els plantejaments didàctics globalitzats dels tres centres educatius, hem trobat clares connexions amb els referents teòrics analitzats. Els sis projectes descrits il·lustren com la tecnologia està totalment integrada en els dissenys pedagògics d’èxit.


La tesis doctoral "Las TIC en los procesos de aprendizaje: Análisis del uso de entornos no presenciales en secuencias didácticas reales", analiza y describe seis itinerarios pedagógicos diseñados por tres centros públicos de Educación Secundaria en Cataluña. El estudio situado en el paradigma interpretativo, utiliza el método del estudio de caso. Los seis proyectos descritos organizan los curricula de las materias implicadas de forma globalizada y concretan como objetivos de aprendizaje, el desarrollo de competencias. La investigación se ha centrado exclusivamente en el seguimiento y la observación de los entorno virtual de cada uno de los tres centros, los cuales utilizan la tecnología de una forma habitual, cotidiana y totalmente integrada. La aproximación teórica al concepto de aprendizaje, nos ha permitido concretar y actualizar las características del proceso de aprendizaje que hacen diferentes autores. También nos ha permitido identificar el diseño pedagógico como un elemento determinante en el desarrollo de competencias y la adquisición de aprendizajes reales por parte de los estudiantes. Por otra parte, el estudio de las relaciones entre información y conocimiento así como, el de la competencia digital, nos ha permitido concretar el perfil TIC del docente y del alumno actual. En los planteamientos didácticos globalizados de los tres centros educativos, hemos encontrado claras conexiones con los referentes teóricos analizados. Los seis proyectos descritos ilustran de forma clara cómo la tecnología está totalmente integrada en los diseños pedagógicos de éxito.


The doctoral thesis entitled "ICT in the learning process: Analysis of the use of non-classroom environments in real didactic sequences" analyses and describes six educational projects designed by three public schools of secondary education in Catalonia. The study follows an interpretative paradigm and uses the case study method. The projects organize the subjects in a globalized manner and define the learning goals based on competence development. The research draw on follow-ups and observation of virtual environments in each of the three centres, which use technology in a daily basis and a fully integrated manner. The theoretical analysis of the concept of learning has enabled us to specify and update features of the learning process made by different authors. It also allowed us to identify the pedagogical design as a key element that facilitate the competence development among students. On the other hand, the study of the relationship between information and knowledge as well as the study of digital competence allowed us to define the current teacher’s and student’s profile in ICT. We found clear connections with the theoretical framework in the globalized didactic approaches of the three schools. The six projects under study illustrate how technology is fully integrated in the successful educational designs

Keywords

tecnologia educativa; seqüències didàctiques; procès d' aprenentatge; tecnología educativa; secuencias didácticas; proceso de aprendizaje; educational technology; didactic sequences; learning process

Subjects

159.9 - Psychology; 37 - Education; 373 - Kinds of school providing general education

Knowledge Area

Ciències Socials i Jurídiques

Documents

TESI.pdf

9.179Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)