Un Tutor Virtual Afectivo (TVA) basada en la Gestión de las Emociones durante las Interacciones en el Aprendizaje

Author

Arguedas Lafuente, Marta María

Director

Daradoumis, Athanasios

Codirector

Xhafa, Fatos

Date of defense

2016-11-17

Pages

204 p.Department/Institute

Universitat Oberta de Catalunya. Escola de Doctorat

Abstract

El problema d'investigació que s'ha desenvolupat en aquesta tesi pretén donar resposta a algunes de les preguntes obertes actualment al voltant de dos grans temes, "Emotion Awareness in elearning" i "Emotional feedback in e-learning", proposant un model conceptual i computacional de anàlisi de l'emoció en un entorn CSCL i, en particular, en el discurs educacional que té lloc en aquests entorns. En aquesta línia, els objectius d'aquesta tesi han estat mostrar les emocions que els alumnes senten durant el seu procés d'aprenentatge col·laboratiu en entorns virtuals i com aquestes emocions influeixen en el seu aprenentatge. Avaluant les emocions obtingudes, classificant-les i observant la seva evolució dins el període de temps que duri l'acció formativa. Estudiant, a més, per quines situacions formatives, els tutors virtuals afectius poden resultar efectius i apropiats i determinar quines capacitats o habilitats han de tenir per optimitzar els processos d'aprenentatge dels alumnes. Els resultats mostren que un enfocament integrat que inclou solucions i estratègies metodològiques constructivistes per a la detecció i interpretació de l'emoció pot ser desenvolupat i aplicat. Entre els resultats obtinguts es destaca la capacitat del sistema de proporcionar consciència emocional i retroalimentació emocional, analitzar els efectes d'aquest tipus de consciència i la influència d'aquest tipus de retroalimentació en aspectes relacionats amb l'aprenentatge, la motivació, el compromís, l'autoregulació i els resultats de l'aprenentatge dels estudiants així com la gestió del temps (time management) i la gestió d'un mateix (self-management) en termes d'implicació conductual i cognitiva, autoregulació i rendiment dels estudiants.


El problema de investigación desarrollado en esta tesis pretende dar respuesta a algunas de las preguntas abiertas actualmente en torno a dos grandes temas, <<Emotion Awareness in elearning>> y <<Emotional feedback in elearning>>, proponiendo un modelo conceptual y computacional de análisis de la emoción en un entorno CSCL y, en particular, en el discurso educacional que tiene lugar en este contexto. En esta línea, los objetivos de esta tesis han sido mostrar las emociones que los alumnos sienten durante su proceso de aprendizaje colaborativo en entornos virtuales y cómo estas emociones influyen en su aprendizaje. Evaluando las emociones obtenidas, clasificándolas y observando su evolución dentro del periodo de tiempo que dure la acción formativa. Estudiando, además, para qué situaciones formativas, los tutores virtuales afectivos pueden resultar efectivos y apropiados y determinar qué capacidades o habilidades deben tener para optimizar los procesos de aprendizaje de los alumnos. Los resultados muestran que un enfoque integrado que incluye soluciones y estrategias metodológicas constructivistas para la detección e interpretación de la emoción se puede desarrollar y aplicar en este contexto. Entre los resultados obtenidos se destaca la capacidad del sistema de proporcionar conciencia y retroalimentación emocional, y de analizar los efectos de este tipo de conciencia y la influencia de este tipo de retroalimentación en aspectos relacionados con el aprendizaje, la motivación, el compromiso, la autorregulación y los resultados del aprendizaje de los estudiantes así como la gestión del tiempo (time management) y la gestión de uno mismo (self-management) en términos de implicación conductual y cognitiva, autorregulación y rendimiento de los estudiantes.


The research problem that has been developed in this thesis aims to answer some of the currently open questions on two big issues, "emotion awareness in e-learning" and "emotional feedback in e-learning". It also aims to propose a conceptual and computational model of emotion analysis in a CSCL environment and, in particular, in the educational discourse that takes place in this context. Therefore, the goals of this thesis have been to reveal and represent the emotions that students feel during their process of collaborative learning in virtual environments, show how these emotions influence their learning, analyse and evaluate the obtained emotions, classify them, and observe their evolution within the period of time that the learning activity lasts. Moreover, studying particular learning situations, an online affective pedagogical tutor (APT) has been developed that provides efficient and appropriate affective feedback. In addition, our study determined which skills or abilities the APT should have in order to optimize the student’s learning processes. The results show that an integrated approach including solutions and constructivist methodological strategies for the detection and interpretation of emotion can be developed and applied. Among the results obtained, we highlight the system's ability to provide emotional awareness and emotional feedback and the effects of this kind of awareness and the influence of this type of feedback on issues related to learning, motivation, commitment, self-regulation and student learning outcomes as well as to time management and self-management in terms of behavioural and cognitive involvement, self-regulation and student performance.

Keywords

emotional e-learning; elearning emocional; e-learning emocional; emotion awareness; conciencia emocional; consciència emocional; affective feedback; feedback emocional; feedback emocional

Subjects

004 - Computer science and technology. Computing. Data processing

Knowledge Area

Ciencia de la Computación y Inteligencia Artificial

Documents

Arguedas Lafuente_tesis.pdf

10.14Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This item appears in the following Collection(s)