Un análisis de las variables psicoculturales y su influencia relativa en la actitud hacia un consumo responsable en México

Author

Hernández Luquín, Liliana Catalina

Director

Tena León, Marta

Date of defense

2017-07-20

Pages

433 p.Department/Institute

Universitat Ramon Llull. IQS

Abstract

Aquest treball de recerca té el propòsit d'identificar les variables socioculturals que influeixen en l'actitud cap al consum responsable en els mexicans. La investigació es va realitzar en dues etapes. En la primera etapa es va realitzar una investigació qualitativa, mitjançant la qual es van identificar els principals constructes dels components que influeixen en l'actitud cap al consum responsable, donant com a resultat la detecció de segments de mercat clarament identificables per un perfil conductual d'acord al grau d'implicació o involucració amb els eixos o dimensions que conformen el concepte del consum responsable: 1) Dimensió Ecològica, 2) Dimensió Salut, i 3) Comerç Just. En la segona etapa es va realitzar un estudi quantitatiu amb la finalitat de dissenyar una escala per mesurar l'actitud que té una persona cap al consum responsable a Mèxic. La investigació conclou amb un instrument psicomètric o escala, on els enunciats van resultar ser els més eficients en la seva estructura pel que fa a la seva fiabilitat i validesa estadística.


Este trabajo de investigación tiene el propósito de identificar las variables socioculturales que influyen en la actitud hacia el consumo responsable en los mexicanos. La investigación se realizó en dos etapas. En la primera etapa se realizó una investigación cualitativa, a través de la cual se identificaron los principales constructos de los componentes que influyen en la actitud hacia el consumo responsable, dando como resultado la detección de segmentos de mercado claramente identificables por un perfil conductual de acuerdo al grado de implicación o involucración con los ejes o dimensiones que conforman el concepto del consumo responsable: 1) Dimensión Ecológica, 2) Dimensión Salud, y 3) Comercio Justo. En la segunda etapa se realizó un estudio cuantitativo con el fin de diseñar una escala para la medición de la actitud que tiene una persona hacia el consumo responsable en México. La investigación concluye con un instrumento psicométrico o escala, cuyos enunciados resultaron ser los más eficientes en su estructura en cuanto a su fiabilidad y validez estadística.


This research work has the purpose of identifying the sociocultural variables that influence the attitude toward responsible consumption in Mexicans. The research was conducted in two stages. In the first stage a qualitative investigation was carried out, through which the main constructs of the components that influence the attitude towards responsible consumption were identified, resulting in the detection of market segments clearly identifiable by a behavioral profile of agreement To the degree of implication or involvement with the axes or dimensions that make up the concept of responsible consumption: 1) Ecological Dimension, 2) Dimension Health, and 3) Fair Trade. In the second stage, a quantitative study was carried out in order to design a scale for the measurement of a person's attitude towards responsible consumption in México. The research concludes with a psychometric instrument or scale, whose statements proved to be the most efficient in its structure in terms of its reliability and statistical validity.

Keywords

Consumo responsable; Consumo ético; Perfil del consumidor; Consumer profile; Consum responsable; Consum ètic; Responsible consumption; Ethical consumption

Subjects

31 - Demography. Sociology. Statistics; 65 - Communication and transport industries. Accountancy. Business management. Public relations

Knowledge Area

Negocis, administració i dret

Documents

Tesi_Liliana_Catalina_Hernandez.pdf

1.881Mb

Tesi_Liliana_Catalina_Hernandez_annexos.pdf

1.723Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)