Percebre i relacionar-se en els comtats d'Osona i Manresa durant la primera meitat del segle X

dc.contributor
Universitat de Lleida. Departament de Història
dc.contributor.author
Bonilla Sitja, Elisabet
dc.date.accessioned
2017-10-23T10:18:26Z
dc.date.available
2019-07-18T02:00:11Z
dc.date.issued
2017-07-18
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10803/440524
dc.description.abstract
Aquesta tesi doctoral consisteix, fonamentalment, en l’estudi dels pilars constitutius de la “mentalitat” dels homes i de les dones que van viure durant la primera meitat del segle X, partint de la documentació conservada dels comtats d’Osona i de Manresa, recollida a la coneguda obra Catalunya Carolíngia. Tot i que la tesi doctoral està concebuda des de la història, alguns dels aspectes tractats han requerit d’un esforç multidisciplinari així com d’un acurat examen hermenèutic. La voluntat d’aquest estudi és, doncs, copsar alguns dels marcs a través dels quals s’articula la vida quotidiana, el que permet apropar-se a la cosmovisió de les persones en aquell moment i entendre les seves accions. Per a l’assoliment d’aquests objectius, la recerca s’inicia amb un capítol dedicat a l’anàlisi diplomàtic de les categories documentals, treball bàsic per a l’enteniment de les diferents fórmules i com a via d’entrada a les possibilitats d’estudi. A continuació, segueixen els dos capítols centrals, que pretenen explorar com s’entenien i es vivien dos conceptes fo-namentals en tot relat històric i presents en tota societat: el temps i l’espai. Aquests seran examinats des d’una perspectiva amplia, atenent des de la quotidianitat i els aspectes pràctics fins als fonaments teòrics i mentals. Finalment, l’últim capítol centrarà l’atenció en els protagonistes d’aquests escenaris, les persones. Les relacions socials seran, per tant, l’eix conductor des d’on s’analitzarà el paper dels homes i de les dones en el seu context i entorn.
dc.description.abstract
Esta tesis doctoral consiste, fundamentalmente, en el estudio de los pilares constitutivos de la “mentalidad” de los hombres y de las mujeres que vivieron durante la primera mi-tad del siglo X, partiendo de la documentación conservada de los condados de Osona y de Manresa, recogida en la conocida obra Catalunya Carolíngia. Concebida desde la historia, algunos de los aspectos tratados en la tesis doctoral han requerido un esfuerzo multidisciplinar así como un preciso examen hermenéutico. La voluntad del estudio es, pues, captar algunos de los marcos a través de los cuales se articula la vida cotidiana, lo que permite acercarse a la cosmovisión de las personas en aquel momento y entender sus acciones. Para alcanzar esos objetivos, la investigación se inicia con un capitulo dedicado al análisis diplomático de las categorías documentales, trabajo clave para entender las diferentes formulaciones y como vía de entrada a las posibilidades de estudio. A continuación, siguen los dos capítulos centrales, que pretenden explorar como se entendían y se vivían dos conceptos fundamentales en todo relato histórico y presentes en toda sociedad: el tiempo y el espacio. Estos serán examinados desde una perspectiva amplia, atendiendo desde la cotidianeidad y los aspectos prácticos hasta los fundamentos teóricos y mentales. Finalmente, el último capítulo centrará la atención en los protagonistas de esos escenarios, las personas. Las relaciones sociales serán, por tanto, el eje conductor desde el cual se analizara el papel de los hombres y de las mujeres en su contexto y entorno.
dc.description.abstract
This PhD dissertation consists of the study of the pillars that constitute the “mentality” of men and women who lived during the first half of the tenth century. It is based on preserved documents of the counties of Osona and Manresa, collected in the well-known work, Catalunya Carolíngia. Although this thesis is conceived from an historical perspective, some fields have required a multidisciplinary effort and a careful hermeneutic examination. The aim of this study is, therefore, to capture some of the frames through which daily life resolves, glimpsing the worldview of people of that time in order to understand their actions. To achieve these objectives, the research begins with a chapter committed to the diplomatic analysis of the documentary categories, a key work to understand all the different formulas and also a gateway to the possibilities of the study. Then, follows the two central chapters, which aim is to explore how people lived and understood two fundamental concepts, seen in every society and historical account: time and space. These will be examined from a broad perspective, based upon everyday life, from practical aspects of the society to theoretical and mentally notions. Finally, the last chapter aims to focus attention on the main figures of these scenarios: people. Social relationships are therefore the key from which the role of men and women will be analysed in their context and environment.
dc.format.extent
315 p.
dc.format.mimetype
application/pdf
dc.language.iso
cat
dc.publisher
Universitat de Lleida
dc.rights.license
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.rights.uri
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
*
dc.source
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subject
Mentalitats
dc.subject
Segle X
dc.subject
Comtats d'Osona i Manresa
dc.subject
Mentalidades
dc.subject
Siglo X
dc.subject
Condados de Osona y Manresa
dc.subject
Mindsets
dc.subject
Tenth century
dc.subject
Counties of Osona and Manresa
dc.subject.other
Història Medieval
dc.title
Percebre i relacionar-se en els comtats d'Osona i Manresa durant la primera meitat del segle X
dc.type
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc
9
dc.contributor.director
Sabaté, Flocel
dc.embargo.terms
24 mesos
dc.rights.accessLevel
info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.identifier.pdf
http://mediaserver.csuc.cat/tdx/documents/14/59/22/145922768627721544735837836670981915687/


Documents

Tebs1de1.pdf

4.416Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)