Oportunidades y retos que ofrece la financiación alternativa para el sector social en un entorno smart city

Author

Ortuño Cámara, José Luis,

Director

Parra Rodríguez, Carmen, 1962-

Date of defense

2017-06-30

Pages

493 p.Department/Institute

Universitat Abat Oliba CEU. Departament d'Humanitats

Abstract

Les noves tecnologies estan canviant la forma en què les ciutats organitzen la formulació de les seves polítiques i el creixement urbà. La idea de ser Smart ha sorgit com un mecanisme clau perquè les ciutats trobin solucions innovadores als desafiaments als quals s'enfronten. Aquesta necessitat de reajustar els models de ciutat ha vingut donada per diversos factors, i en aquest sentit, s'ha desenvolupat el present estudi. Es tracta d'una recerca que també té per ambició conduir a la reflexió sobre les possibilitats de reducció de la bretxa de desigualtat social ocasionada per l'evolució de les grans urbs molt condicionades per la recent crisi econòmica-financera global. Es proposa com a variable favorable aprofitar les oportunitats que les noves tecnologies poden oferir per beneficiar a aquells col·lectius més vulnerables. Aquest treball s'ha centrat en un entorn proper com és la ciutat de Barcelona, referent mundial en el panorama Smart; d'aquesta forma es contextualitza i delimita la recerca amb la finalitat de comprovar els efectes globals de la revolució tecnològica i la innovació digital en una realitat propera. El desenvolupament de Tercer Sector Social és un element clau d'anàlisi per a la millora dels índexs de desigualtat que ha d'afrontar importants reptes en matèria de digitalització que permetin millorar la seva eficiència en col·laboració amb les estratègies Smart del territori. L'informe reflecteix el nostre interès en la innovació empresarial en general i es focalitza en els nous models finançament alternatiu de projectes amb impacte social; s'analitzen les tendències actuals que estan condicionades per canvis sociològics conseqüència dels efectes de la profunda crisi econòmica viscuda, i per les noves tecnologies. Les denominades Fintech són un clar exemple d'iniciatives disruptives en el sector que busquen adaptar-se a aquestes noves dinàmiques i demandes de la societat. Valorarem si aquesta evolució en el sector financer pot ser una oportunitat per enfortir el tercer sector social i impactar en la lluita contra les desigualtats, cedint protagonisme als ciutadans amb l'objectiu d'aconseguir que les ciutats siguin més integradores, inclusives i sostenibles.


Las nuevas tecnologías están cambiando la forma en que las ciudades organizan la formulación de sus políticas y el crecimiento urbano. La idea de ser Smart ha surgido como un mecanismo clave para que las ciudades encuentren soluciones innovadoras a los desafíos a los que se enfrentan. Esta necesidad de reajustar los modelos de ciudad ha venido dada por diversos factores, y en este sentido, se ha desarrollado el presente estudio. Se trata de una investigación que también tiene por ambición conducir a la reflexión sobre las posibilidades de reducción de la brecha de desigualdad social ocasionada por la evolución de las grandes urbes muy condicionadas por la reciente crisis económica-financiera global. Se propone como variable favorable el aprovechar las oportunidades que las nuevas tecnologías pueden ofrecer para beneficiar a aquellos colectivos más vulnerables. Este trabajo se ha centrado en un entorno próximo como es la ciudad de Barcelona, referente mundial en el panorama Smart; de esta forma se contextualiza y delimita la investigación con el fin de comprobar los efectos globales de la revolución tecnológica y la innovación digital en una realidad próxima. El desarrollo de Tercer Sector Social es un elemento clave de análisis para la mejora de los índices de desigualdad que debe afrontar importantes retos en materia de digitalización que permitan mejorar su eficiencia en colaboración con las estrategias Smart del territorio. El informe refleja nuestro interés en la innovación empresarial en general y se focaliza en los nuevos modelos financiación alternativa de proyectos con impacto social; se analizan las tendencias actuales que están condicionadas por cambios sociológicos consecuencia de los efectos de la profunda crisis económica vivida, y por las nuevas tecnologías. Las denominadas Fintech son un claro ejemplo de iniciativas disruptivas en el sector que buscan adaptarse a estas nuevas dinámicas y demandas de la sociedad. Valoraremos si esta evolución en el sector financiero puede ser una oportunidad para fortalecer el tercer sector social e impactar en la lucha contra las desigualdades, cediendo protagonismo a los ciudadanos con el objetivo de conseguir que las ciudades sean más integradoras, inclusivas y sostenibles.


New technologies are changing the way cities organize policy-making and urban growth. The idea of being Smart has emerged as a key mechanism for cities to find innovative solutions to the challenges they face. This need to readjust the city models has been given by several factors, and in this sense, the present study has been developed. It is an investigation that also has as an ambition to lead to the reflection on the possibilities of reducing the gap of social inequality caused by the evolution of large cities very conditioned by the recent global economic-financial crisis. It is proposed as a favorable variable to take advantage of the opportunities that new technologies can offer to benefit the most vulnerable groups. This work has focused on a nearby environment such as the city of Barcelona, world reference in the Smart panorama; in this way contextualizes and delimits the research in order to check the global effects of the technological revolution and digital innovation in a near reality. The development of the Third Social Sector is a key element of analysis for the improvement of the inequality indexes that must face important challenges in the area of digitization that allow to improve its efficiency in collaboration with the Smart strategies of the territory. The report reflects our interest in business innovation in general and focuses on the new alternative financing models of projects with social impact; we analyze the current trends that are conditioned by sociological changes as a consequence of the deep economic crisis experienced and by the new technologies. The so-called Fintech are a clear example of disruptive initiatives in the sector that seek to adapt to these new dynamics and demands of society. We will assess if this evolution in the financial sector can be an opportunity to strengthen The Third Social sector and impact on the fight against inequalities, giving the leading role to citizens with the goal of making cities more inclusive, inclusive and sustainable.

Keywords

Finançament alternatiu; Sector social; Smart City; Financiación alternativa; Alternative financing; Social sector

Subjects

334 - Formes d'organització i cooperació en l'economia

Documents

Tjoc.pdf

9.044Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This item appears in the following Collection(s)