Los factores individuales y del entorno en la exclusión social y la conducta delictiva en la adolescencia

dc.contributor
Universitat Rovira i Virgili. Departament de Psicologia
dc.contributor.author
Duran Bonavila, Silvia
dc.date.accessioned
2017-12-05T15:09:05Z
dc.date.available
2017-12-05T15:09:05Z
dc.date.issued
2017-09-08
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10803/457702
dc.description.abstract
Tant l'exclusió social com la conducta delictiva són temàtiques d'alta complexitat que actualment desperten un gran interès entre els investigadors. L'objectiu de la present investigació és analitzar els efectes del risc d'exclusió social sobre diferents aspectes de la personalitat i les capacitats cognitives, alhora que establir possibles diferències en factors de risc i protectors (personals, familiars i de l'entorn) entre joves en exclusió que delinqueixen i aquells que no ho fan. Es treballa amb tres mostres d'adolescents, amb edats compreses entre 12 i 21 anys, de les províncies de Tarragona, Barcelona i Lleida: una mostra comunitària (M = 14,67, SD = 2,21), una mostra en risc d'exclusió social (M = 14,52, SD = 2,42) i una altra mostra de joves de Justícia Juvenil (M = 17,64, SD = 1,18) formada per 120 subjectes cadascuna, equivalents en sexe i origen. Els resultats mostren que tant els joves en risc d'exclusió social com la mostra de Justícia són més extravertits, tenen nivells inferiors d'obertura a l'experiència, a més de presentar puntuacions més altes en agressivitat física i impulsivitat motora. Pel que fa a la intel•ligència, s'ha trobat una baix rendiment cognitiu tant en la mostra de risc com en la de justícia en comparació amb la mostra comunitària. El perfil de jove en risc i de jove de Justícia és pràcticament idèntic, presentant tan sols aquest segon grup una puntuació superior en agressivitat proactiva i responsabilitat. No obstant això, s'han trobat diferències significatives en els ítems relatius als factors de risc i protectors entre els dos grups. A mode de conclusió, els resultats indicarien que les possibles causes del comportament delictiu en aquest tipus de joves no es trobarien principalment en els trets de personalitat o en les capacitats cognitives sinó més aviat en factors contextuals, ja siguin familiars o de l'entorn.
en_US
dc.description.abstract
Tanto la exclusión social como la conducta delictiva son temáticas de alta complejidad que actualmente despiertan un gran interés entre los investigadores. El objetivo de la presente investigación es analizar los efectos del riesgo de exclusión social sobre diferentes aspectos de la personalidad y las capacidades cognitivas, al tiempo que establecer posibles diferencias en factores de riesgo y protectores (personales, familiares y del entorno) entre jóvenes en exclusión que delinquen y aquellos que no lo hacen. Se trabaja con tres muestras de adolescentes, con edades comprendidas entre 12 y 21 años, de las provincias de Tarragona, Barcelona y Lleida: una muestra comunitaria (M= 14,67, S.D.=2,21), una muestra en riesgo de exclusión social (M=14,52, S.D.=2,42) y otra muestra de jóvenes de Justicia Juvenil (M=17,64, S.D.=1,18) formada por 120 sujetos cada una, equivalentes en sexo y origen. Los resultados muestran que tanto los jóvenes en riesgo de exclusión social como la muestra de Justicia son más extrovertidos, tienen niveles inferiores de apertura a la experiencia, además de presentar puntuaciones más altas en agresividad física e impulsividad motora. En referencia a la inteligencia, se ha encontrado una bajo rendimiento cognitivo tanto en la muestra de riesgo como en la de justicia en comparación con la muestra comunitaria. El perfil de joven en riesgo y de joven de Justicia es prácticamente idéntico, presentando tan solo este segundo grupo una puntuación superior en agresividad proactiva y responsabilidad. Sin embargo, se han encontrado diferencias significativas en los ítems relativos a los factores de riesgo y protectores entre ambos grupos. A modo de conclusión, los resultados indicarían que las posibles causas del comportamiento delictivo en este tipo de jóvenes no se encontrarían principalmente en los rasgos de personalidad o en las capacidades cognitivas sino más bien en factores contextuales, ya sean familiares o del entorno.
en_US
dc.description.abstract
Both social exclusion and criminal behavior are highly complex issues that are currently arousing great interest among researchers. The objective of the present research is to analyze the effects of the risk of social exclusion on different aspects of the personality and cognitive abilities, and to determine possible differences in risk factors and protectors (personal, family and the environment) among young people in exclusion who commit crimes and those who do not. The research has been carried out in three samples of adolescents, between 12 and 21 years of age, from the provinces of Tarragona, Barcelona and Lleida: a community sample (M = 14.67, SD = 2.21), a sample at risk of exclusion (M = 14.52, SD = 2.42) and another sample of young offenders (M = 17.64, SD = 1.18). Each sample consisted of 120 participants, equivalent in sex and origin. The results show that young people at risk of social exclusion and the young offenders sample are more extrovert, less open to experience, and show higher scores in physical aggressiveness and motor impulsivity. As far as intelligence is concerned, cognitive performance was lower in both the risk sample and the young offenders sample than in the community sample. The profile of the young at-risk group and young offenders group is almost identical, with the latter group only having a higher score in proactive aggressiveness and conscientiousness. However, significant differences have been found in the items related to risk and protective factors between both groups. In conclusion, the results indicate that the possible causes of criminal behavior in this type of young people are not found mainly in personality traits or in cognitive capacities but rather in contextual factors, such as the family or the environment.
en_US
dc.format.extent
216 p.
en_US
dc.format.mimetype
application/pdf
dc.language.iso
spa
en_US
dc.publisher
Universitat Rovira i Virgili
dc.rights.license
ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.source
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subject
Exclusió social
en_US
dc.subject
Conducta delictiva
en_US
dc.subject
Adolescència
en_US
dc.subject
Exclusión social
en_US
dc.subject
Social exclusión
en_US
dc.subject
Criminal behavior
en_US
dc.subject
Adolescence
en_US
dc.subject.other
Ciències de la salut
en_US
dc.title
Los factores individuales y del entorno en la exclusión social y la conducta delictiva en la adolescencia
en_US
dc.type
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc
159.9
en_US
dc.subject.udc
3
en_US
dc.subject.udc
31
en_US
dc.subject.udc
36
en_US
dc.contributor.authoremail
silvia.dubo@gmail.com
en_US
dc.contributor.director
Vigil Colet, Andreu
dc.contributor.director
Morales Vives, Fàbia
dc.embargo.terms
cap
en_US
dc.rights.accessLevel
info:eu-repo/semantics/openAccess


Documents

TESI.pdf

8.247Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)