Apropiación de las TIC en la infancia y su impacto en la comunidad: posibilidades y límites del modelo educativo Quinta Dimensión en un contexto de vulnerabilidad social en Uruguay

Author

Da Silva Ramos, Mónica Elena

Director

Ornellas, Adriana

Date of defense

2018-02-27

Pages

277 p.Department/Institute

Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center

Abstract

La recerca se centra en els processos d'apropiació de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en la infància a partir del desenvolupament del model educatiu i col·laboratiu Cinquena Dimensió (5D) en un context de vulnerabilitat social a l'Uruguai. L'objectiu de la tesi doctoral és dissenyar, implantar i analitzar el model 5D amb la finalitat de generar processos d'apropiació de les TIC, des d'un sentit construït localment. Cerca transcendir la dimensió d'ús i la mirada instrumental del domini tecnològic i produir coneixement sobre els processos d'apropiació per mitjà d'una proposta situada en una localitat de Canelones, Uruguai. El model 5D es constitueix en una eina per a la gestió de la diversitat i la inclusió social, que promou l'aprenentatge col·laboratiu, utilitzant les TIC, mitjançant la creació d'una comunitat de pràctica orientada a la inclusió social i educativa. El marc teòric de l'estudi inclou plantejaments provinents de la psicologia social comunitària i la psicologia historicocultural. Aquests enfocaments s'integren des de la concepció del subjecte i el desenvolupament humà amb accions intencionals que sorgeixen i es desenvolupen en la cultura. Aprofundeix en la perspectiva crítica i reflexiva de la psicologia comunitària i la perspectiva comprensiva i interpretativa, des de l'enfocament de la psicologia cultural, mitjançant les nocions de context, comunitat, sentit de comunitat, intersubjectivitat, apropiació i processos col·laboratius, entre altres. S'aborda el context de la recerca presentant la localitat on es va dur a terme l'estudi, que va integrar la veu dels veïns i les percepcions tant dels estudiants universitaris com dels infants i les famílies que van participar en la recerca. El model 5D ha permès la creació d'estratègies d'integració de la cultura local, un ús amb sentit de TIC, sobre la base de necessitats i resolució de problemes que va involucrar la població local que hi participava. Per a dur a terme aquesta recerca qualitativa s'ha seguit un disseny de recerca-acció col·laborativa (RAC) flexible construït participativament en comunitat i adaptable a les necessitats del context específic. La recerca va respectar un procés cíclic, construint dues fases de caràcter holístic, basat en els contextos naturals on es va desenvolupar l'estudi, tenint el camp de treball com a principal motor per a l'actualització de la recerca i els seus diferents moments. Les tècniques utilitzades es fonamenten en la perspectiva de la producció dialògica de la informació. S'utilitza l'entrevista individual i grupal, qüestionaris, registres etnogràfics, audiovisuals i tallers de formació i reflexió. Els resultats s'organitzen al voltant dels objectius de l'estudi, en què es detalla el procés de constitució de la recerca i s'integren les percepcions dels diferents participants, d'acord amb les necessitats i característiques locals. Aborda els processos d'interacció, aprenentatge i apropiació, i analitza l'impacte, les limitacions i les potencialitats del model 5D. Conclou amb la importància de pensar des de la dimensió dels processos d'apropiació col·laborativa d'artefactes tecnològics, de naturalesa dual, materials i simbòlics en la infància. La creació d'espais en què convergeixen interessos i es construeix pertinença, confiança, llaços afectius, a partir d'una proposta centrada en una narrativa situada, amb reptes i col·laborativa. Una proposta que parteix dels «fons comunitaris» i els respecta, i que es constitueix com a zona en procés habilitant la construcció de sentits i la transformació dels implicats. Finalment, la tesi planteja algunes línies prospectives que s'obren per a pensar futures recerques.


La investigación se centra en los procesos de apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la infancia a partir del desarrollo del modelo educativo y colaborativo Quinta Dimensión (5D) en un contexto de vulnerabilidad social en Uruguay. El objetivo de la tesis doctoral es diseñar, implantar y analizar el modelo 5D con la finalidad de generar procesos de apropiación de las TIC, desde un sentido construido localmente. Busca trascender la dimensión de uso y la mirada instrumental del dominio tecnológico y producir conocimiento sobre los procesos de apropiación mediante una propuesta situada en una localidad de Canelones, Uruguay. El modelo 5D se constituye en una herramienta para la gestión de la diversidad y la inclusión social, que promueve el aprendizaje colaborativo, utilizando las TIC, mediante la creación de una comunidad de práctica orientada a la inclusión social y educativa. El marco teórico del estudio incluye planteamientos provenientes de la psicología social comunitaria y la psicología histórico-cultural. Se integran estos enfoques desde la concepción del sujeto y el desarrollo humano con acciones intencionales que surgen y se desarrollan en la cultura. Profundiza en la perspectiva crítica y reflexiva de la psicología comunitaria y la perspectiva comprensiva e interpretativa, desde el enfoque de la psicología cultural, mediante las nociones de contexto, comunidad, sentido de comunidad, intersubjetividad, apropiación y procesos colaborativos, entre otras. Se aborda el contexto de la investigación, presentando la localidad donde se llevó a cabo el estudio, que integró la voz de los vecinos y las percepciones tanto de los estudiantes universitarios como de los niños y las familias que participaron en la investigación. El modelo 5D ha permitido la creación de estrategias de integración de la cultura local, un uso con sentido de TIC, sobre la base de necesidades y resolución de problemas que involucró a la población local participante. Para hacer esta investigación cualitativa se ha seguido un diseño de investigación-acción colaborativa (IAC) flexible, construido participativamente en comunidad y adaptable a las necesidades del contexto específico. La investigación respetó un proceso cíclico, construyendo dos fases de carácter holístico, basado en los contextos naturales donde se desarrolló el estudio, teniendo el campo de trabajo como principal motor para la actualización de la investigación y sus diferentes momentos. Las técnicas utilizadas se fundamentan en la perspectiva de la producción dialógica de la información. Se utiliza la entrevista individual y grupal, cuestionarios, registros etnográficos, audiovisuales y talleres de formación y reflexión. Los resultados están organizados en torno a los objetivos del estudio, en los que se detalla el proceso de constitución de la investigación y se integran las percepciones de los diferentes participantes, atendiendo a las necesidades y características locales. Aborda los procesos de interacción, aprendizaje y apropiación, y analiza el impacto, las limitaciones y las potencialidades del modelo 5D. Concluye con la importancia de pensar desde la dimensión de los procesos de apropiación colaborativa de artefactos tecnológicos, de naturaleza dual, materiales y simbólicos en la infancia. La creación de espacios donde convergen intereses y se construye pertenencia, confianza, lazos afectivos, a partir de una propuesta centrada en una narrativa situada, con desafíos y colaborativa. Una propuesta que parte de los «fondos comunitarios» y los respeta, y que se constituye como zona en proceso habilitando la construcción de sentidos y la transformación de los implicados. Finalmente, la tesis plantea algunas líneas prospectivas que se abren para pensar futuras investigaciones.


The present research focuses on the processes of appropriation of information and communication technologies (ICT) during childhood from the development of the educational and collaborative Fifth Dimension (5D) model in a context of social vulnerability in Uruguay. The objective of the doctoral thesis is to design, implement and analyse the 5D model in order to generate processes of appropriation of ICT in a locally constructed sense. It seeks to transcend the dimension of use and the instrumental look of the technological domain in order to produce knowledge about the processes of appropriation through a proposal in the town of Canelones, Uruguay. The 5D model is a tool for the management of diversity and social inclusion, which promotes collaborative learning, using ICT, through the creation of a community of practice oriented at social and educational inclusion. The theoretical framework of the study includes proposals from Community Social Psychology and Historical-Cultural Psychology. These approaches are integrated into subject conception and human development with intentional actions that arise and develop in the culture. This research deepens the critical and reflective perspective of Community Psychology and the comprehensive and interpretative perspective, from the Cultural Psychology approach, through the notions of context, community, sense of community, intersubjectivity, appropriation and collaborative processes, among others. The context of the research is addressed, presenting the locality where the study was carried out and including the opinions of neighbours as well as the perceptions of the university students who are part of the research and of the children and the participating families. The 5D model has allowed the creation of strategies for the integration of the local culture, a meaningful use of ICT based on needs and problem solving that involved the participation of the local population. To carry out this qualitative research, a research design has been followed – collective collaborative action (IAC), built among the community and adaptable to the needs of the specific context. The research respected a cyclical process, constructing two holistic phases based on the natural contexts where the study was developed, having the field of work as the main engine for research updates throughout the process. The techniques used are based on the perspective of the dialogical production of information. Individual and group interviews, questionnaires, ethnographic records, audio-visual aids and training and reflection workshops are used. The results are organized around the objectives of the study, where the process of constituting the research is detailed, the perceptions of the different participants are integrated, taking into account local needs and characteristics. It addresses the processes of interaction, learning and ownership, and analyzes the impact, limitations and potentialities of the 5D model. It concludes on the importance of thinking from the dimension of the processes of collaborative appropriation of dual-natured technological artefacts (material and symbolic) during childhood and the creation of spaces where interests converge and build belonging, trust and affective ties This research, based on a proposal centred on a situated narrative, with challenges and collaborations, comprises a proposal that is based on and respects "community funds", and is part of an area in progress, enabling the construction of meanings and the transformation of those involved. Finally, the thesis proposes some prospective lines for future research.

Keywords

TIC; TIC; ICT; apropiació col·laborativa; apropiación colaborativa; collaborative appropriation; cinquena dimensió; quinta dimensión; fifth dimension

Subjects

004 - Informàtica; 378 - Ensenyament superior. Universitats

Knowledge Area

Educación y TIC

Documents

Tesis_Doctoral+M__nica+Da+Silva+Ramos.pdf

3.486Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This item appears in the following Collection(s)