Human Behavior Experimentation and Participation in Scientific Activities in the Wild

Author

Vicens Bennasar, Julian Antonio

Director

Gisbert Cervera, Mercè

Duch Gavaldà, Jordi

Date of defense

2018-05-18

Pages

184 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Pedagogia

Abstract

La cooperació és un dels trets del comportament que defineixen els éssers humans, però, encara estem tractant de comprendre per què els humans cooperem. Els experiments conductuals estan dissenyats per donar llum sobre els mecanismes de cooperació i altres trets del comportament. Aquesta dissertació es centra en avançar en el camp de l'experimentació conductual utilitzant les pràctiques de ciència ciutadana, i es divideix en dos blocs. En el primer, presentem dues plataformes, una que permet estudiar com promoure el pensament científic i la participació científica, i l'altra que permet estudiar els trets del comportament humà amb un conjunt de jocs de comportament. Les dues plataformes estàn dissenyades per ajudar a crear experiments en el camp i per fomentar la participació en el marc de la ciència ciutadana. En el segon bloc avaluem les plataformes a través d'un conjunt d'experiments, i analitzem l'existència de patrons de comportament. Primer, vam estudiar la solidesa de la plataforma observant si sorgeixen estratègies iguals en rèpliques del mateix experiment realitzat amb diferents mostres de població. En el segon experiment, analitzem els patrons de comportament que emergeixen quan els participants s'enfronten a un conjunt de dilemes socials. Els dos últims experiments són "collective-risk dilemmas" sobre el canvi climàtic. En un, estudiem com les desigualtats de recursos generen comportaments injustos. L'altre es porta a terme dins d'un ecosistema concret per estudiar les tensions que hi ha entre els diferents actors del col·lectiu. Tenint en compte els resultats dels experiments, podem entendre com ens comportem quan enfrontem dilemes socials i, en conseqüència, avaluar els trets de comportament i l'aparició de patrons de comportament. Els dissenys, els resultats i la metodologia d'anàlisi presentats en aquest treball ajudaran a establir les bases per a futurs experiments de comportament al camp.


La cooperación es uno de los rasgos de comportamiento que definen a los seres humanos, sin embargo, todavía estamos tratando de comprender por qué los humanos cooperamos. Los experimentos conductuales están diseñados para arrojar luz sobre los mecanismos de cooperación y otros rasgos de comportamiento. Esta disertación se centra en avanzar en el campo de la experimentación conductual utilizando las prácticas de ciencia ciudadana, y se divide en dos bloques. En el primero, presentamos dos plataformas, una que permite estudiar cómo promover el pensamiento científico y la participación científica, y otra para estudiar los rasgos del comportamiento humano con un conjunto de juegos de comportamiento. Ambas plataformas están diseñadas para ayudar a crear experimentos en el campo y para fomentar la participación en el marco de la ciencia ciudadana. En el segundo bloque evaluamos las plataformas a través de un conjunto de experimentos, y analizamos la existencia de patrones de comportamiento. Primero, estudiamos la solidez de la plataforma al observar si surgen estrategias iguales en réplicas del mismo experimento realizado con diferentes muestras de población. En el segundo experimento, analizamos los patrones de comportamiento que emergen cuando los participantes enfrentan un conjunto de dilemas sociales. Los dos últimos experimentos son "collective-risk dilemmas" sobre el cambio climático. En uno, estudiamos cómo las desigualdades de recursos generan comportamientos injustos. El otro se lleva a cabo dentro de un ecosistema concreto para estudiar las tensiones que existen entre los diferentes actores del colectivo. Teniendo en cuenta los resultados de los experimentos, podemos entender cómo nos comportamos cuando enfrentamos dilemas sociales y, en consecuencia, evaluar los rasgos de comportamiento y la aparición de patrones de comportamiento. Los diseños, los resultados y la metodología de análisis presentados en este trabajo ayudarán a establecer las bases para futuros experimentos de comportamiento en el campo.


Cooperation is one of the behavioral traits that define human beings, however we are still trying to understand why humans cooperate. Behavioral experiments are designed to shed light into the mechanisms behind cooperation -- and other behavioral traits. This dissertation is focused on advancing the field of behavioral experimentation using experiments based on citizen science, and it is divided in two blocks. In the first, we present two platforms, one to understand how it can serve as a catalyst to promote of scientific thinking and engage in science, and another to study traits of human behavior with a suite of behavioral games. Both platforms are designed to help creating experiments in the wild and to encourage the participation within the framework of citizen science. In the second block we evaluate the platforms through a set of experiments, and we analyze the existence of behavioral patterns. First, we study the robustness of the platform by looking whether equal strategies emerge in replicas of the same experiment performed with different population samples. In the second experiment we analyze the behavioral patterns that emerge when participants face a set of social dilemmas. The last two experiments are collective-risk dilemmas framed in climate change. In one, we study how the resource inequalities generate unfair behaviors. The other is carried out within a given ecosystem to study the tensions that exist between actors of the collective. Considering the experiments' results, we can comprehend how we behave when we face social dilemmas, and consequently evaluate behavioral traits and the emergence of behavioral patterns. The designs, the results and the methodology of analysis presented in this work will help set the basis for future behavioral experiments in the field.

Keywords

Comportament Humà; Ciencia Ciutadana; Ciencies Computacionals; Comportamiento Humano; Ciencia Ciudadana; Ciencias Computacionales; Human Behaviour; Citizen Science; Computer Science

Subjects

3 - Social Sciences; 62 - Engineering. Technology in general

Knowledge Area

Ciències

Documents

TESI.pdf

7.915Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)