Les oportunitats de la inclusió escolar: el cas de na Maria

Author

Llabrés Ferrer, Joana

Director

Muntaner Guasp, Joan Jordi

De la Iglesia Mayol, Begoña

Date of defense

2019-04-03

Pages

390 p.Department/Institute

Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació

Abstract

[cat] La investigació que es presenta sota el títol Les oportunitats de la inclusió escolar: el cas de na Maria descriu, analitza i interpreta des d’un plantejament inclusiu, la presència, la participació i l’aprenentatge d’una alumna amb discapacitat en el centre públic del seu poble. La recerca es fonamenta des d’un punt de vista teòric en el concepte de l’educació com a dret humà i en conseqüència, en l’escolarització ordinària en entorns inclusius com a dret de tot infant, promoguda extensament en les recomanacions internacionals. El procés de recerca s’emmarca dins del paradigma qualitatiu de la investigació. S’utilitza el mètode biogràfic-narratiu de la història de vida i, com a instruments per a la recollida de la informació, es fa ús de les entrevistes i els grups de discussió. El resultat és la història de vida de na Maria contada a través de la veu de les persones que de més a prop l’han viscuda. De l’anàlisi i la interpretació de les dades es conclou que la presència, la participació i l’aprenentatge de l’infant depèn més del canvi contextual que fa l’escola que de les característiques de l’infant. Emergeixen un conjunt d’iniciatives per encaminar el centre cap a una escola inclusiva, perquè es demostra que la inclusió escolar és possible i suposa oportunitats d’aprenentatge i d’inclusió social per a l’infant amb discapacitat, per a la seva família, per als companys i per a la comunitat.


[spa] La investigación que se presenta bajo el título Las oportunidades de la inclusión escolar: el caso de Maria describe, analiza e interpreta desde un planteamiento inclusivo, la presencia, la participación y el aprendizaje de una alumna con discapacidad en el centro público de su localidad. El estudio se fundamenta desde un punto de vista teórico en el concepto de la educación como derecho humano y en consecuencia, en la escolarización ordinaria en entornos inclusivos como derecho de todos los niños, promovida extensamente en las recomendaciones internacionales. El proceso de investigación se sitúa dentro del paradigma cualitativo de la investigación. Se utiliza el método biográfico-narrativo de la historia de vida, y como instrumentos para la recogida de información, se hace uso de las entrevistas y los grupos de discusión. El resultado es la historia de vida de Maria descrita a través de la voz de las personas que la han vivido. Del análisis y la interpretación de los datos obtenidos emerge, entre otras cuestiones, que la presencia, la participación y el aprendizaje de la alumna con discapacidad, depende más del cambio contextual que hace la escuela que de las características de la alumna. Surgen un conjunto de iniciativas para encaminar el centro hacia una escuela inclusiva porque se demuestra que la inclusión escolar es posible y supone oportunidades de aprendizaje y de inclusión social para el alumno con discapacidad, su familia, sus compañeros y para la comunidad.


[eng] This research, under the title The opportunities of the inclusive school: the case of Maria, describes, analyses and interprets from an inclusive approach, the presence, participation and learning of a disabled female student who studied in the state school of her village. This research, from a theoretical point of view, is based on the concept of education as a human right and as a result, on ordinary schooling in inclusive environments as the right of every child, widely promoted in international recommendations. This researching process is framed within the qualitative paradigm. This researching process is framed within the qualitative paradigm. This study has made use of the biographical narrative method of history of life, and the tools used for collecting information are interviews and discussion groups. The result is Maria’s history of life explained by people closely related to her. From the analysis and interpretation of the facts we can conclude that the presence, participation and learning of a given child depends more on the contextual change that the school makes than of the characteristics of the child. A set of initiatives are designed to lead the center towards an inclusive school because it is demonstrated that school inclusion is possible and also involves learning and social inclusion opportunities for students with disabilities, their families, classmates, and the community in general.

Keywords

discapacitat, escola inclusiva, inclusió social, història de vida; discapacidad, escuela inclusiva, inclusión social, historia de vida; disability, inclusive school, social inclusion, history of life

Subjects

37 - Education; 376 - Education, teaching, training of special groups of persons. Special schools

Knowledge Area

Educació inclusiva

Documents

tjlf1de1.pdf

2.333Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)