A metaheuristic and simheuristic approach for the p-HUB median problem from a telecommunication perspective

dc.contributor
Universitat Oberta de Catalunya. Escola de Doctorat
dc.contributor.author
Alvarez Fernandez, Stephanie Milena
dc.date.accessioned
2019-04-30T10:57:29Z
dc.date.available
2019-04-30T10:57:29Z
dc.date.issued
2018-12-20
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10803/666752
dc.description.abstract
Els últims avenços en la indústria de les telecomunicacions ofereixen grans oportunitats per a ciutadans i organitzacions en un món globalment connectat, però alhora presenten reptes als quals s'enfronten tècnics i enginyers que prenen decisions. Alguns d'aquests reptes es poden modelitzar com a problemes d'optimització. El primer objectiu d'aquest treball és proporcionar un revisió de la literatura sobre com s'han utilitzat aquestes tècniques tradicionalment per a tractar els problemes d'optimització associats a sistemes de telecomunicació, detectant les principals tendències i desafiaments. Particularment, l'estudi es centra en els problemes de disseny de xarxes, encaminament i problemes d'assignació de recursos. A causa de la naturalesa d’aquests problemes, aquest treball també analitza com es poden combinar les tècniques metaheurístiques amb metodologies de simulació per a ampliar les capacitats de resoldre problemes d'optimització estocàstics. A més, es tracta un popular problema d'optimització amb aplicacions pràctiques per a xarxes de telecomunicació, el problema de la p mediana no capacitat, analitzant-lo des d'escenaris deterministes i estocàstics.
en_US
dc.description.abstract
Los recientes avances en la industria de las telecomunicaciones ofrecen grandes oportunidades para ciudadanos y organizaciones en un mundo globalmente conectado, pero también presentan una gran cantidad de desafíos complejos a los que se enfrentan diariamente técnicos e ingenieros. Algunos de estos desafíos se pueden modelar como problemas de optimización. El primer objetivo de esta tesis es proporcionar una revisión de la literatura de cómo se han utilizado estas técnicas tradicionalmente para tratar los problemas de optimización asociados a sistemas de telecomunicaciones, detectando las principales tendencias y desafíos. En particular, el estudio se centra en los problemas de diseño de red, direccionamiento y problemas de asignación de recursos. Debido a la naturaleza de estos problemas, este trabajo también analiza cómo se pueden combinar las técnicas metaheurísticas con metodologías de simulación para ampliar las capacidades de resolver problemas de optimización estocásticos. Después se trata un popular problema de optimización con aplicaciones prácticas para redes de telecomunicaciones, el problema de la p mediana no capacitado, analizándolo desde escenarios deterministas y estocásticos.
en_US
dc.description.abstract
Recent advances in the telecommunications industry offer great opportunities to citizens and organizations in a globally-connected world, but they also create a vast number of complex challenges that decision-makers must face. Some of these challenges can be modelled as optimization problems. First, this thesis reviews how metaheuristics have been used to date to deal with optimization problems associated with telecommunication systems, detecting the main trends and challenges. In particular, the analysis focuses on problems in network design, routing, and allocation. Given the nature of these challenges, this work also discusses how the hybridization of metaheuristics with methodologies such as simulation can be employed to increase metaheuristics' capabilities when solving stochastic optimization problems. In addition, a popular optimization problem with practical applications in the design of telecommunications networks, the Uncapacitated Single Allocation p-Hub Median Problem (USApHMP) – where a fixed number of hubs have unlimited capacity, each non-hub node is allocated to a single hub and the number of hubs is known in advance –, is analysed in deterministic and stochastic scenarios.
en_US
dc.format.extent
188 p.
en_US
dc.format.mimetype
application/pdf
dc.language.iso
eng
en_US
dc.publisher
Universitat Oberta de Catalunya
dc.rights.license
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.rights.uri
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
*
dc.source
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subject
optimització
en_US
dc.subject
optimización
en_US
dc.subject
optimization
en_US
dc.subject
metaheuristiques
en_US
dc.subject
metaheurísticas
en_US
dc.subject
metaheuristics
en_US
dc.subject
simheuristics
en_US
dc.subject
simheuristics
en_US
dc.subject
simheuristics
en_US
dc.subject
xarxes de telecomunicació
en_US
dc.subject
sistemas de telecomunicación
en_US
dc.subject
telecommunication systems
en_US
dc.subject
problema de la p Mediana
en_US
dc.subject
problema de la p Mediana
en_US
dc.subject
p-Median Problem
en_US
dc.subject.other
Network and Information Technologies
en_US
dc.title
A metaheuristic and simheuristic approach for the p-HUB median problem from a telecommunication perspective
en_US
dc.type
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc
62
en_US
dc.contributor.authoremail
stephyaf@uoc.edu
en_US
dc.contributor.director
Riera Terrén, Daniel,
dc.contributor.director
de Armas Adrían, Jésica
dc.contributor.director
Guerreiro e Silva, Daniel
dc.embargo.terms
cap
en_US
dc.rights.accessLevel
info:eu-repo/semantics/openAccess


Documents

ThesisPhD_StephanieAlvarez_2018.pdf

4.315Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)