La circulació de moneda baiximperial a les ciuitates de Girona i Empúries durant el baix Imperi romà

 

Files in this item

This item appears in the following Collections