Todas las violencias duelen, todas las violencias importan. Las violencias sexuales y de género que la normas ignoran. Las violencias sexuales y de género que la normas ignoran

Author

Cagliero, Sara

Director

Biglia, Bárbara

Bonet Martí, Jordi

Date of defense

2019-10-21

Pages

163 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Pedagogia

Abstract

La lluita per la igualtat i contra les violències sexuals i de gènere és un dels objectius polítics i legals dels moviments feministes a nivell mundial. Davant la creixent complexitat del fenomen, és necessari generar noves idees i paradigmes per a abordar el problema que superi la jerarquització i la heteronormatizació dels sexes i els gèneres a nivell social, econòmic, polític i jurídic. Aquesta tesi, en particular, se centra en l'anàlisi del tractament normatiu que, en diferents contextos institucionals, es fa de les violències de gènere, terme que permet descriure totes aquelles violències exercides cap a les dones i totes les persones sexualment i genèricament dissidents. Així, a partir d'un enfocament analític feminista de les polítiques publiques, durant els projectes europeus GapWork i UsvReact s'ha efectuat una anàlisi de contingut qualitatiu (manifest i posteriorment latent) i temàtic de les normes macro (com les directives europees i la legislació nacional) meso (com les lleis autonòmiques catalanes) i micro (les polítiques universitàries catalanes). Els resultats d'aquesta múltiple anàlisi legal es concreten en tres articles i una entrada enciclopèdica, textos que componen el nucli central d'aquesta tesi. A través d'ells s'ha pogut mostrar com l'ús de l'expressió violències de gènere pugui ser una eina útil per a allunyar-nos de respostes normatives fàcils, esencialistas i revectimizantes; com una aproximació feminista a l'anàlisi de les polítiques publiques permeti evidenciar com la legislació invisibilize subjectes i permeti el manteniment i la reproducció de determinats tipus d'estereotips sexistes i, per ultim, com les normes analitzades a tots els nivells donin lloc a diverses formes de violències institucionals contra les dones i contra les persones LGTBQI+, en particular aquelles en determinades situacions de vulnerabilitat.


La lucha por la igualdad y contra las violencias sexuales y de género es uno de los objetivos políticos y legales de los movimientos feministas a nivel mundial. Ante la creciente complejidad del fenómeno, es necesario generar nuevas ideas y paradigmas para abordar el problema que superen la jerarquización y la heteronormativización de los sexos y los géneros a nivel social, económico, político y jurídico. Esta tesis, en particular, se centra en el análisis del tratamiento normativo que, en diferentes contextos institucionales, se hace de las violencias de género, término que permite describir todas aquellas violencias ejercidas hacia las mujeres y todas las personas sexualmente y genéricamente disidentes. Así, a partir de un enfoque analítico feminista de las políticas públicas durante los proyectos europeos Gap Work y USVreact se ha efectuado un análisis de contenido cualitativo (manifiesto y posteriormente latente) y temático de las normas macro (como las directivas europeas y la legislación nacional) meso (como las leyes autonómicas catalanas) y micro (las políticas universitarias catalanas). Los resultados de este múltiple análisis legal se concretizan en tres artículos y una entrada enciclopédica, textos que componen el núcleo central de esta tesis. A través de ellos se ha podido mostrar como el uso de la expresión violencias de género pueda ser una herramienta útil para alejarnos de respuestas normativas fáciles, esencialistas y revectimizantes; cómo una aproximación feminista al análisis de las políticas publicas permita poner en evidencia como la legislación invisibilize sujetos y permita el mantenimiento y la reproducción de determinados tipos de estereotipos sexistas y, por ultimo, cómo las normas analizadas a todos los niveles den lugar a varias formas de violencias institucionales contra las mujeres y contra las personas LGTBQI+, en particular contra aquellas en determinadas situaciones de vulnerabilidad.


The fight for equality and against sexual and gender-related violence is one of the political and legal objectives of feminist movements worldwide. Given the increasing complexity of the phenomenon, it is necessary to generate new ideas and paradigms to address the problem that overcomes the hierarchy and "heteronormatizacion" of the sexes and genders at social, economic, political and legal levels. This thesis, in particular, focuse on the analysis of the normative treatment that, in different institutional contexts, is made of gender-related violence, a term that allows describing all those violence against women and all people sexually and generically dissenting. Thus, based on a feminist analytical approach to public policies, during the European projects Gap Work and USVreact, has been carried out a qualitative and thematic content analysis (on manifest and later latent content) of macro policies (such as European directives and national legislation) meso (such as Catalan regional laws) and micro (and Catalan university policies). The results of this multiple legal analysis gave birth at three articles and an encyclopedic entry, texts that are the central core of this thesis. Through them has been possible to show how the use of the expression gender related violence can be a useful tool to get away from easy, essentialist and revectimizing legal responses; how a feminist approach to the analysis of public policies allows to show how legislation makes some subjects invisible and allows the maintenance and reproduction of certain types of sexist stereotypes and, finally, how the norms analyzed at all levels give leading to various forms of institutional violence against women and against LGTBQI + people, particularly those in certain situations of vulnerability.

Keywords

violències de gènere; legislació; universitats; violencias de género; legislación; universidades; gender-related violence; legislation; universities

Subjects

3 - Social Sciences; 30 -Social Sciences theories and methodologies. Sociography. Gender studies

Knowledge Area

Ciències Socials i jurídiques

Documents

TESI.pdf

6.811Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)