El desenvolupament de la competència d'aprendre a aprendre amb el suport de les TIC. Estudi de cas múltiple a centres d'ensenyament secundari de Catalunya

Author

Rocosa Alsina, Balbina

Director

Sangrà Morer, Albert

Cabrera Lanzo, Nati

Date of defense

2019-12-10

Pages

390 p.Department/Institute

Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center

Abstract

Es tracta d'una aproximació al desenvolupament de la competència d'aprendre a aprendre (CAaA), com s'implementa i quin suport estratègic i metodològic hi aporten les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). És un estudi de cas múltiple en centres d'educació secundària obligatòria (ESO) en un context metodològic socioconstructivista, de desenvolupament competencial i ús intensiu de les TIC, fet a partir d'entrevistes a membres dels equips directius, anàlisi de documentació, enquestes i grups focals a professors i alumnes. Es presenten anàlisis intracasos i intercasos. Els productes principals són una visió holística de la CAaA amb els aspectes que la desenvolupen agrupats segons les fases del procés d'autoregulació i els àmbits de suport de les TIC, un conjunt de pautes i orientacions metodològiques per a desenvolupar la CAaA a l'ESO i una rúbrica d'avaluació de la CAaA.


Se trata de una aproximación al desarrollo de la competencia de aprender a aprender (CAaA), cómo se implementa y qué apoyo estratégico y metodológico aportan las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Es un estudio de caso múltiple en centros de educación secundaria obligatoria (ESO) en un contexto metodológico socioconstructivista, de desarrollo competencial y uso intensivo de las TIC, hecho a partir de entrevistas a miembros de los equipos directivos, análisis de documentación, encuestas y grupos focales a profesores y alumnos. Se presentan análisis intracasos e intercasos. Los principales productos son una visión holística de la CAaA con los aspectos que la desarrollan agrupados según las fases del proceso de autorregulación y los ámbitos de apoyo de las TIC, un conjunto de pautas y orientaciones metodológicas para desarrollar la CAaA en la ESO y una rúbrica de evaluación de la CAaA.


This thesis looks, from a strategic and methodological perspective, at the development of the Learning to Learn Competency (LLC), how it is implemented and the role of information and communication technologies (ICT). It is a multiple case study in compulsory secondary education (ESO) schools using socio-constructivist methods and intense use of ICT to develop competencies. It involved interviews with members of leadership teams, document analysis, surveys and focus groups with teachers and students. Intra-case and inter-case analyses were performed. The main results were: a holistic view of LLC and the aspects that develop it, grouped according to the phases of the self-regulation process and the areas of ICT support; a set of methodological guidelines and criteria to develop LLC in compulsory secondary education (ESO); and an a rubric to assess LLC.

Keywords

competència d'aprendre a aprendre; competencia de aprender a aprender; learning to learn comptency; aprenentatge estratègic; aprendizaje estratégico; strategic learning; metacognició; metacognición; metacognition; tecnologia avançada de l'aprenentatge; tecnología avanzada del aprendizaje; advanced learning technology; TIC; TIC; ICT

Subjects

373 - Kinds of school providing general education

Knowledge Area

Educació i TIC

Documents

_Informe_tesi_final_191129.pdf

6.196Mb

_Annexos_final_191129.pdf

7.860Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This item appears in the following Collection(s)