La ceràmica ilergeta del segle IV a.n.e. Aportacions per la caracterització de l'ibèric ple a la Ilergècia a través de l'estudi dels materials ceràmics recuperats en les cisternes dels Vilars (Arbeca, les Garrigues) i de les Roques de Sant Formatge (Seròs, el Segrià)

Author

Bernal Capdevila, Joan

Director

Junyent, Emili

Tutor

López, Joan (López i Melcion)

Date of defense

2019-10-28

Pages

405 p.Department/Institute

Universitat de Lleida. Departament de Història

Abstract

El treball presenta l'estudi comparatiu dels materials ceràmics de dos conjunts tancats; el pou-cisterna de la Fortalesa dels Vilars (Arbeca, les Garrigues) i la cisterna del poblat de les Roques de Sant Formatge (Seròs, Segrià). En total s'ha analitzat 9.528 fragments ceràmics, que corresponent a 1.119 recipients diferents. Per dur-lo a terme s'ha dissenyat una base de dades específica: Cer-Iber, que permet una aproximació qualitativa i quantitativa a les característiques dels diferents vasos i que ha de constituir una eina de recerca per al futur amb la incorporació de nous jaciments. Els resultats obtinguts permeten disposar per primera vegada d'una visió detallada de les fàcies ceràmiques de l'Ibèric ple, especialment el segle IV a.n.e. al territori ilergeta, omplint el buit fins ara existent en la caracterització cultural d'aquest singular poble iber. Aporten també com a dada important l'existència de significatives diferències entre les produccions ceràmiques de la Ilergècia oriental i occidental, la qual cosa permet establir les primeres hipòtesis sobre desenvolupament de relacions específiques amb la resta de pobles ibers de l'entorn i sobre la integració diferenciada d'ambdues àrees en les xarxes comercials existents.


El trabajo presenta el estudio comparativo de los materiales cerámicos de dos conjuntos cerrados; el pozo-cisterna de la Fortaleza dels Vilars (Arbeca, Garrigues) y la cisterna del poblado de las Rocas de Sant Formatge (Seròs, Segrià). En total se han analizado 9.528 fragmentos cerámicos, que corresponden a 1.119 recipientes diferentes. Para llevarlo a cabo se ha diseñado una base de datos específica: Cer-Iber, que permite una aproximación cualitativa y cuantitativa a las características de los diferentes vasos y que debe constituir una herramienta de investigación para el futuro con la incorporación de nuevos yacimientos. Los resultados obtenidos permiten disponer por primera vez de una visión detallada de las tipologías cerámicas del Ibérico pleno, especialmente el siglo IV a.n.e. en el territorio ilergeta, llenando el vacío hasta ahora existente en la caracterización cultural de este singular pueblo íbero. Aportan también como dato importante la existencia de significativas diferencias entre las producciones cerámicas de la Ilergècia oriental y occidental, lo que permite establecer las primeras hipótesis sobre desarrollo de relaciones específicas con el resto de pueblos íberos del entorno y sobre la integración distinta de ambas áreas en las redes comerciales existentes.


This research work presents the comparative study of pottery materials from two closed sets; the cistern well from the fortification els Vilars (Arbeca, Garrigues) and the cistern from the village, les Roques de Sant Formatge (Seròs, Segrià). A total of 9,528 pottery fragments have been analyzed and corresponding to 1,119 different pottery objects. To carry it out, a specific database has been designed: Cer-Iber, which allows a qualitative and quantitative approach to the characteristics of the different pottery and must be used as a research tool for the future with the incorporation of new archaeological sites. The results obtained allow for the first time for a detailed vision of the ceramic types of the Iberian period, especially the IV century a.n.e. in the ilergeta territory, filling the vacuum until now existing in the cultural characterization of this unique Iberian town. They also bring important significance to the existence of significant differences between the pottery productions of Eastern and Western ilergete, which allows to establish the first hypotheses about the development of specific relationships with the rest of the Iberian people of the surroundings and on the different integration of both areas in the existing commercial networks.

Keywords

Ceràmica ibèrica; Ibèric Ple; Ilergets; Cerámica ibérica; Ibérico Pleno; Ilergetas; Iberian pottery; Iberian period; Ilergetes

Subjects

90 - Archaeology. Prehistory

Knowledge Area

Arqueologia

Documents

Tjbc1de1.pdf

99.62Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

This item appears in the following Collection(s)