La competència digital dels estudiants universitaris: conceptualització i avaluació. El cas de la URV

Author

Sánchez Caballé, Anna

Director

Gisbert Cervera, Merce

Codirector

Esteve Mon, Francesc Esteve

Date of defense

2020-07-15

Pages

110 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Pedagogia

Abstract

Les tecnologies digitals són presents a la vida quotidiana de tots els ciutadans i han implicat canvis tant en l'àmbit personal com laboral. És per això que cal replantejar la formació dels estudiants per donar resposta a les noves demandes socials. En aquest context, una de les competències imprescindibles és la competència digital (CD). Una institució d'educació superior com la Universitat Rovira i Virgili ha d'assegurar la qualitat de la formació que reben els estudiants i cal dedicar esforços per adequar-la a la realitat del moment. La finalitat última d'aquest treball és dissenyar una estratègia institucional pel desenvolupament de la CD mitjançant una metodologia qualitativa, i prenent com a refeència els resultats de : (1) una anàlisi sistemàtica de la literatura sobre CD en l'educació superior, (") una avaluació autopercebuda del nivell de CD dels estudiants de primer curs de grau mitjançant l'aplicació del qüestionari INCOTIC; i (3) una revisió dels plans d'estudi de tots els graus de la URV per analitzar el grau d'incorporació de la CD a nivell competencial. Els resultats evidencien que els estudiants tenen un nivell alt de CD autopercebuda, encara que consideren que tenen certes mancances relacionades amb les habilitats de tipus més tècnic o pròpies de l'àmbit professional. Tots els plans d'estudis de la URV inclouen la CD com a competència transversal. Així i tot, presenten alguns punts de millora al respecte, especialment relacionats amb les habilitats tècniques. Per aquest motiu, és imprescindible rependar la formació dels estudiants i promoure la seva formació en CD també a partir dels programes formatius de les titulacions. Per millorar en aquesta direcció, la proposta que es fa aborda el desenvolupament de la CD a partir de tres eixos referents a la planificació institucional, la formació i els recursos.


Las tecnologías digitales son presentes en la vida cotidiana de todos los ciudadanos y han implicado cambios tanto en el ámbito personal como laboral. Es por eso que hay que replantear la formación de los estudiantes para dar respuesta a las nuevas demandas sociales. En este contexto, una de las competencias imprescindibles es la competencia digital (CD). Una institución de educación superior como la Universitat Rovira i Virgili tiene que asegurar la calidad de la formación que reciben los estudiantes y hay que dedicar esfuerzos para adecuarla a la realidad del momento. La finalidad última de este trabajo es diseñar una estrategia institucional por el desarrollo de la CD mediante una metodología cualitativa, y tomando como referencia los resultados de : (1) un análisis sistemático de la literatura sobre CD en la educación superior, (") una evaluación autopercibida del nivel de CD de los estudiantes de primer curso de grado mediante la aplicación del cuestionario INCOTIC; y (3) una revisión de los planes de estudio de todos los grados de la URV para analizar el grado de incorporación de la CD a nivel competencial. Los resultados evidencian que los estudiantes tienen un nivel alto de CD autopercibida, aunque consideran que tienen ciertas carencias relacionadas con las habilidades de tipo más técnico o propias del ámbito profesional. Todos los planes de estudios de la URV incluyen la CD como competencia transversal. Aun así, presentan algunos puntos de mejora al respeto, especialmente relacionados con las habilidades técnicas. Por este motivo, es imprescindible reprender la formación de los estudiantes y promover su formación en CD también a partir de los programas formativos de las titulaciones. Para mejorar en esta dirección, la propuesta que se hace aborda el desarrollo de la CD a partir de tres esos referentes a la planificación institucional, la formación y los recursos.


Digital technologies are present in the daily lives of all citizens and have led to changes in both the personal and work environment. That is why we need to rethink the training of students to respond to new social demands. In this context, one of the essential competences is digital competence (CD). A higher education institution such as the Universitat Rovira i Virgili has to ensure the quality of the training students receive and efforts have to be made to adapt it to the reality of the moment. The ultimate purpose of this work is to design an institutional strategy for the development of the CD through a qualitative methodology, and taking as *refència the results of : (1) a systematic analysis of the literature

Keywords

Competència Digital; Educació Superior; Universitat; Digital Competence; Higher Education; University

Subjects

37 - Education; 378 - Higher education. Universities. Academic study

Knowledge Area

Ciències Socials i jurídiques

Documents

TESI.pdf

2.879Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)