Utilidad de la determinación de troponina cardíaca para la predicción de mortalidad y eventos Cardiovasculares en pacientes atendidos en los

Author

González Del Hoyo, Maria Isabel

Director

Bardají Ruiz, Alfredo

Date of defense

2020-07-10

Pages

132 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Medicina i Cirurgia

Abstract

La troponina cardíaca és un marcador específic de dany miocàrdic i la seva elevació s'associa a un pronòstic advers en pacients amb una síndrome coronària aguda. En analogia, s’estableix la hipòtesi de què en pacients sense un esdeveniment coronari, indicaria també un risc augmentat d'esdeveniments cardiovasculars. Per tant, l'objectiu d'aquesta tesi doctoral va ser avaluar la capacitat de la troponina cardíaca per predir esdeveniments adversos en pacients atesos a Urgències amb diferents escenaris clínics. Es tracta de quatre estudis realitzats en pacients visitats al servei d’Urgències de l'Hospital Universitari Joan XXIII a Tarragona, als quals se’ls va sol·licitar una determinació de troponina cardíaca. El primer estudi va revisar 3.629 pacients amb absència o presència de dolor toràcic i sense o amb elevació de troponina; el segon, va descriure els diagnòstics atribuïts a l'elevació de troponina descrita a l'informe en 659 subjectes ingressats per troponina positiva sense síndrome coronària aguda; el tercer, va analitzar 222 pacients amb diagnòstic primari de taquiarrítmia i presència o no de troponina elevada; i el quart, va avaluar la capacitat predictiva de la troponina en 578 pacients amb fibril·lació auricular, enfront de l'escala CHA2DS2-VASc. Els resultats d'aquests estudis van revelar que l'elevació de troponina és freqüent i un predictor independent de mortalitat en subjectes amb absència de dolor toràcic, sense síndrome coronària aguda, amb taquiarítmies i fibril·lació auricular, atribuïble a un pitjor perfil de risc cardiovascular i a la major càrrega de comorbiditats. En pacients amb fibril·lació auricular, l'elevació de troponina té una major implicació pronòstica, en quant a mortalitat, que l'escala CHA2DS2-Vasc. Finalment, es va evidenciar la manca de diagnòstics relacionats amb l'elevació de troponina als informes. La investigació recolza la necessitat de desenvolupar i implementar programes de prevenció en pacients atesos a Urgències amb elevació de troponina cardíaca, davant del pronòstic advers que atribueix


La troponina cardíaca es un marcador específico de daño miocárdico y su elevación se asocia a un pronóstico adverso en pacientes con un síndrome coronario agudo. En analogía, se hipotetiza que en pacientes sin un evento coronario, indicaría también un riesgo aumentado de eventos cardiovasculares. Por tanto, el objetivo de esta tesis doctoral fue evaluar la capacidad de la troponina cardíaca para predecir eventos adversos, en pacientes atendidos en Urgencias, con motivo de diferentes escenarios clínicos. Se trata de cuatro estudios de cohortes retrospectivos realizados en pacientes atendidos en Urgencias del Hospital Universitari Joan XXIII Tarragona y, a quienes se solicitó una determinación de troponina cardíaca. El primer estudio evaluó 3.629 pacientes con ausencia o presencia de dolor torácico y troponina elevada o no; el segundo, describió los diagnósticos atribuidos a la elevación de troponina en los informes de 659 sujetos ingresados por troponina positiva sin síndrome coronario agudo; el tercero, analizó 222 pacientes con diagnóstico primario de taquiarritmia y elevación o no de troponina; y el cuarto, evaluó la capacidad predictiva de la troponina frente a la escala CHA2DS2-VASc, en 578 pacientes con fibrilación auricular. Los resultados revelaron que la elevación de troponina es frecuente y un predictor independiente de mortalidad en aquellos con ausencia de dolor torácico, sin síndrome coronario agudo, con taquiarritmias y fibrilación auricular, atribuible al peor perfil de riesgo cardiovascular y la mayor carga de comorbilidades. En los pacientes con fibrilación auricular, la elevación de troponina tiene una mayor implicación pronóstica para mortalidad, que la escala CHA2DS2-VASc. Por último, se evidencia la falta de diagnósticos relacionados con la elevación de troponina en los informes. La investigación sustenta la necesidad de desarrollar e implementar programas de prevención en pacientes atendidos en Urgencias con elevación de troponina cardíaca, a la luz del pronóstico adverso que atribuye.


Cardiac troponin is a specific marker of myocardial injury and its elevation is associated with an adverse prognosis in patients with acute coronary syndrome. It has been hypothesized that in patients without a coronary event, it may also determine an increased risk of cardiovascular events. The objective of this doctoral thesis was to evaluate the ability of cardiac troponin to predict risk for adverse outcomes in patients presenting with different clinical scenarios to the emergency department. This doctoral thesis is a composite of four retrospective cohort studies, analyzing patients attending the emergency department of the Hospital Universitari Joan XXIII and undergoing troponin testing. The first study evaluated 3.629 patients with absence or presence of chest pain and with or without troponin elevation. The second study described the diagnoses adjudicated to the troponin elevation in the discharge reports of 659 patients with positive troponin not diagnosed with an acute coronary syndrome. The third study analyzed 222 subjects with a primary diagnosis of tachyarrhythmia in the presence or absence of troponin elevation. The fourth study compared the predictive ability for mortality of troponin and the CHA2DS2-VASc score, in 578 patients with atrial fibrillation. The results revealed that troponin elevation is frequent and associated with an increased risk of death in those without chest pain, without acute coronary syndrome, with tachyarrhythmias and with atrial fibrillation, attributable to an increased cardiovascular risk profile and a higher burden of comorbidities. In patients with atrial fibrillation, troponin elevation has an incremental prognostic value over the CHA2DS2-VASc score with regard to mortality. Finally, the discharge reports review reflects a lack of diagnoses related to troponin elevation. These analyses thus, confirm the need to develop and implement prevention programs for patients presenting at the emergency department with cardiac troponin elevation, regarding its role as an adverse prognostic factor.

Keywords

TROPONINA CARDIACA; URGENCIES; PRONOSTIC; URGENCIAS; PRONOSTICO; CARDIAC TROPONIN; EMERGENCY DEPARTMENT; PROGNOSIS

Subjects

616 - Pathology. Clinical medicine; 616.1 - Pathology of the circulatory system, blood vessels. Cardiovascular complaints

Knowledge Area

Ciències de la salut

Documents

TESI MARIA ISABEL GONZALEZ DEL HOYO.pdf

5.471Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)