Departament de Medicina i Cirurgia

La URV va ser creada el 1991 pel Parlament de Catalunya, a partir de centres universitaris ja existents. Es recuperava així la Universitat de Tarragona del segle XVI. Des del primer dia de funcionament ha tingut un objectiu molt clar: posar el coneixement al servei de la societat per contribuir al desenvolupament social i econòmic del seu entorn, un context que s'ha anat transformant amb el pas del temps.

Els canvis socials i culturals ens han obert les portes d'un nou marc i han fet d'Europa un espai d'interacció obligat per als nostres estudiants i futurs treballadors. Les dades confirmen la URV com a universitat de referència a Catalunya i en l'espai europeu per la qualitat de la docència, l'aposta per la formació continuada i l'excel·lència en la recerca, el desenvolupament i la innovació.


Si sou doctor o doctora de la Universitat Rovira i Virgili i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@urv.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Participatory research as a new approach to making decisions and increasing active engagement in health interventions for effectively improving healthy lifestyles behaviours 

Queral Añó, Judit (Date of defense: 2024-01-12)

Els estils saludables de vida (ESV) estan influenciats per factors intrínsecs i extrínsecs (FIE), com barreres i facilitadors, i la seva identificació pot representar una oportunitat per adaptar les estratègies de millora ...

Impacto de los metabolitos relacionados con el microbioma intestinal y el metabolismo mitocondrial sobre los eventos cardiovasculares tras un síndrome coronario agudo 

Sánchez Giménez, Raúl (Date of defense: 2023-11-03)

Els pacients que han presentat una síndrome coronària aguda presenten un risc important de patir esdeveniments adversos a llarg termini. Cal identificar-los amb més risc per implementar mesures de prevenció secundària. ...

Lipidomics by 1H-NMR of non-LDL atherogenic lipoproteins in patients with dyslipidemia. Impact on vascular and metabolic complications 

Moreno Vedia, Juan (Date of defense: 2023-11-03)

Les lipoproteïnes riques en triglicèrids (LRT) representen un important factor patogènic en el context dels trasntorns lipídics. L'augment de LRT s'associa a un major risc cardiovascular degut, en part, a la seva capacitat ...

Ensayo clínico aleatorio para probar la eficacia y la seguridad del manejo clínico ambulatorio de la apendicectomía laparoscópica urgente en la apendicitis aguda no complicada 

Elvira Lopez, Jordi (Date of defense: 2023-09-08)

L'apendicitis aguda és una de les patologies quirúrgiques més diagnosticades. El tractament de l'apendicitis aguda (AA) és tradicionalment l'apendicectomia urgent i actualment l'abordatge més habitual és laparoscòpia. Quan ...

The Succinate-SUCNR1 Axis and Its Impact on Beta-Cell Function: An Integrative Study Uncovering Novel Insights into Insulin Secretion Regulation and Diabetes Pathogenesis 

Sabadell i Basallote, Joan-Martí (Date of defense: 2023-09-01)

La disfunció de les cèl·lules β pancreàtiques constitueix una característica fonamental de la diabetis tipus 2 (DT2) i descobrir nous reguladors de la secreció d'insulina és essencial. El succinat, un substrat del cicle ...

Metabolism of gut microbiota regulates epigenetic events in host tissues 

Miró Blanch, Joan (Date of defense: 2023-07-24)

En un context biomèdic, la comunicació entre l’hoste i la seva microbiota pot ser una de les raons per les quals l’hoste te salut si hi ha un equilibri en la comunicació, o estar associada a malalties si la comunicació ...

Análisis de coste poblacional de los anticoagulantes orales de acción directa versus los antagonistas de la vitamina K en fibrilación auricular no valvular en Cataluña 

Hernández Rojas, Zojaina (Date of defense: 2023-07-20)

Introducció: els anticoagulants orals són el tractament d'elecció per prevenir esdeveniments cardioembòlics en fibril·lació auricular no valvular (FANV) i representen una proporció important de la despesa en farmàcia. ...

La radioteràpia a dosis baixes: una alternativa terapèutica en pacients ancians amb pneumònia severa causada per COVID-19 

Piqué Smith, Berta (Date of defense: 2023-07-31)

El desembre de 2019 es va identificar a la Xina el nou coronavirus de la síndrome respiratòria aguda greu de tipus 2 (SARS-CoV-2), causant de la COVID-19, que provocaria una de les majors pandèmies de la història de la ...

Dilatació aòrtica a la valvulopatia aòrtica bicúspide: aprofundint en la fisiopatologia a la cerca de biomarcadors 

Faiges Borras, Marta Jesús (Date of defense: 2023-07-07)

Els biomarcadors de dilatació de l'aorta ascendent (DAA) a la vàlvula aòrtica bicúspide (VAB) no estan aclarits. A través de l'epigenètica i de l'anàlisi lipídica vam poder concloure que hi ha diversos factors relacionats. ...

Biomarcadors predictius de la gravetat de la COVID-19 en pacients infectats per SARS-CoV-2 amb obesitat i/o síndrome metabolica 

Perpiñan Auguet, Carles (Date of defense: 2023-07-07)

Antecedents: L’obesitat és un factor de risc per patir una malaltia per SARS-CoV-2 més greu, però no és clara la relació amb la síndrome metabòlica (SM). Es desconeix si els biomarcadors de gravetat en població general ...

Biomarcadors predictius de la gravetat de la COVID-19 en pacients infectats per SARS-CoV-2 amb obesitat i/o síndrome metabolica 

Carles, Perpiñan Auguet (Date of defense: 2023-07-07)

Antecedents: L’obesitat és un factor de risc per patir una malaltia per SARS-CoV-2 més greu, però no és clara la relació amb la síndrome metabòlica (SM). Es desconeix si els biomarcadors de gravetat en població general ...

Integración multiómica en el estudio de las complicaciones asociadas a la valvulopatía aórtica bicúspide 

Antequera González, Borja (Date of defense: 2023-07-13)

La valvulopatia aórtica bicúspide (VAB) és la malaltia congénita amb més prevaleni;:a, estant presenten un 1-2% de la població. A més, la VAB comporta diverses complicacions associades, com són l'estenosi aórtica (EA) ...

Estudio de las características propias de la retinopatía diabética en los pacientes con diabetes mellitus 1 de nuestra población. 

Navarro Gil, Raúl (Date of defense: 2023-06-15)

La retinopatia diabètica (RD) és una de les complicacions més freqüents de la diabetis i una de les principals causes de ceguesa en adults en edat laboral. Hi ha diferències en la incidència i comportament de la RD entre ...

Relación entre el estrés y la adversidad en la vida temprana con la metilación de DDR1 en el trastorno mental grave 

García Ruiz, Beatriz (Date of defense: 2023-06-26)

L'objectiu principal d'aquesta tesi doctoral va ser avaluar si les alteracions en la metilació de l'ADN (mADN) en dinucleòtids CpG en el gen DDR1 es relacionen amb la presència d'un trastorn mental greu en associació amb ...

Estudi de biomarcadors predictius en el control natural del VIH en Controladors d'Elit 

Masip Morcillo, Jenifer (Date of defense: 2023-04-21)

La identificació d’un grup de pacients infectats pel VIH que tenen la capacitat de mantenir nivells de càrrega viral indetectables en absència de tractament antiretroviral, anomenats controladors d’elit, representen un bon ...

Impacte d’alteracions metabòliques associades a l'obesitat sobre el paper de la survivina en càncer 

Benaiges Moragrega, Ester (Date of defense: 2023-04-27)

La survivina és una proteïna multifuncional, històricament associada a processos tumorals i al desenvolupament embrionari que regula la proliferació i l’apoptosi cel·lular. Tot i que la seva funció en càncer està àmpliament ...

Implicació de la via de senyalització de la proteïna SFRP5 en la malaltia del fetge gras no alcohòlic i en la comunicació teixit adipós-fetge 

Bertran Ramos, Laia (Date of defense: 2023-03-23)

La proteïna 5 secretada relacionada amb l’encrespat (SFRP5) és un antagonista de la via de senyalització no canònica de WNT, amb un potencial paper protector i antiinflamatori en front a desequilibris metabòlics com la ...

Nuevas formas de presentación en la enfermedad celíaca. Técnicas avanzadas para el diagnóstico. 

Castillejo De Villasante, Gemma (Date of defense: 2023-03-31)

El diagnòstic de la malaltia celíaca (MC) ha augmentat en els darrers anys, gràcies a la millora en la serologia i la inclusió dels grups de risc com els familiars de primer grau de pacients celíacs o pacients amb una ...

Acondicionamiento isquémico (delay phenomenon) del colon derecho e Íleon terminal en un modelo experimental en ratas 

Rodríguez Leon, Gerardo (Date of defense: 2023-02-10)

INTRODUCCIÓN: el acondicionamiento isquémico preoperatorio (AIP) del estómago mejora los resultados de la gastroplastia de reemplazo esofágico y está asociado a una baja morbilidad. En algunos casos, el estómago no puede ...

Implicaciones pronósticos de biomarcadores cardiacos y escalas de comorbilidad en pacientes con infección por COVID-19 atendidos en un servicio de urgencias 

Carrasquer Cucarella, Anna (Date of defense: 2022-12-02)

1- En pacients atesos a Urgències amb infecció COVID descartada o confirmada, la detecció de dany miocardíac és freqüent i en tots dos escenaris, és predictor de mortalitat a 30 dies en similar grau. 2- Els pacients amb ...

More