Léxico de especialidad en «Nueva Era: Gran diccionario español-chino»

Author

Hong, Liuliu

Director

Garriga Escribano, Cecilio

Date of defense

2020-06-09

Pages

521 p.Doctorate programs

Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en Filologia Espanyola

Abstract

Aquesta tesi té com a objectiu principal analitzar el lèxic d’especialitat inclòs a Nueva Era: Gran diccionario español-chino (d’ara endavant: Nueva Era), que és el diccionari espanyol-xinès més voluminós en el món actual i un dels diccionaris més utilitzats entre els estudiants xinesos. Per tal d’aconseguir l’objectiu de la recerca se segueixen els següents passos. Primer es realitza una anàlisi general de Nueva Era amb la finalitat, d’una banda, de proporcionar una visió global d’aquest diccionari, i de l’altra, determinar la funció i els usuaris de l’obra. Després, s’estudia el 5% de tot el diccionari i s’extreuen totes els mots d’especialitat trobats en la part revisada per a elaborar un corpus. Una vegada elaborat el corpus, es procedeix a realitzar una anàlisi tant a nivell macroestructural com a nivell macroestructural amb la finalitat d’esbrinar si la presentació i el tractament del termes especialitzats poden correspondre a l’usuari i la funció d’aquesta obra. Seguidament, es compara el tractament del lèxic especialitzat entre Nueva Era i les seves quatre fonts lexicogràfiques, que són el Nuevo diccionario español-chino, el Diccionario de la lengua española, el Diccionario actual de la lengua española i el Gran diccionario inglés-chino, per a comprovar les possibles relacions i diferències existents entre ells. Finalment, s’elabora una proposta sobre el tractament del lèxic d’especialitat en un diccionari espanyol-xinès general basant-se en els problemes detectats a Nueva Era.


Esta tesis tiene como objetivo principal analizar el léxico de especialidad incluido en Nueva Era: Gran diccionario español-chino (en adelante: Nueva Era), que es el diccionario español-chino más voluminoso en el mundo actual y uno de los diccionarios más utilizados entre los estudiantes chinos. Para alcanzar el objetivo de la investigación se siguen los siguientes pasos. Primero se realiza un análisis general de Nueva Era con el fin de, por un lado, proporcionar una visión global de este diccionario, y por otro lado, determinar la función y los usuarios de la obra. Después, se estudia el 5% de todo el diccionario y se extraen todas las voces de especialidad halladas en la parte revisada para elaborar un corpus. Una vez elaborado el corpus, se procede a realizar un análisis tanto a nivel macroestructural como a nivel microestructural con el fin de averiguar si la presentación y el tratamiento de las voces especializadas pueden corresponder al usuario y la función de esta obra. Seguidamente, se compara el tratamiento del léxico especializado entre Nueva Era y en sus cuatro fuentes lexicográficas, que son el Nuevo diccionario español-chino, el Diccionario de la lengua española, el Diccionario actual de la lengua española y el Gran diccionario inglés-chino, para comprobar las posibles relaciones y diferencias existentes entre ellos. Por último, se elabora una propuesta sobre el tratamiento del léxico de especialidad en un diccionario español-chino general basándose en los problemas detectados en Nueva Era.


The main objective of this thesis is to analyze the specialized lexicon included in New Era: Great Spanish-Chinese Dictionary (hereinafter: New Era), which is the largest Spanish-Chinese dictionary in the world of today and one of the most used dictionaries among Chinese students. The following steps are taken to achieve the objective of the research. First, a general analysis of New Era is carried out in order, on the one hand, to provide an overview of this dictionary and, on the other hand, to determine the function and users of the work. Then, 5% of all the dictionary is reviewed and all the specialized lexicon found in the revised part are extracted to elaborate a corpus. Once the corpus has been compiled, an analysis is carried out at both a macro and microstructural level in order to find out if the presentation and treatment of the specialized lexicon can correspond to the user and the function of this work. Next, the treatment of the specialized lexicon between New Era and in its four lexicographic sources, which are the New Spanish-Chinese Dictionary, the Dictionary of the Spanish Language, the Current Spanish Language Dictionary and the Great English-Chinese Dictionary, is compared to check the possible relationships and differences between them. Finally, a proposal about the treatment of the specialized lexicon in a general Spanish-Chinese dictionary is made based on the problems detected in New Era.

Keywords

Lexicografia; Lexicografía; Lexicography; Lèxic d'especialitat; Léxico especializado; Specialized lexicon; Diccionari bilingüe; Diccionario bilingüe; Bilingual dictionary

Subjects

00 - Prolegomena. Fundamentals of knowledge and culture. Propaedeutics

Knowledge Area

Ciències Humanes

Documents

liho1de1.pdf

8.781Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This item appears in the following Collection(s)