Educational prospects of Techno-CLIL strategies and implementation in the subject of History for the last triennium of Secondary schools. Two models from evidences in Italian Licei Linguistici

Author

Porcedda, Maria Elisabetta

Director

González Martínez, Juan

Date of defense

2020-11-23

Pages

485 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Pedagogia

Abstract

L'Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua Estrangera (AICLE) és un tòpic d'investigació d'avantguarda, des de l’aparició als 90, amb l'objectiu de fomentar el multilingüisme europeu. Per ampliar l'exposició de l’alumnat a la LE, caldria implementar-lo, a les escoles secundàries, principalment amb professorat d'assignatures no lingüístiques, sols o en equip amb professorat de LE. L’assignatura d’Història ofereix moltes possibilitats per a l'adopció d'AICLE, millorat amb TIC segons la literatura, de manera que aquest és el tema més abordat dins de les implementacions europees de AICLE, encara que no estan tan esteses com es desitja. De fet, la pròpia definició d’AICLE, àdhuc quan només es lliga amb el multilingüisme, no és clara, per la seva òbvia complexitat, ni atractiva per als professors disciplinaris, perquè no se centra en els resultats de la seva àrea. En aquest context, aquesta tesi, amb revisions sistemàtiques de la literatura, defineix a AICLE pedagògicament com un entorn obert i significatiu per a l'ensenyament i l'aprenentatge participatius, facilitador del canvi educatiu general; i després s'enfoca la formació de professors en AICLE, per detectar mancances i bones pràctiques, destacar suggeriments i avantatges relacionats amb aquestes mancances. La part teòrica es conclou revisant la literatura sobre CLIL relacionada amb pedagogies, enfocaments lingüístics i metodologies integrades, amb la finalitat de respondre a les mancances en aquest camp per a la formació, i evidenciant, per a això, la importància de l'adopció de les TIC. Finalment, després d'una investigació-acció participativa crítica que va involucrar a tres escoles a Itàlia, s'han construït dos models per a implementacions d'Història a través d'AICLE i TIC, incloent-hi dos dissenys generals per a professors individuals i en equip docent, una graella d'observació, útil per les seves implementacions també, i el pla de formació que se’n deriva.


El Aprendizaje Integrado de Contenido y Lengua Extranjera (AICLE) es un tópico de investigación de vanguardia, desde su aparición en los 90, a fin de fomentar el multilingüismo europeo. Para ampliar la exposición del alumnado de LE, debería implementarse, en los institutos, principalmente con profesorado de asignaturas no lingüísticas, solos o en equipo con sus colegas de LE. La asignatura de Historia ofrece muchas posibilidades para la adopción del AICLE, que la literatura sugiere enriquecido con TIC, por lo que es un tópico muy abordado en el AICLE europeo, sin duda no tan extendido como se desea. De hecho, la propia definición de AICLE, incluso abordada en exclusiva desde una perspectiva ligada al multilingüismo, no es clara ni resulta atractiva para los profesores disciplinares, porque no se centra en los resultados de su área. En estas coordenadas, esta tesis define a AICLE desde el punto de vista pedagógico como un entorno abierto y significativo para la enseñanza y el aprendizaje participativos, que propicia el cambio educativo general; y luego se enfoca en el entrenamiento de profesores de AICLE, para detectar carencias y buenas prácticas, en particular de las partes interesadas, con el fin de resaltar sugerencias y ventajas en relación con esas carencias. La parte teórica se concluye por medio de la revisión de la literatura sobre CLIL en relación con pedagogías, enfoques lingüísticos y metodologías integradas, para responder a las carencias en este campo para la formación, y evidenciando, para ello, la importancia de la adopción de las TIC. Finalmente, después de una investigación-acción participativa crítica que ha involucrado a tres escuelas en Italia, se ofrecen dos modelos para implementaciones de Historia a través de AICLE y TIC para profesores individuales y en equipo docente, una tabla de observación, y el plan de lección correspondiente.


Content and Language Integrated Learning (CLIL) is a cutting-edge topic of research, since its comparison in the ‘90s, with the aim to foster European multilingualism. In order to widen FLs’ exposure of students, it should be implemented, in Secondary schools, mainly by non-linguistic subject teachers, alone or in team with FLs colleagues. History offers many affordances for the adoption of CLIL, which the literature shows enhanced by ICTs, so this is the most involved subject within European CLIL implementations, although these are not as widespread as wished. Indeed, the same definition of CLIL, whether related only to multilingualism, is neither clear, because of its recognised complexity, nor appealing for disciplinary teachers, because it is not focused on the results of its education. Consequently, this thesis, through systematic literature reviews, defines CLIL pedagogically, as an open and meaningful environment for participatory teaching and learning, able to change the mainstream schooling, then focuses on CLIL teacher training, so as to detect lacks and good practices, in particular from the stakeholders, in order to highlight suggestions and their related advantages in filling those lacks. The theoretical part is concluded by reviewing the literature about CLIL related to pedagogies, linguistic approaches and integrated methodologies, so as to answer to lacks in this field for training, and evidencing the importance of the adoption of ICT for it. Finally, after a critical participatory action-research involving three schools in Italy, two models for History implementations by means of CLIL and ICTs have been built, including two general design of them for single teachers or in teaching team, a grid for observation, useful for their implementations as well, and the related lesson plan.

Keywords

AICLE; TIC; canvi educatiu; AICLE; TIC; cambio educativo; CLIL; ICT; new schooling

Subjects

37 - Education; 371 - Education and teaching organization and management; 373 - Kinds of school providing general education

Knowledge Area

Social and juridicial sciences

Documents

TESI Maria Elisabetta.pdf

4.542Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)