Online Language Learning Using Virtual Classrooms and Knowledge Building Forums

Author

Manegre, Marni Lynne

Director

Gutiérrez-Colón Plana, Mar

Gisbert Cervera, Mercè

Date of defense

2020-12-01

Pages

171 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Pedagogia

Abstract

Aquesta tesi es compon de de tres projectes amb els quals s'han investigat diferents àrees de l’Aprenentatge d'Idiomes Assistit per Ordinador (ALAO). El primer projecte descriu les característiques i funcions dels entorns virtuals en l’aprenentatge/ensenyament de llengües estrangeres assistides per ordinador. El segon projecte presenta la fase inicial d’un estudi que analitza les converses en un fòrum de “construcció de coneixement” (conegut en anglès com “Knowledge Building fòrum” (KB) amb l’objectiu de trobar evidències sobre l’adquisició d’una llengua estrangera en aquest tipus d’entorns virtuals. Les conclusions d’aquest segon projecte s’han utilitzat per a crear el mètode de recerca per al tercer projecte que es presenta en aquesta tesi. Els objectius del tercer projecte són determinar si mitjançant l’ús de la metodologia del fòrum de construcció del coneixement es pot adquirir una llengua estrangera. Per a realitzar l’anàlisi de les dades d’aquesta tesi, s’han utilitzat tant la triangulació de mètodes com la triangulació de dades en les anàlisis. En el primer projecte, es van enquestar 35 professors de llengua estrangera que treballen per a empreses privades, mitjançant una enquesta digital sobre les seves percepcions sobre l’ensenyament en aquests entorns. En el segon projecte, es va realitzar una anàlisis ad hoc de les publicacions en un fòrum , l’objectiu del qual va ser comprovar si hi havia plagi i estudiar la gramàtica per a trobar evidències sobre l’adquisició de la llengua estrangera. . Finalment, el tercer projecte es van avaluar 60 estudiants en una escola espanyola mitjançant un pre-qüestionari, un pre-test, un post-test i un postqüestionari. Juntament amb les proves, es va incloure l’observació a classe per poder veure els canvis dels estudiants a mesura que avançaven per les etapes del coneixement. Els resultats del projecte inicial mostren que els docents creuen que arriben a conèixer millor coneixen millor a als estudiants a un nivell més personal mitjançant una aula virtual que en un entorn presencial, creuen que aprenen al mateix ritme o més ràpid quan usen aules virtuals i els agradaria que s’ofereixin més assignatures en aquest entorn en línia.


Aprendizaje de Lenguas Asistidas por Ordenador (ALAO). El primer proyecto describe las características y funciones de los entornos virtuales en el aprendizaje/ enseñanza de lenguas extranjeras asistidas por ordenador. El segundo proyecto presenta la fase inicial de un estudio que analiza las conversaciones en un foro de “construcción de conocimiento” (conocido en inglés como “knowledge building forum” (KB) con el objetivo de encontrar evidencias sobre la adquisición de una lengua extranjera en este tipo de entornos virtuales. Los hallazgos de este segundo proyecto se han utilizado para crear el método de investigación para el tercer proyecto que se presenta en esta tesis. Los objetivos del tercer proyecto son determinar si mediante el uso de la metodología del foro de construcción del conocimiento se puede adquirir una lengua extranjera. Para realizar el análisis de los datos de esta tesis, se han utilizado tanto la triangulación del método como la triangulación de datos en los análisis. En el primer proyecto, 35 profesores que trabajan para empresas privadas que enseñan inglés como lengua extranjera (EFL) contestaron una encuesta sobre sus percepciones sobre la enseñanza en estos entornos. En el segundo proyecto, se realizó un análisis ad hoc de las publicaciones en un foro, cuyo objetivo fue comprobar si había plagio y comprobar la gramática para encontrar evidencias sobre la adquisición de lengua extranjera. Finalmente, en el tercer proyecto se evaluaron 60 estudiantes en una escuela española utilizando un pre-cuestionario, un pre-test, un post-test y un postcuestionario. Junto con las pruebas, se incluyó las observaciones en clase para poder ver los cambios de los estudiantes a medida que avanzaban por las etapas de conocimiento. Los resultados del proyecto inicial muestran que los docentes creen que llegan a conocer mejor a los estudiantes a un nivel más personal utilizando un aula virtual que en un entorno presencial, creen que los estudiantes aprenden al mismo ritmo o más rápido cuando usan aulas virtuales, y les gustaría que se ofrecieran más asignaturas en línea. Además, los profesores encuestados creen que las aulas virtuales podrían reemplazar las aulas tradicionales para la mayoría de las materias.


Learning (CALL) have been investigated. The first project describes the features and functions of virtual classroom systems in online language learning (OLL) instruction. The second project presents the initial phase of a study analyzing the conversations in a Knowledge Building (KB) forum for evidence of foreign language acquisition (FLA). The findings from this project were used to create the method for the third project of this dissertation. The objectives of the third project were to determine whether FLA occurs during the KB process. The method of this dissertation used both method triangulation and data triangulation in the analyses. In the first project, 35 OLL teachers that work for private companies teaching English as a Foreign Language (EFL) were surveyed using an online digital survey on their perceptions of teaching in these environments. In the second project, an ad hoc analysis of the posts in a forum was completed, where the posts were analyzed using a plagiarism and grammar checker for evidence of FLA. Finally, the third project included testing 60 students at a Spanish school using a pre-questionnaire, a pre-test, a post-test, and a post-questionnaire. In conjunction with the testing, in-class observation was included to watch the students as they advanced through the stages of knowledge. The results of the initial project show that the teachers believe they get to know the students better on a more personal level using a virtual classroom than in a face-to-face (F2F) environment, they believe the students learn at the same rate or faster when using virtual classrooms, and they would like to see more subjects offered in this online environment. In addition, the teachers surveyed believe that virtual classrooms could replace traditional classrooms for most subjects. The analysis of the second project found evidence that the students passed through the construction of knowledge stages; however, confounding variables, a small number of posts by participant, and inconsistent error types made it difficult to determine whether there was evidence of FLA for each student.

Keywords

aprenentatge llengues online; llengues estrangeres; educacio en linia; aprendizaje de idiomas online; lenguas extranjeras; educacion en linea; online language learning; foreign language learning; online education

Subjects

373 - Kinds of school providing general education; 374 - Education and training out of school. Further education; 8 - language. Linguistics. Literature; 81 - Linguistics and languages

Knowledge Area

Arts i humanitats

Documents

TESI Marni Lynne.pdf

5.592Mb

Plantilla tdx Marni Lynne.pdf

19.28Kb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)