ANÀLISI DE LA FUNCIÓ MITOCONDRIAL EN TRASTORNS DEL NEURODESENVOLUPAMENT

Author

Valiente Pallejà, Alba

Director

Martorell Bonet, Lourdes

Alonso Pérez, Yolanda

Date of defense

2020-12-18

Pages

207 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Medicina i Cirurgia

Abstract

Hi ha evidències que impliquen la funció mitocondrial en alguns trastorns del neurodesenvolupament (TN) com el trastorn de l'espectre autista (TEA), la discapacitat intel·lectual (DI) i l'esquizofrènia (ESQ). A més, en aquests trastorns és freqüent la presència de característiques clíniques associades a les malalties mitocondrials (CCAMMs). És per aquests antecedents que aquesta tesi doctoral ha volgut posar el focus en aquest orgànul i en el paper que podria tenir en l'etiologia d'alguns TN. Concretament, s'han avaluat diversos aspectes clínics, genètics i metabòlics en un grup de pacients amb DI (N=115), pacients amb DI i TEA (DI-TEA=122), ESQ (N=57) i en persones control (N=33). Segons els resultats obtinguts, les persones amb DI, DI-TEA i ESQ presenten més freqüència de determinades CCAMMs que les persones control. A més, també presenten un menor número de còpies d'ADN mitocondrial i determinades variants de canvi de nucleòtid, que podrien ser patogèniques. Els pacients amb ESQ van mostrar nivells de lactat més elevats que les persones control durant la realització d'exercici físic. Finalment, també s'han identificat diverses alteracions mitocondrials en una família amb els diagnòstics d'ESQ i síndrome de fatiga crònica. Aquest treball de tesi doctoral suggereix que el mitocondri pot tenir un paper rellevant en l'etiopatogènia d'algunes malalties psiquiàtriques.


Hay evidencias que implican la función mitocondrial en algunos trastornos del neurodesarrollo (TN) como el trastorno del espectro autista (TEA), la discapacidad intelectual (DI) y la esquizofrenia (ESQ). Además, en estos trastornos es frecuente la presencia de características clínicas asociadas a las enfermedades mitocondriales (CCAEMs). Es por estos antecedentes que esta tesis doctoral ha querido focalizar en este orgánulo y en el papel que podría tener en la etiología de algunos TN. Concretamente, se han evaluado varios aspectos clínicos, genéticos y metabólicos en un grupo de pacientes con DI (N=115), pacientes con DI y TEA (DI-TEA=122), ESQ (N=57) y personas control (N=33). Según los resultados obtenidos, las personas con DI, DI-TEA y ESQ presentan más frecuencia de determinadas CCAEMs que las persones control. Además, también presentan un menor número de copias de ADN mitocondrial y determinadas variantes de cambio de nucleótido que podrían ser patogénicas. Los pacientes con ESQ mostraron niveles de lactato más elevados que las persones control durante la realización de ejercicio físico. Finalmente, también se han identificado varias alteraciones mitocondriales en una familia con los diagnósticos de ESQ y síndrome de fatiga crónica. Este trabajo de tesis doctoral sugiere que la mitocondria puede tener un papel relevante en la etiopatogenia de algunas enfermedades psiquiátricas.


There are evidences that involve the mitochondrial function as a key factor in some neurodevelopmental disorders (ND) such as autism spectrum disorders (ASD), intellectual disability (ID) and schizophrenia (ESQ). Besides, in these disorders, the presence of clinical characteristics associated with mitochondrial diseases (CCAMDs) is frequently observed. These two premises set the basis of this doctoral thesis, which focuses on the study of this organul and the role it plays in the etiology of some ND. Specifically, several clinical, genetic and metabolic aspects were evaluated in a group of patients with ID (N=115), with ID and ASD (ID-ASD=122), ESQ (N=57) and a control group (N=33). The results showed that, people with DI, DI-ASD and ESQ present higher frequency of certain CCAMDs compared with the control group. In addition, smaller number of mitochondrial DNA copies was found in the aforementioned patients. Furthermore, some variants of nucleotic change that could be pathogenic are observed as well. Patients with ESQ also presented higher lactate levels during physical exercise. Finally, several mitochondrial alterations have also been identified in a family with SCZ and chronic fatigue syndrome. This doctoral thesis suggests that mitochondria plays a relevant role in the etiopathogeny of some psychiatric diseases

Keywords

Psiquiatria; Mitocondri; Genètica mitocondrial; Psiquiatría; Mitocondria; Genética mitocondrial; Psychiatry; Mitochondria; Mitochondrial genetics

Subjects

575 - General genetics. General cytogenetics; 61 - Medical sciences; 616.89 - Psychiatry. Pathological psychiatry. Psychopathology

Knowledge Area

Ciéncias de la salud

Documents

TESI_ALBA VALIENTE.pdf

9.793Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)