Designing a framework for mobile learning adoption and sustainable development

Author

Moya Pereira, Sofia

Director

Camacho Martí, Maria del Mar

Date of defense

2020-12-21

Pages

295 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Pedagogia

Abstract

La digitalització del món és imparable, les funcionalitats que ofereix mobile learning proporcionen possibilitats il·limitades per millorar l'aprenentatge, i la literatura existent sobre mobile learning ha evidenciat resultats positius. Tot i això, hi ha una bretxa entre la disponibilitat de tecnologia i l'ús en educació, fins i tot quan succeeix, sovint no optimitza els resultats. Existeixen pocs models per a l'adopció de mobile learning. En aquest context, l'objectiu principal d'aquesta investigació és millorar l'adopció i l'ús sostenible de mobile learning a través de la creació d'un marc teòric. Design-based research (DBR) és la metodologia que guia aquesta investigació. S'ha desenvolupat en quatre cicles de disseny amb la utilització de múltiples metodologies d'investigació per desenvolupar, provar i refinar el marc teòric per a l'adopció de mobile learning. El primer cicle de disseny identifica els problemes i les preguntes de recerca. Durant el segon cicle de disseny s'identifiquen els principis de disseny i en base a aquests principis, es desenvolupa el primer prototip. El tercer cicle de disseny inclou tres iteracions amb l'objectiu de testejar i refinar el disseny inicial. Una primera iteració detalla els factors que afecten l'adopció de mobile learning a Catalunya i es basa en un judici d'experts. Una segona iteració valida i ordena els factors identificats, un qüestionari recull les percepcions de 147 docents. Finalment, una tercera iteració va identificar els principals indicadors per avaluar i ajustar l'adopció de mobile learning, y proposa un quadre de comandament.


La digitalización del mundo es imparable, las funcionalidades que ofrece mobile learning proporcionan posibilidades ilimitadas para mejorar el aprendizaje, y la literatura existente sobre mobile learning ha evidenciado resultados positivos. Sin embargo, existe una brecha entre la disponibilidad de tecnología y su uso en educación, incluso cuando sucede, a menudo no optimiza los resultados. Existen pocos modelos para la adopción de mobile learning. En este contexto, el objetivo principal de esta investigación es mejorar la adopción y el uso sostenible de mobile learning mediante la creación de un marco teórico. Design-based research (DBR) es la metodología que guía esta investigación. Se ha desarrollado en cuatro ciclos de diseño para desarrollar, probar y refinar el marco teórico para la adopción de mobile learning. El primer ciclo de diseño identifica los problemas y las preguntas de investigación. Durante el segundo ciclo de diseño se identifican los principios de diseño y en base a estos principios, se desarrolla el primer prototipo. El tercer ciclo de diseño incluye tres iteraciones con el objetivo de testear y refinar el diseño inicial. Una primera iteración detalla los factores que afectan la adopción de mobile learning en Cataluña y se basa en un juicio de expertos. Una segunda iteración valida y ordena los factores identificados, un cuestionario recoge las percepciones de 147 docentes. Finalmente, una tercera iteración identifica los principales indicadores para evaluar y ajustar la adopción de mobile learning, y propone un cuadro de mando.


The digitization of the world is unstoppable, the functionalities offered by mobile learning provide unlimited possibilities to improve learning, and the existing literature on mobile learning has proven positive results. However, there is a gap between the availability of technology and its use in education, even when it happens, it often does not optimize the results. There are few models for the adoption of mobile learning. In this context, the main objective of this research is to improve the adoption and sustainable use of mobile learning by developing a framework. Design-based research (DBR) is the methodology that guides this research. It has been developed in four design cycles to develop, test, and refine the theoretical framework for the adoption of mobile learning. The first design cycle identifies problems and research questions. During the second design cycle, the design principles are identified and based on these principles, the first prototype is developed. The third design cycle includes three iterations with the aim of testing and refining the initial design. A first iteration details the factors that affect the adoption of mobile learning in Catalonia and is based on an expert judgment. A second iteration validates and orders the identified factors, a questionnaire collects the perceptions of 147 teachers. Finally, a third iteration identifies the main indicators to evaluate and adjust the adoption of mobile learning and proposes a scorecard. Based on the three design cycles, the fourth cycle proposes design principles and presents a refined version of the first prototype of the framework.

Keywords

Mobile learning; Tecnologia educativa; Aaprenentatge basat en el dis; Mobile learning; Tecnología educativa; Aprendizaje basado en el dis; Mobile learning; Educational technology; Design-based learning

Subjects

3 - Social Sciences; 37 - Education; 371 - Education and teaching organization and management; 373 - Kinds of school providing general education

Knowledge Area

Ciències Socials i jurídiques

Documents

TESI SOFIA MOYA PEREIRA.pdf

8.907Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)