Eficácia do Treino Metacognitivo nos delírios, alucinações, insight cognitivo e funcionalidade na esquizofrenia

Author

Guedes de Pinho, Lara Manuela

Director

Da cruz Sequeira, Carlos Alberto

Codirector

Ferré Grau, Carme

Date of defense

2021-01-13

Pages

142 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Infermeria

Abstract

L'esquizofrènia és un dels trastorns mentals més discapacitants a nivell funcional, de manera que els realitza quatre estudis, amb els següents objectius: avaluar la relació entre afectivitat i característiques sociodemogràfiques i clíniques, qualitat de vida, funcionalitat i satisfacció amb el suport social a persones amb esquizofrènia (estudi 1); adaptar i validar l'escala de percepció cognitiva de Beck (BCIS) per a la població portuguesa i comparar la percepció cognitiva dels pacients amb trastorns psicòtics institucionalitzats amb els que viuen a la comunitat (estudi 2); avaluar l'efectivitat de l'Entrenament metacognitiu, com a intervenció psicoterapèutica en infermeria, en deliris, al·lucinacions, insight cognitiu i funcionalitat en la persona amb esquizofrènia (estudi 3) i elaborar una escala de qualificació per al Brief ICF Core Set, específica per a persones amb esquizofrènia ( estudi 4). Els estudis 1 i 2 són estudis quantitatius transversals i l'estudi 3 és un estudi controlat aleatoritzat. En l'estudi abril es va utilitzar la tècnica Delphi. Els estudis 1 i 2 van contribuir a comprendre la importància d'una avaluació centrada en les necessitats de la persona, tenint en compte diferents aspectes, com ara: característiques personals i clíniques, afectivitat, funcionalitat, satisfacció amb el suport social i la percepció cognitiva. Els estudis 2 i 4 van fer una contribució a l'proporcionar validació per a la població portuguesa de BCIS (estudi 2) i a l'permetre una avaluació més rigorosa en termes funcionals, amb la construcció del conjunt bàsic funcional d'esquizofrènia (estudi 4). Pel que fa a la implementació d'intervencions psicoterapèutiques, l'estudi 3, que valida l'efectivitat de l'Entrenament metacognitiu va contribuir perquè pugui ser replicat en la pràctica clínica, com a complement a l'procés de rehabilitació psicosocial, i pugui ser aplicat per infermeres especialitzades en infermeria en salut mental i psiquiàtrica.


La esquizofrenia es uno de los trastornos mentales más discapacitantes a nivel funcional, por lo que fueran realizados cuatro estúdios, con los siguientes objetivos: evaluar la relación entre afectividad y características sociodemográficas y clínicas, calidad de vida, funcionalidad y satisfacción con el apoyo social en personas con esquizofrenia (estudio 1); adaptar y validar la escala de percepción cognitiva de Beck (BCIS) para la población portuguesa y comparar la percepción cognitiva de los pacientes con trastornos psicóticos institucionalizados con los que viven en la comunidad (estudio 2); evaluar la efectividad del Entrenamiento Metacognitivo, como intervención psicoterapéutica en enfermería, en delirios, alucinaciones, insight cognitivo y funcionalidad en la persona con esquizofrenia (estúdio 3) y elaborar una escala de calificación para el Brief ICF Core Set, específica para personas con esquizofrenia (estudio 4). Los estudios 1 y 2 son estudios cuantitativos transversales y el estudio 3 es un estudio controlado aleatorizado. En el estudio 4 se utilizó la técnica Delphi. Los estudios 1 y 2 contribuyeron a comprender la importancia de una evaluación centrada en las necesidades de la persona, teniendo en cuenta diferentes aspectos, tales como: características personales y clínicas, afectividad, funcionalidad, satisfacción con el apoyo social y la percepción cognitiva. Los estudios 2 y 4 hicieron una contribución al proporcionar validación para la población portuguesa de BCIS (estudio 2) y al permitir una evaluación más rigurosa en términos funcionales, con la construcción del conjunto básico funcional de esquizofrenia (estudio 4). En cuanto a la implementación de intervenciones psicoterapéuticas, el estudio 3 que valida la efectividad del Entrenamiento Metacognitivo contribuyó para que pueda ser replicado en la práctica clínica, como complemento al proceso de rehabilitación psicosocial, y pueda ser aplicado por enfermeras especializadas en enfermería en salud mental y psiquiátrica.


Schizophrenia is one of the most disabling mental disorders at the functional level. This thesis have the following objectives: to evaluate the relationship between affectivity and sociodemographic and clinical characteristics, quality of life, functionality and satisfaction with social support in schizophrenia (study 1); to evaluate the psychometric properties of the Beck Cognitive Insight Scale (BCIS) for a sample of Portuguese patients with psychotic disorders and to compare the cognitive insight of institutionalized patients with patients living in the community (study 2); to evaluate the efficacy of metacognitive group training in reducing psychotic symptoms, and improving cognitive insight and functions in people with schizophrenia (study 3) and to provide a rating scale for the ICF Core Set Brief specific for people with schizophrenia (study 4). Studies 1 and 2 are cross-sectional quantitative studies, study 3 is a randomized controlled study and in the study 4 the Delphi technique was used. In summary, in terms of diagnostic assessment, studies 1 and 2 contributed to the understanding of the importance of an assessment focused on the needs of the person, taking into account different aspects, such as: personal and clinical characteristics, affectivity, functionality, satisfaction with social support and cognitive insight. Studies 2 and 4 made a contribution by providing validation for the Portuguese population of BCIS (study 2) and by allowing a more rigorous assessment in functional terms, with the construction of the Schizophrenia Functioning Core Set (study 4). With regard to the implementation of psychotherapeutic interventions, when validating the effectiveness of MCT, the study 3 contributed so that it can be replicated in clinical practice, as an adjunct to the psychosocial rehabilitation process, and can be applied by mental health nurses.

Keywords

esquizofrènia; funcionalitat; formació metacognitiva; funcionalidad; entrenamiento metacognitivo; schizophrenia; functioning; Metacognitive training

Subjects

00 - Prolegomena. Fundamentals of knowledge and culture. Propaedeutics; 616.89 - Psychiatry. Pathological psychiatry. Psychopathology

Knowledge Area

Ciències de la salut

Documents

TESI LARA MANUELA GUEDES DE PINHO.pdf

15.74Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)