Validación del Cuestionario de Alteración de la Identidad (IDQ), y su relación con tipos de sintomatología y maltrato infantil en mujeres con trastorno límite de personalidad

Author

Romero Abad, Noelia

Director

Gutiérrez Zotes, José Alfonso

Arrufat Nebot, Francisco Javier

Date of defense

2021-02-05

Pages

397 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Psicologia

Abstract

L'alteració de la identitat és un criteri clau en la definició del trastorn límit de la personalitat (TLP). Aquest criteri simptomàtic ocupa un lloc central des de la perspectiva dimensional per a la resta dels trastorns de la personalitat a la nova proposta de l'DSM-5. L’ Identity Disturbance Questionnaire (IDQ) (Wilkinson-Ryan i Westen, 2000) és un qüestionari hetero-aplicat que avalua quatre dimensions de la identitat pertorbada: l'absorció de rol, la incoherència dolorosa, la inconsistència i la manca de compromís. L'objectiu d'aquest treball ha estat traduir, adaptar i validar a l'espanyol la versió americana de l'IDQ, i analitzar la relació de l'alteració de la identitat amb la simptomatologia clínica del TLP, la seva simptomatologia general, la comorbiditat amb altres trastorns de la personalitat i amb la seva història de maltractament infantil. La mostra va estar composta per 36 dones amb diagnòstic de TLP i 195 subjectes no pacients. La versió espanyola de l'IDQ ha mostrat una adequada fiabilitat i validesa. El model de quatre factors segueix sent el més adequat per explicar el constructe de l'escala. La presència d'alteració de la identitat avaluada per l’IDQ en el TLP implica confusió de rols, patiment per un sentit d'incoherència i inconsistència en pensaments, així com comportaments i falta de compromís vocacional, i ocupacional. Una major alteració de la identitat implica major presència de pensaments estranys i experiències perceptuals no habituals, paranoides no delirants, i pseudopsicòtiques, i major presència de depressió, ansietat, irascibilitat i altres estats disfòrics. L'alteració de la identitat implica major comorbiditat amb trets de personalitat passiu- agressius, paranoides, depressius, esquizoides i esquizotípics, i en menor mesura narcisistes i evitatius així com, més simptomatologia de tipus sensitivitat interpersonal, hostilitat, ideació paranoide, psicoticisme i obsessions. Els antecedentes de maltractament en la infància, en concret l'abús emocional, físic i sexual i la negligència emocional i física, s'han relacionat amb l'alteració de la identitat.


La alteración de la identidad es un criterio clave en la definición del trastorno límite de la personalidad (TLP). Este criterio sintomático ocupa un lugar central desde la perspectiva dimensional para el resto de los trastornos de la personalidad en la nueva propuesta del DSM-5. El Identity Disturbance Questionnaire (IDQ) (Wilkinson-Ryan y Westen, 2000) es un cuestionario hetero-aplicado que evalúa cuatro dimensiones de la identidad perturbada: la absorción de rol, la incoherencia dolorosa, la inconsistencia y la falta de compromiso. El objetivo de este trabajo ha sido traducir, adaptar y validar al español la versión americana del IDQ, y analizar la relación de la alteración de la identidad con la sintomatología clínica del TLP, su sintomatología general, la comorbilidad con otros trastornos de la personalidad y con su historia de maltrato infantil. La muestra estuvo compuesta por 36 mujeres con diagnóstico de TLP y 195 sujetos no pacientes. La versión española del IDQ ha mostrado una adecuada fiabilidad y validez. El modelo de cuatro factores sigue siendo el más adecuado para explicar el constructo de la escala. La presencia de alteración de la identidad evaluada por el IDQ en el TLP implica confusión de roles, sufrimiento por un sentido de incoherencia e inconsistencia en pensamientos, así como comportamientos y falta de compromiso vocacional, y ocupacional. Una mayor alteración de la identidad implica mayor presencia de pensamientos extraños y experiencias perceptuales no habituales, paranoides no delirantes, y pseudopsicóticas y mayor presencia de depresión, ansiedad, irascibilidad y otros estados disfóricos. La alteración de la identidad implica mayor comorbilidad con rasgos de personalidad pasivo- agresivos, paranoides, depresivos, esquizoides y esquizotípicos, y en menor medida narcisistas y evitativos así como, más sintomatología de tipo introversión social, hostilidad, ideación paranoide, psicoticismo y obsesiones. Los antecedentes de maltrato en la infancia, en concreto el abuso emocional, físico y sexual y la negligencia emocional y física, se han relacionado con problemas de identidad.


Identity disturbance is a key criterion in defining borderline personality disorder (BPD). This symptomatic criterion occupies a central place from the dimensional perspective for the rest of the personality disorders in the new DSM-5 proposal. Identity Disturbance Questionnaire (IDQ) (Wilkinson-Ryan & Westen, 2000) is a hetero-applied questionnaire that assesses four dimensions of disturbed identity: role absorption, painful incoherence, inconsistency, and lack of commitment. The objective of this work has been to translate, adapt and validate the American version of the IDQ into Spanish, and to analyze the relationship between identity disturbance with clinical symptoms of BPD, its general symptoms, comorbidity with other personality disorders and with her history of child abuse. The sample consisted in 36 women diagnosed with BPD and 195 non-patient subjects. The Spanish version of the IDQ has shown reliability and validity. The four-factor model is still the most suitable to explain the scale construct. The presence of identity disturbance appears by the IDQ in the BPD implies role confusion, suffering due to a sense of incoherence and inconsistency in thoughts, as well as behaviors and lack of vocational and occupational commitment. A greater of identity disturbance implies a greater presence of strange thoughts and unusual perceptual experiences, non-delusional paranoids, and pseudo-psychotic and greater presence of depression, anxiety, irritability and other dysphoric states. Identity disturbance implies greater comorbidity with passive-aggressive, paranoid, depressive, schizoid and schizotypal personality traits, and to a lesser extent narcissistic and avoidant, as well as more symptoms of interpersonal sensitivity, hostility, paranoid ideation, psychoticism and obsessions. A history of abuse in childhood, specifically emotional, physical and sexual abuse and emotional and physical neglect, have been linked to identity disturbance.

Keywords

alteració de la identitat; trastorn límit de personalitat; validació; alteración de la identidad; trastorno límite personalidad; validación; identity disturbance; borderline personality; validation

Subjects

1 - Philosophy. Psychology; 159.9 - Psychology; 616.89 - Psychiatry. Pathological psychiatry. Psychopathology

Knowledge Area

Ciències de la salut

Documents

TESI Noelia Romero Abad.pdf

4.467Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)