Orientación emprendedora: Un estudio Psicometrico y Predictivo en Colombia y España

Author

Vallejo Veléz, Javier Mauricio

Director

Boada Grau, Joan

Sora Miana, Beatriz

Date of defense

2021-01-12

Pages

287 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Psicologia

Abstract

El present treball doctoral té com a eix principal l'Orientació Emprenedora (OE). Consta d'una introducció teòrica, tres articles científics i un epíleg. Els participants van ser entre 1.761 i 883, seleccionats mitjançant mostreig no probabilístic. Les dades recopilades es van processar amb els programes: SPSS 25.0., Mplus i FACTOR 8.2. El primer estudi porta a terme una adaptació de la Individual Entrepreneurial Orientation Scale, aquesta escala no ha estat validada en espanyol, així s'analitzen les propietats psicomètriques de l'escala en aquest idioma. Els participants van ser 1.761 treballadors. Després de sotmetre a un AFE, la primera submostra confirma una solució unifactorial de 10 ítems. Posteriorment es va realitzar un AFC en una segona submostra, els resultats repliquen els resultats anteriors. L'estudi segon suggereix que hi ha una relació entre certes variables de personalitat i l’OE. L'objectiu d'aquest estudi és realitzar un estudi predictiu de les variables de personalitat que poden influir en l’OE. Els participants van ser 883 treballadors. Per fer-ho, utilitzem els següents indicadors: personalitat Big-five, resistència, autoestima, autoeficàcia, impulsivitat, proactivitat, curiositat, control de locus intern, optimisme i pessimisme. Els nostres resultats determinen la capacitat predictiva de les variables de personalitat, la curiositat i l'optimisme en relació amb l'OE. Concloem que l'OE es pot predir a través de diverses variables. En el tercer estudi es escodrinya si la curiositat és una variable moderadora entre la Impulsivitat i l'OE. Els participants van ser 883 treballadors. L'evidència empírica indica que la Curiositat-D té un paper moderador entre la Impulsivitat Disfuncional i l'OE. I la Curiositat-D afecta la intensitat de la relació entre la Impulsivitat Disfuncional (variable predictora) i l'OE (variable de criteri).


El presente trabajo doctoral tiene como eje principal la Orientación Emprendedora (OE). Consta de una introducción teórica, tres artículos científicos y un epílogo. Los participantes fueron entre 1.761 y 883, seleccionados mediante muestreo no probabilístico. Los datos recopilados se procesaron con los programas: SPSS 25.0., Mplus y FACTOR 8.2. El primer estudio lleva a cabo una adaptación de la Individual Entrepreneurial Orientation Scale, esta escala no ha sido validada en español, así se analizan las propiedades psicométricas de la escala en este idioma. Los participantes fueron 1.761 trabajadores. Después de someterse a un AFE, la primera submuestra confirma una solución unifactorial de 10 ítems. Posteriormente se realizó un AFC en una segunda submuestra, los resultados replican los resultados anteriores. El estudio segundo sugiere que existe una relación entre ciertas variables de personalidad y la OE. El objetivo de este estudio es realizar un estudio predictivo de las variables de personalidad que pueden influir en la OE. Los participantes fueron 883 trabajadores. Para hacerlo, utilizamos los siguientes indicadores: Personalidad Big-five, resistencia, autoestima, autoeficacia, impulsividad, proactividad, curiosidad, control de locus interno, optimismo y pesimismo. Nuestros resultados determinan la capacidad predictiva de las variables de personalidad, la curiosidad y el optimismo en relación con la OE. Concluimos que la OE se puede predecir a través de varias variables. En el tercer estudio se escudriña si la curiosidad es una variable moderadora entre la Impulsividad y la OE. Los participantes fueron 883 trabajadores. La evidencia empírica indica que la Curiosidad-D tiene un papel moderador entre la Impulsividad Disfuncional y la OE. Y la Curiosidad-D afecta la intensidad de la relación entre la Impulsividad Disfuncional (variable predictora) y la OE (variable de criterio).


The present doctoral paper has as main axis the Entrepreneurial Orientation (EO). It consists of a theoretical introduction, three scientific articles and an epilogue. The participants were between 1.761 and 883, select through non-probability sampling. The data collected were processed by the programs: SPSS 25.0., Mplus and FACTOR 8.2. The first study carried out an adaptation of the Individual Entrepreneurial Orientation Scale, which has not been validated in Spanish, although the psychometric properties of the scale were analyzed in this language. The participants were 1.761 workers. After undergoing an AFE, the first subsample confirms a one-factorial solution of 10 items. Subsequently, an AFC was performed on a second subsample, the results replicate the previous ones. The second study suggests that exists a connection between certain personality variables and EO. The objective of this study is to conduct a predict study of the personality variables that are capable of influence EO. The participants were 883 workers. To do so, we use the following indicators: Big-five personality, resistance, self-esteem, self-efficacy, impulsivity, proactivity, curiosity, internal locus control, optimism and pessimism. Our results determine the predict capacity of the personality variables, curiosity and optimism in relation with EO. We conclude that EO can be predicted through several variables. The third study, it is examined whether curiosity is a moderator variable between Impulsivity and EO. The participants were 833 workers. Empirical evidence points out that Curiosity-D has a moderating role between Dysfunctional Impulsivity and EO. And Curiosity-D affects the intensity of the connection between Dysfunctional Impulsivity (predictor variable) and EO (criterion variable).

Keywords

Impulsivitat, Curiositat, Orientació emprenedora, Emprenedoria.; Comportamiento emprendedor, Cuestionario, Bondad psicométrica, Motivación, Curiosidad.; Entrepreneurial behavior, Questionnaire, Psychometric kindness, Motivation, Curiosity.

Subjects

159.9 - Psychology

Knowledge Area

Ciències Socials i jurídiques

Documents

TESI Javier Mauricio Vallejo Veléz.pdf

4.104Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)