Arte fantástico: estrategias visuales de lo imposible

Author

Parramon Rubio, Pere

Director

Faxedas, M. Lluïsa (Maria Lluïsa)

Roas, David

Date of defense

2021-01-25

Pages

533 p.Department/Institute

Universitat de Girona. Departament d'Història i Història de l'Art

Doctorate programs

Programa de Doctorat en Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura; Programa de Doctorat en Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura

Abstract

Distinguishing between “marvellous art”, “fantastic art” and what we call “daimonic art”, the first objective of this doctoral thesis consists of elaborating a functional definition of fantastic art that brings together the different existing contributions in a previous corpus marked by heterogeneity, and adapting the contributions on the fantastic emerging from literature to the particularities of the visual arts. Considering the fantastic as an aesthetic category and not as an artistic genre, the second objective is to examine more closely its visual strategies for making the impossible –the central element of the fantastic– visible, based on the distinction of four conditions: aspect of verisimilitude (formal condition); appearance of the impossible (ontological condition); critical questioning (intellectual condition); and effect of fear (emotional condition). In conclusion, this thesis proposes a reconsideration of some of the artists, works and periods traditionally ascribed to the fantastic


Distinguiendo entre “arte maravilloso”, “arte fantástico” y lo que llamamos “arte daimónico”, el primer objetivo de la presente tesis doctoral consiste en elaborar una definición funcional de arte fantástico que aglutine las diferentes aportaciones existentes en un corpus previo marcado por la heterogeneidad, y adaptando a las particularidades de las artes visuales las contribuciones sobre lo fantástico surgidas de la literatura. Considerando lo fantástico como categoría estética y no como género artístico, el segundo objetivo consiste en examinar con mayor detenimiento sus estrategias visuales para hacer visible lo imposible –elemento central de lo fantástico–, a partir de la distinción de cuatro condiciones: aspecto de verosimilitud (condición formal); aparición de lo imposible (condición ontológica); cuestionamiento crítico (condición intelectual); y efecto de miedo (condición emocional). Como conclusión, la presente tesis propone reconsiderar parte de los artistas, las obras y los períodos tradicionalmente adscritos a lo fantástico

Keywords

Art fantàstic; Arte fantástico; Fantastic art; Arte meravellós; Arte maravilloso; Marvellous art; Art daimònic; Arte daimónico; Daimonic art; Mimesi; Mimesis; Diegesi; Diégesis; Diegesis; Sobrenatural; Supernatural; Sinistre; Siniestro; Sinister; Vall inquietant; Valle inquietante; Uncanny valley

Subjects

1 - Philosophy. Psychology; 7 - the arts. Recreation. Entertainment. Sport

Documents

tppr_20210125.pdf

13.73Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)