Efecte de la variabilitat genètica de DDR1 en la matèria blanca cerebral i en la velocitat de processament en pacients amb un trastorn de l'espectre de l'esquizofrènia i altres psicosis

Author

Gas Prades, Cinta

Director

Vilella Cuadrada, Elisabet

Date of defense

2021-05-27

Pages

118 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Medicina i Cirurgia

Abstract

El nostre grup de recerca va observar una relació entre el gen del receptor domini de la discoidina 1 (DDR1) amb la mielinització i amb l’esquizofrènia. En aquest treball vam estudiar si les variants rs1264323 i rs2267641 de DDR1 s’associaven al diagnòstic de trastorn de l’espectre de l’esquizofrènia i altres psicosis (TEEAP) en altres mostres i també si s’associaven amb una disminució de la integritat de la matèria blanca i a la velocitat de processament (VP) cognitiu. 1) Vam realitzar una revisió bibliogràfica sistemàtica sobre el paper de DDR1 en el sistema nerviós central. 2) Es va replicar l’estudi d’associació cas-control entre TEEAP i el genotip DDR1 i es va observar una combinació genotípica (rs1264323AA-rs2267641AC/CC) de risc. 3) Es va explorar la relació entre els single nucleotide polymorphism (SNPs) de DDR1 i la VP en una mostra de TEEAP, trobant que els pacients amb el genotip rs2267641CC, comparat amb els AA i AC, presentaven una disminució de la VP. 4) En explorar la relació entre SNPs de DDR1 i la VP en dues mostres independents de pacients en primeres fases de la psicosi vam trobar que la combinació genotípica de risc s’associava a un increment de la VP en els pacients però no en els controls sans. 5) En un subgrup de pacients amb TEEAP mitjançant neuroimatge per diffusion tensor imaging, vam observar que els portadors del genotip rs1264323AA presentaven una disminució de la anisotropia fraccional en regions de la matèria blanca associades a una disminució de la VP. Els resultats confirmen la interacció entre variants del tipus SNP del DDR1 i el risc de presentar un TEEAP, i suggereixen que s’associen a alteracions de la microestructura de la mielina que a la vegada s’associen a la VP.


Nuestro grupo de investigación observó una relación entre el gen del receptor dominio de la discoidina 1 (DDR1) con la mielinización y la esquizofrenia. En este trabajo estudiamos si las variantes rs1264323 y rs2267641 de DDR1 se asociaban al diagnóstico de trastorno del espectro de la esquizofrenia y otras psicosis (TEEOP) en otras muestras y también si se asociaban a una disminución de la integridad de la sustancia blanca y a la velocidad de procesamiento (VP) cognitivo. 1) Realizamos una revisión bibliográfica sistemática sobre el papel de DDR1 en el sistema nervioso central. 2) Se replicó el estudio de asociación caso-control entre TEEOP y el genotipo DDR1 y se observó una combinación genotípica (rs1264323AA-rs2267641AC/CC) de riesgo. 3) Se exploró la relación entre los single nucleotide polymorphisms (SNPs) de DDR1 y la VP en una muestra de TEEOP, encontrando que los pacientes con el genotipo rs2267641CC, comparado con los AA y AC, presentaban una disminución de la VP. 4) Al explorar la relación entre SNPs de DDR1 y la VP en dos muestras independientes de pacientes en primeras fases de la psicosis encontramos que la combinación genotípica de riesgo se asociaba a un incremento de la VP en los pacientes pero no en los controles sanos. 5) En un subgrupo de pacientes con TEEOP a través de neuroimagen por diffusion tensor imaging, observamos que los portadores del genotipo rs1264323AA presentaban una disminución de la anisotropía fraccional en regiones de la sustancia blanca asociadas a una disminución de la VP. Los resultados confirman la interacción entre variantes del tipo SNP del DDR1 y el riesgo de presentar un TEEOP, y sugieren que se asocian a alteraciones de la microestructura de la mielina que su vez se asocian a la VP.


Our research group observed that the discoidin domain receptor 1 (DDR1) gene is linked to myelination and schizophrenia. In this work we studied whether the rs1264323 and rs2267641 DDR1 variants were associated with the diagnosis of schizophrenia spectrum and other psychotic disorders (SSOPD) in other samples and also whether they were associated with a decrease in the integrity of white matter and cognitive processing speed (PS). 1) We conducted a systematic literature review on the role of DDR1 in the central nervous system. 2) The case-control association study between SSOPD and the DDR1 genotype was replicated and a genotypic combination (rs1264323AA-rs2267641AC/CC) of risk was observed. 3) The relation between DDR1 single nucleotide polymorphisms (SNPs) and PS was explored in a SSOPD sample, finding that patients with rs2267641CC genotype, compared to AA and AC, had a decreased PS. 4) By exploring the relation between DDR1 SNPs and PS in two independent samples of patients in the early phases of psychosis, we found that the genotypic combination of risk was associated with an increase in PS in patients but not in controls. 5) In a subgroup of patients with SSOPD using neuroimaging by diffusion tensor imaging, we observed that carriers of the rs1264323AA genotype showed a decrease in fractional anisotropy in white matter regions associated with a decrease in PS. The results confirm the interaction between SNP-type variants of DDR1 and the risk of developing a SSOPD, and suggest that they are associated with alterations in myelin microstructure that are in turn associated with PS.

Keywords

Psicosi; Cognició; Genètica

Subjects

159.9 - Psychology; 575 - General genetics. General cytogenetics; 61 - Medical sciences; 616.89 - Psychiatry. Pathological psychiatry. Psychopathology

Knowledge Area

Ciències de la salut

Documents

TESI Cinta Gas Prades.pdf

9.804Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)