Poblament, espais de trànsit i mobilitat a la Terra Alta durant el primer mil·lenni ANE

Author

Prades Painous, Marc

Director

Diloli Fons, Jordi

Palet Martínez, Josep Maria

Date of defense

2021-04-09

Pages

490 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Història i Història de l'Art

Abstract

A través d'una metodologia de base arqueològica territorial i paisatgística, s'estudia la xarxa viària històrica a la zona de l'actual comarca de la Terra Alta (Tarragona) en contrast amb el poblament protohistòric de la regió. Durant el procés, s'analitza quins són els corredors naturals i camins tradicionals que es mantenen sobre espais de trànsit de possible origen antic i quina morfologia adopten. A partir dels resultats, proposem un seguit d'hipòtesis en les que s'identifiquen els possibles conductes translatius emprats per les comunitats humanes del primer mil·lenni ANE, les estratègies de desplaçament i l'impacte que l'accés a la mobilitat ha exercit envers els patrons d'assentament protohistòrics des d'una perspectiva diacrònica i integrant. En aquells espais on es poden diferenciar fenomens poblacionals i/o translatius pertinents a distints horitzons cronològics, a més, s'efectua una lectura històrica.


A través de una metodología de base arqueológica territorial y paisajística, se estudia la red viaria histórica en la zona de la actual comarca de la Terra Alta (Tarragona) contrastándola con el poblamiento protohistórico de dicha región. A lo largo del proceso, se analiza cuáles són los pasos naturales y caminos tradicionales que se mantienen sobre espacios de tránsito de posible origen antiguo i qué morfologia adoptan. A partir de les resultados, proponemos un conjunto de hipótesis en las que se identifican los posibles conductos translativos utilizados por las comunidades humanas del primer milenio ANE, las estrategias de desplazaminto i el impacto que el acceso a la mobilidad ha ejercido sobre los patrones de asentamiento protohistóricos des de una perspectiva diacrónica e integrante. En aquellos espacios en los que se pueden diferenciar fenomenos poblacionales y/o trnslativos correspondientes a distintos horizontes cronológicos, además, se efectua una lectura histórica.


Making use of methods coming form the landscape archaeology, we look into the historical road network in the current zone of Terra Alta (Tarrgona) matching it with the protohistoric settlements of the region. During the process, we analyze wich are the natural passages and traditional roads remaining over ancient traffic channels and the morphology they take. Basing on the results, some hypothesis has been suggested, from which we identify the translative channels potentially used by the 1st meillenium BC human communities, their travel strategies and the movement impact on the protohistoric settlement patterns from a diachronic and linking viewpoint. In spaces where it's possible to distinguish translative and population phenomena belonging to diferent time-frames, besides, we can make a historical intepretation.

Keywords

arqueologia del paisatge; vies de comunicació; protohistòria; arqueología del pasiaje; vías de comunicación; landscape archaeology; travel routes; protohistory

Subjects

00 - Prolegomena. Fundamentals of knowledge and culture. Propaedeutics; 9 - geography. Biography. History; 90 - Archaeology. Prehistory; 93 - History. Auxiliary sciences of history. Local History

Knowledge Area

Arts i humanitats

Documents

TESI Marc Prades Painous.pdf

90.69Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)