Departament d'Història i Història de l'Art

La URV va ser creada el 1991 pel Parlament de Catalunya, a partir de centres universitaris ja existents. Es recuperava així la Universitat de Tarragona del segle XVI. Des del primer dia de funcionament ha tingut un objectiu molt clar: posar el coneixement al servei de la societat per contribuir al desenvolupament social i econòmic del seu entorn, un context que s'ha anat transformant amb el pas del temps.

Els canvis socials i culturals ens han obert les portes d'un nou marc i han fet d'Europa un espai d'interacció obligat per als nostres estudiants i futurs treballadors. Les dades confirmen la URV com a universitat de referència a Catalunya i en l'espai europeu per la qualitat de la docència, l'aposta per la formació continuada i l'excel·lència en la recerca, el desenvolupament i la innovació.


Si sou doctor o doctora de la Universitat Rovira i Virgili i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@urv.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

La iconografía de la performance coral en los espacios públicos de la antigua Grecia. Épocas arcaica y clásica 

Nicolás Muelas, Marta (Date of defense: 2023-11-08)

La present tesi consisteix en l'anàlisi interdisciplinari d'un catàleg de relleus arquitectònics que mostren escenes de performance coral (dansa, processó i música). Els materials van formar part del complex discurs ...

Les microvertébrés du site à hominidés de Tighennif (Ex, Ternifine, Algérie) Taxonomie, taphonomie et paléoécologie 

Saidani, Nadia (Date of defense: 2023-09-15)

L'objectiu d'aquesta tesi doctoral és destacar la paleobiodiversitat deis microvertebrats de Tighennif, la seva manera d'acumulació i la reconstrucció del paleoambient i paleoclima en qué van viure els homínids durant ...

L'Assut (Tivenys, Baix Ebre). De l'assentament de la primera Edat del Ferro a la fortalesa ilercavona. 

Cots Serret, Ivan (Date of defense: 2023-10-05)

En aquest treball es presenta un estudi complet sobre l'evolució de l'urbanisme i l'arquitectura en època protohistòrica al curs inferior del riu Ebre. La recerca ha estat efectuada mitjançant un cas específic, el jaciment ...

Consolidando huesos: Evaluación de la eficacia en huesos arqueológicos pleistocenos 

Díaz Cortés, Andrea (Date of defense: 2023-10-09)

La consolidació d'ossos arqueològics i paleontològics és crucial per preservar la seva estabilitat estructural i facilitar la seva investigació i exhibició. No obstant això, hi ha poca investigació sobre l'efectivitat ...

Mujeres emprendedoras en Chile en situaciones de vulnerabilidad y sus estrategias de afrontamiento en un contexto marcado por la desigualdad 

Ruiz Martínez, Rocio (Date of defense: 2023-05-22)

L'emprenedoria de les dones a Amèrica Llatina i el Carib (ALC) motivada per necessitat presenta altes taxes d'activitat i s'impulsa des de la política pública com a via de solució a la pobresa, però la producció acadèmica ...

La erotización del cine de terror español del tardofranquismo y la transición (1962-1977) 

Martínez Camacho, Edgar (Date of defense: 2023-04-24)

Durant els anys seixanta y setanta a Espanya, el cinema fantàstic, i sobretot el gènere de terror, va gaudir d'un període d'esplendor. Les obres cinematogràfiques sorgides durant aquest context serien reunides sota el nom ...

New Computational Methods for Automated Large-Scale Archaeological Site Detection 

Berganzo Besga, Iban (Date of defense: 2023-03-10)

Aquesta tesi doctoral presenta una sèrie d'enfocaments, fluxos de treball i models innovadors en el camp de l'arqueologia computacional per a la detecció automatitzada a gran escala de jaciments arqueològics. S'introdueixen ...

Ecological traits of the Iberian herpetofauna during the Plio-Pleistocene: Body size and species richness in relation to climate 

Martínez Monzón, Almudena (Date of defense: 2023-02-27)

Aquest treball pretén definir els patrons macroecològics relatius a les reaccions de l'herpetofauna davant els canvis climàtics del Plio-Pleistocè i invertir-los per desenvolupar una nova metodologia de reconstrucció ...

La política turística a les Illes Balears en el marc internacional (1983-2020) 

Ripoll Martínez, Antònia (Date of defense: 2022-12-21)

La present recerca és una anàlisi de la política turística de les Illes Balears en el context internacional entre els anys 1983, que és quan és constitueix el primer Parlament i Govern autonòmic, fins el 2020 quan es ...

Esculturas romanas exentas y en relieve procedentes de Tarragona 

Ruiz Rodríguez, Julio César (Date of defense: 2022-07-01)

Aquesta tesi doctoral s'ocupa de la recopilació i estudi de totes les escultures romanes procedents de Tarragona, tant exemptes com en relleu. L'element central de la recerca és el catàleg. En ell es presenten les dades ...

NEANDERTHAL SUBSISTENCE STRATEGIES IN THE NORTH-EAST OF ITALY: Inferring seasonality of occupations at De nadale, San Bernardino and Fumane Caves, combining dental wear analyses and cementochronology 

Livraghi, Alessandra (Date of defense: 2022-11-18)

Les estratègies de subsistència dels neandertals han estat sempre un tema desafiant en el camp dels estudis paleolítics. En els últims anys, el nord-est d'Itàlia s’ha tornat cada vegada més rellevant en el debat, especialment ...

Arquitectura i economia dels hàbitats rurals dels segles II-I aC a la Laietània 

Cantarellas Sancho, Victòria (Date of defense: 2016-01-20)

Aquest treball pretén aprofundir en el coneixement del hàbitats rurals dels segles II aC i I aC emplaçats en la regió que en època ibèrica havia esdevingut la Laietània, a partir de quatre casos d’estudi que responen a ...

El microdesgaste dental como indicador de la dieta en grupos de la Prehistoria Reciente en la Península Ibérica: Una aproximación metodológica a través de diferentes técnicas microscópicas 

Hernando Santamaria, Raquel (Date of defense: 2022-12-12)

El microdesgast dental és una eina que permet determinar les propietats físiques i mecàniques dels aliments consumits, oferint evidències de les pràctiques de preparació de l’aliment. Els orígens i la posterior intensificació ...

Del cabotatge mediterrani a la Carrera d'Índies. Patrons i comerciants de Canet de Mar a la Catalunya del segle XVIII 

Cantano Carballo, Ricard (Date of defense: 2022-11-14)

La present tesi pretén mostrar la importància assolida per la població de Canet de Mar en el comerç marítim del segle XVIII. La recerca efectuada ens ha possibilitat conèixer, quins foren els protagonistes, de quina manera ...

Temixihuiliztli, la obstetricia nahua durante el primer siglo novohispano 

Ravelo Rodríguez, Irina Adalberta (Date of defense: 2022-11-14)

Durant el segle XVI l'antic Mèxic va viure un procés històric de colonització, a partir del qual hi varen confluir dones provinents de tres arrels culturals diferents: la mesoamericana, la ibèrica i l'africana. En aquell ...

Entre el canvi i la continuïtat. Les restauracions absolutistes durant la crisi de l'antic règim a Catalunya 

Moruno Moyano, Carlos (Date of defense: 2022-10-28)

Aquesta recerca planteja l’estudi de les restauracions absolutistes del Sexenni Absolutista (1814-1820) i la Dècada Ominosa (1823-1833) a Catalunya des d’una perspectiva local. Els objectius de la recerca són, per una ...

La mentoría como herramienta de acompañamiento para la inclusión social de menores inmigrantes 

Sánchez Aragón, Anna Maria (Date of defense: 2022-10-13)

En el context actual de demanda creixent d'asil i refugi a Europa, la mentoria social ha anat guanyant en acceptació com una metodologia d'intervenció comunitària en la qual, mitjançant la creació de relacions basades en ...

Memòries de la guerra de les Vespres (1282-1285). Controvèrsies ideològiques i conflictes polítics a la Mediterrània occidental 

Colomer Pérez, Guifré (Date of defense: 2022-09-22)

Aquesta tesi analitza els discursos ideològics i polítics entorn de la revolta de les Vespres sicilianes (1282), la conquesta de Sicília pel rei Pere el Gran d'Aragó i l'enfrontament contra el rei Carles d'Anjou. També ...

Iconografía del espacio: las claves de bóveda en los edificios religiosos de la Diócesi de Tarragona (1150-1350) 

Granero Villa, Xènia (Date of defense: 2022-07-21)

L'estudi es troba dins de l'òrbita dels nous treballs historiogràfics que proposen contemplar els conjunts d'arquitectura sacra i domèstica com els monestirs, parròquies, ermites i catedrals des de noves perspectives que ...

La Diputación Provincial de Huelva, entre el franquismo y la transición (1936-1979). Estudio histórico, político e institucional 

Vera Torrecillas, Rafael Jesús (Date of defense: 2022-07-08)

Aquesta tesi doctoral pretén abordar un estudi històric de l'evolució política i institucional de la Diputació Provincial de Huelva durant el període comprès entre el 1936 i el 1979, abastant des dels inicis del franquisme ...

More