Burnout y fatiga laboral en conductores profesionales del sector del transporte

Author

Tàpia Caballero, Patrícia

Director

Boada Grau, Joan

Sora Miana, Beatriz

Date of defense

2021-01-14

Pages

269 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Psicologia

Abstract

Antecedents: Investigacions recents demostren que la fatiga és un dels majors causants de risc en el lloc de treball. Diversos autors han analitzat com determinades característiques dels conductors poden portar els conductors a incomplir les normes de trànsit i cometre infraccions de trànsit. Altres estudis més concrets en un sector professional com el del transport, també conclouen que conduir amb símptomes de fatiga és una de les causes més importants dels accidents de trànsit La present investigació ha partit de diferents constructes: l'estrès laboral i burnout, la fatiga laboral, la personalitat i els models de lloc de treball. Així mateix, està configurada per dos estudis. Mètode: Per a la realització dels Estudis, s'han utilitzat les respostes de 518 conductors professionals de diversos sectors del transport. Els instruments utilitzats han estat les escales: FC-8, ATSRS, MBI-GS, SOFI, Trans-18, JDS-21, JCQ, OPERAS i correlats externs.


els indicis de validesa indiquen que estableixen correlacions entre el FC-8 amb els correlats externs i les escales de contrast de les dues mostres. A l'Estudi 2, els indicis de validesa les tres escales analitzades presenten correlacions amb diverses escales de contrast. També, es determina el model predictiu de les variables de personalitat i lloc de treball sobre les nou variables criteri. Concusions: A l’Estudi 1, l'escala FC-8 presenta una estructura interna consistent i una fiabilitat adequada i s'estableixen correlacions positives amb alguns constructes de les escales de contrast, de les variables sociodemogràfiques i de correlats externs. A l'Estudi 2, els indicis de validesa de les escales analitzades són apropiats. Tots dos estudis indiquen que la fatiga laboral i la síndrome de burnout en la conducció dels professionals del transport es pot predir mitjançant determinades variables. Antecedentes: Investigaciones recientes demuestran que la fatiga es uno de los mayores causantes de riesgo en el lugar de trabajo. Varios autores han analizado cómo determinadas características de los conductores pueden llevar a los conductores a incumplir las normas de tráfico y cometer infracciones de tráfico. Otros estudios más concretos en un sector profesional como el del transporte, también concluyen que conducir con síntomas de fatiga es una de las causas más importantes de los accidentes de tráfico La presente investigación ha partido de diferentes constructos: el estrés laboral y burnout, la fatiga laboral, la personalidad y los modelos de puesto de trabajo. Asimismo, está configurada por dos estudios. Método: Para la realización de los Estudios, se han utilizado las respuestas de 518 conductores profesionales de diversos sectores del transporte. Los instrumentos utilizados han sido las escalas: FC-8, ATSRS, MBI-GS, SOFI, Trans-18, JDS-21, JCQ, OPERAS y correlatos externos.


externos y las escalas de contraste de las dos muestras. En el Estudio 2, los indicios de validez las tres escalas analizadas presentan correlaciones con varias escalas de contraste. También, se determina el modelo predictivo de las variables de personalidad y puesto de trabajo sobre las nueve variables criterio. Concusiones: En el Estudio 1, la escala FC-8 presenta una estructura interna consistente y una fiabilidad adecuada y se establecen correlaciones positivas con algunos constructos de las escalas de contraste, de las variables sociodemográficas y de correlatos externos. En el Estudio 2, los indicios de validez de las escalas analizadas son apropiados. Ambos estudios indican que la fatiga laboral y el síndrome de burnout en la conducción de los profesionales del transporte se puede predecir mediante determinadas variables. Background: Recent research shows that fatigue is one of the biggest causes of risk in the workplace. Several authors have analyzed how certain driver characteristics can lead drivers not to comply with traffic regulations and commit traffic violations. And other more specific studies in the professional transport sector also conclude that driving with symptoms of fatigue is one of the most important causes of traffic accidents The present research is based on various constructs: work stress and burnout, work fatigue, personality and job models. Likewise, it consists of two studies. Method: To carry out the Studies, the responses of 518 professional drivers from various transport sector have been used. The instruments used were the following scales: DF-8, ATSRS, MBI-GS, SOFI, Trans-18, JDS-21, JCQ, OPERAS and also external correlates.

Keywords

Burnout; Fatiga laboral; Conductors professionals; Conductores profesionales; Work fatigue; Professional drivers

Subjects

159.9 - Psychology; 331 - Labour. Employment. Work. Labour economics. Organization of labour.

Knowledge Area

Ciències de la Salut

Documents

TESI_Patricia Tapia Caballero.pdf

6.968Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)