Flipped Classroom en el procés d'ensenyament-aprenentatge de les matemàtiques a l'ESO

Author

Fornons Jou, Vicent

Director

Palau Martin, Ramion Félix

Date of defense

2021-07-27

Pages

147 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Pedagogia

Abstract

Aquest treball té el propòsit d’analitzar com la utilització del model pedagògic de la Flipped Classroom (FC) afecta diferents aspectes del procés d’ensenyament-aprenentatge de les matemàtiques a l’ESO. Aquests aspectes serien la distribució de la utilització del temps, l’adquisició de les competències bàsiques, els resultats acadèmics i la percepció de la seva utilització per part de l’alumnat segons el seu estil d’aprenentatge. Per dur-ho a terme s’ha passat per tres fases ben diferenciades. Una primera fase d’exploració, fent aproximacions i les primeres intervencions; una segona fase de preparació del disseny, de la intervenció, materials, recursos, instruments de recollida de dades i una extensa revisió sistemàtica dels articles sobre el model pedagògic FC durant els últims 10 anys en les principals bases de dades internacionals. Aquesta revisió ha fonamentat la part teòrica i l’estat actual de les investigacions relacionades amb la FC. Amb el que s’ha obtingut en les dues primeres fases, s’ha realitzat la tercera fase, la part experimental, centrada en els aspectes del procés d’ensenyament-aprenentatge a l’hora d’utilitzar la FC i que no s’havien tractat fins al moment o que podien ser abordats amb més profunditat. Els resultats obtinguts mostren que la utilització de la FC, en comparació a la classe magistral, millora l'autopercepció, per part dels alumnes, de la competència aprendre a aprendre. A més, l'alumnat d'estil d'aprenentatge actiu té un rendiment acadèmic superior respecte a la resta d'estil d'aprenentatge. Així mateix, els d'estil teòric tenen una millor retenció dels continguts a llarg termini. També se’ns mostra que l'alumnat amb un estil teòric valora de manera més positiva la utilització de la FC i percep una major interacció amb els companys i el professor. Finalment, l'estudi indica que la utilització de la FC provoca un increment d'un 155,25% del temps de classe dedicat a activitats d'aprenentatge actiu i que l'alumnat dedica un 35,30% més de temps a activitats acadèmiques a casa en comparació a la utilització d'un model pedagògic tradicional.


Este trabajo tiene como propósito analizar como la utilización del modelo pedagógico de la Flipped Classroom (FC) afecta a diferentes aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en la ESO. Estos aspectos serían la distribución de la utilización del tiempo, la adquisición de competencias básicas, los resultados académicos y la percepción de su utilización por parte del alumnado según su estilo de aprendizaje. Para llevarlo a cabo se ha pasado por tres fases bien diferenciadas. Una primera fase de exploración, haciendo aproximaciones y las primeras intervenciones; una segunda fase de preparación del diseño, de la intervención, materiales, recursos, instrumentos de recogida de datos y una extensa revisión sistemática de los artículos sobre el modelo pedagógico FC durante los últimos 10 años en las principales bases de datos internacionales. Esta revisión es el fundamento de la parte teórica y el estado actual de las investigaciones relacionadas con la FC. Con lo que se ha obtenido en las dos primeras fases, se ha realizado la tercera fase, la parte experimental, centrada en los aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje a la hora de utilizar la FC y que no se habían tratado hasta el momento o que podían ser abordados con más profundidad. Los resultados obtenidos muestran que la utilización de la FC, en comparación a la clase magistral, mejora la autopercepción, por parte de los alumnos, de la competencia aprender a aprender. Además, el alumnado de estilo de aprendizaje activo tiene un rendimiento académico superior al resto de estilo de aprendizaje. Asimismo, los de estilo teórico tienen una mejor retención de los contenidos a largo plazo. También nos muestra que el alumnado con un estilo teórico valora de forma más positiva la utilización de la FC y percibe una mayor interacción con los compañeros y el profesor. Finalmente, el estudio indica que la utilización de la FC provoca un incremento de un 155.25% del tiempo de clase dedicado a actividades de aprendizaje activo y que el alumnado dedica un 35.30% más de tiempo a actividades académicas en casa en comparación a la utilización de un modelo pedagógico tradicional.


The purpose of this work is to analyse how the use of the pedagogical model of the Flipped Classroom (FC) affects different aspects of the teaching-learning process of mathematics in ESO (Compulsory Secondary Education). These aspects would be the distribution of the use of time, the acquisition of basic skills, the academic results and the perception of their use by students according to their learning style. To do this, we have gone through three distinct phases. The exploration is the first phase which consists of making approximations and the first interventions; a second phase of preparation of the design, the intervention, the materials and resources and the data collection instruments and an extensive systematic review of articles on the FC pedagogical model over the last 10 years in the main international databases. The theoretical part and the current state of research related to FC in me study have been based on the review mentioned above. The third phase, the experimental part has been carried out from the results of the two first phases. This last part focuses on the aspect of the teaching-learning process when using FC, which has not been dealt with so far or could be addressed more deeply. This work provides new methods of research to help show the changes caused by the use of FC in the teaching-learning process of the subject of mathematics in ESO. The results obtained show that the use of FC, compared to the master class, improves the self-perception, by students, of the competence of learning to learn. In addition, active learning style students achieve a higher academic performance compared to the rest of the learning styles. Also, those of theoretical style have a better retention of the contents in the long term. Furthermore, it is demonstrated that students with a theoretical style value the use of FC more positively and perceive greater interaction with their peers and the teacher. Finally, the study indicates that the use of FC causes an increase of 155.25% of class time devoted to active learning activities and that students spend 35.30% more time on academic activities at home compared to using a traditional pedagogical model.

Keywords

Flipped Classroom; Matemàtiques; ESO; Matemáticas; Mathematics; Secondary Education

Subjects

37 - Education; 373 - Kinds of school providing general education; 51 - Mathematics; 510 - Fundamental and general considerations of mathematics

Knowledge Area

Ciències Socials i jurídiques

Documents

TESI Vicent Fornons Jou.pdf

3.922Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)