Los fenómenos metafórico-metonímicos relacionados con el amor: análisis diacrónico en español (ss. XIX-XX) y contrastivo entre español y chino

dc.contributor.author
Qiu, Tingting
dc.date.accessioned
2022-02-01T10:52:33Z
dc.date.available
2022-02-01T10:52:33Z
dc.date.issued
2021-05-31
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10803/673357
dc.description.abstract
La investigació dels conceptes emocionals ha cridat l’atenció especialment a investigadors i lingüistes durant les últimes dècades, terreny en què han destacat estudis des de la perspectiva semàntica cognitiva. Al mateix temps, el desenvolupament de la lingüística de corpus també ha possibilitat les investigacions d’aquest àmbit cap a un nivell més profund. Ha passat del procés introspectiu a l’enfocament basat en corpus (corpus-based approach) i posteriorment fins a l’actual aproximació corpus-driven. Tot i el desenvolupament en ple apogeu de l’estudi dels conceptes emocionals, hi ha encara buits que demanen noves recerques per cobrir-los. Un és el que indica Kövecses sobre la necessitat d’estudis dedicats a la comparació intralingüística de la conceptualització d’un concepte al llarg de diferents períodes històrics i la comparació interlingüística (o intercultural) entre diferents llengües (Kövecses, 2003). Una altra renovació que s’espera en aquest terreny d’estudi està relacionada amb la innovació de la metodologia i / o la perspectiva d’anàlisi. Gràcies al desenvolupament en profunditat de la lingüística de corpus i amb la construcció i finalització dels corpus de llengua, s’ha possibilitat fer estudis d’aquest tipus des de perspectives empíriques basades en estadístiques, generant investigacions inductives des de l’enfocament corpus-driven i quantitatives que aportarien nous descobriments. Així, amb la present tesi s’ha intentat esbrinar l’estructuració semàntica relativament completa de l’’amor’ —que inclou tant els significats nuclears i els relativament més perifèrics com la proximitat conceptual i la prosòdia semàntica—, centrant-nos en estudiar, des de la perspectiva inductiva i quantitativa, les similituds i diferències mostrades en les comparacions diacrònica en espanyol (segles XIX i XX) i intercultural entre l’espanyol i el xinès.
en_US
dc.description.abstract
La investigación de los conceptos emocionales ha llamado la atención especialmente a investigadores y lingüistas durante las últimas décadas, terreno en que han destacado estudios desde la perspectiva semántica cognitiva. Al mismo tiempo, el desarrollo de la lingüística del corpus también ha posibilitado las investigaciones de este ámbito hacia un nivel más profundo. Ha pasado del proceso introspectivo al enfoque basado en corpus (corpus-based approach) y posteriormente hasta la actual aproximación corpus-driven. A pesar del desarrollo en pleno apogeo del estudio de los conceptos emocionales, existen todavía lagunas que requieren nuevas investigaciones para llenar el vacío. Una es lo indicado por Kövecses acerca de la necesidad de estudios dedicados a la comparación intralingüística de la conceptualización de un concepto a lo largo de distintos periodos históricos y la comparación interlingüística (o intercultural) entre distintas lenguas (Kövecses, 2003). Otra renovación que se espera en este terreno de estudio se ubica en la innovación de la metodología y/o la perspectiva del análisis. Gracias al desarrollo en profundidad de la lingüística de corpus y con la construcción y finalización de los corpus de lengua, se ha posibilitado realizar estudios de este tipo desde perspectivas empíricas basadas en estadísticas, generando investigaciones inductivas desde el enfoque corpus-driven y cuantitativas que conllevarían descubrimientos nuevos. Así, con la presente tesis se ha intentado averiguar la estructuración semántica relativamente completa del ‘amor’ —que incluye tanto los significados nucleares y los relativamente más periféricos como la proximidad conceptual y la prosodia semántica—, enfocándonos en estudiar, desde la perspectiva inductiva y cuantitativa, las similitudes y diferencias mostradas en las comparaciones diacrónica en español (siglos XIX y XX) e intercultural entre el español y el chino.
en_US
dc.description.abstract
The investigation of emotional concepts has attracted the especial attention of researchers and linguists during the last decades, an area in which studies from the cognitive semantic perspective have stood out. At the same time, the development of corpus linguistics has also enabled deeper level researches in this area. The main focus has gone from the introspective process to the corpus-based approach and later to the current corpus-driven approach. Despite the prosperous development of this field (—in studying the emotional concepts— there are still gaps that call for new research to fill them. One is that indicated by Kövecses about the need for studies whose aim is the inter-linguistic comparison of the conceptualization of one concept throughout different historical periods and cross-linguistic (or cross-cultural) comparison of it between different languages (Kövecses, 2003). Another expected renewal is related to the innovation of the methodology of the analysis. Thanks to the in-depth development of corpus linguistics and the construction and completion of the language corpus, it has been possible to carry out studies of this type from an empirical perspectives based on statistics, in order to produce quantitative inductive investigations from the corpus-driven approach that would bring new discoveries. Thus, with this thesis we have tried to find out the relatively complete semantic structures of ‘love’ —including both the nuclear meanings and the relatively more peripheral meanings such as conceptual proximity and semantic prosody—, focusing on analyzing the similarities and differences shown in the diachronic comparisons in Spanish (between the 19th and 20th centuries) and intercultural comparisons between Spanish and Chinese from the inductive and quantitative perspectives.
en_US
dc.format.extent
546 p.
en_US
dc.format.mimetype
application/pdf
dc.language.iso
spa
en_US
dc.publisher
Universitat Autònoma de Barcelona
dc.rights.license
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.rights.uri
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
*
dc.source
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subject
Metàfora-metonímia de l'amor
en_US
dc.subject
Metáfora-metonimia del amor
en_US
dc.subject
Metaphor-metonymy of love
en_US
dc.subject
Lingüística de corpus
en_US
dc.subject
Corpus linguistics
en_US
dc.subject
Semàntica cognitiva
en_US
dc.subject
Semántica cognitiva
en_US
dc.subject
Cognitive semantics
en_US
dc.subject.other
Ciències Humanes
en_US
dc.title
Los fenómenos metafórico-metonímicos relacionados con el amor: análisis diacrónico en español (ss. XIX-XX) y contrastivo entre español y chino
en_US
dc.type
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc
00
en_US
dc.contributor.authoremail
qiurenfeng77@163.com
en_US
dc.contributor.director
Paz Afonso, Ana
dc.embargo.terms
cap
en_US
dc.rights.accessLevel
info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.description.degree
Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en Filologia Espanyola


Documents

tiqi1de1.pdf

3.501Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)