Els homes invisibles: els pescadors i llurs famílies a les comarques de l’Alt i el Baix Empordà, la Selva i el Maresme durant els anys trenta

Author

Carceller Gelmà, Sílvia

Director

Pich i Mitjana, Josep, 1967-

Date of defense

2022-03-10

Pages

300 p.Department/Institute

Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Humanitats

Abstract

El present treball pretén demostrar com els pescadors formen part d’un grup separat de la resta de la societat quant a la seva manera d’operar i de prendre partit en moments rellevants dels anys trenta. Intentarem esbrinar si els pescadors s’integren en un col·lectiu sindical tal com obrers o pagesos o no i per què és així. En canvi, s’allunyen i es distancien de qualsevol tipus de revolució que es produeix durant els anys trenta, concretament en el context de la Guerra Civil i de les col·lectivitzacions desenvolupades principalment per la CNT, de manera que només es preocupen per la seva supervivència. Per una banda, des de la descripció i explicació més objectives ens aproximarem a les característiques pròpies de la professió i, per altra banda, des de la perspectiva política i social observarem com va influir la Guerra Civil espanyola en el comportament dels seus integrants.


El presente trabajo pretende demostrar como los pescadores forman parte de un grupo separado del resto de la sociedad en su manera de operar y de tomar partido en momentos relevantes de los años treinta. Intentaremos saber si los pescadores de manera general se integran en un colectivo sindical como el de los obreros o agricultores o no y por qué es así. En cambio, se alejan y distancian de cualquier tipo de revolución que se produce durante los años treinta, concretamente en el contexto de la Guerra Civil y de las colectivizaciones desarrolladas principalmente por la CNT, de manera que solo se preocupan por su supervivencia. Por un lado, desde la descripción y explicación más objetivas nos aproximaremos a las características propias de la profesión y, por otro lado, desde la perspectiva política y social observaremos cómo influyó la Guerra Civil española en el comportamiento de sus integrantes.


The aim of this paper work is to show how fishermen were part of a separated group from the rest of society in terms of how they operated and took part in relevant times in the 1930s. We will try to find out whether fishermen belonged to a trade union group, as workers or peasants did, or not and also why. Instead, they moved away and distanced themselves from any kind of revolution which took place during the thirties, specifically in the context of the Civil War and the collectivizations developed mainly by the CNT, so that they only cared about their survival. On the one hand, we will approach the characteristics of the profession from the most objective description and explanation and, on the other hand, we will observe from a political and social perspective how the Spanish Civil War influenced the behaviour of its members.

Keywords

Costa catalana; Conservadorisme; Pragmatisme; Pescadors; CNT; UGT; Guerra Civil; Col·lectivitzacions; Sindicat; Associacionisme; Confraries; Societats de Socors Mutus; Montepío; Marginalitat; Segregació; Conservadurismo; Pragmatismo; Pescadores; Colectivizaciones; Sindicato; Asociacionismo; Cofradías; Sociedades de Socorros Mutuos; Marginalidad; Segregación; Catalan coast; Conservatism; Pragmatism; Fishermen; Civil War; Collectivizations; Union; Association; Brotherhoods; Mutual Aid Societies; Marginality; Segregation

Subjects

93 - Història. Ciències auxiliars de la història. Història local

Documents

tscg.pdf

7.925Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

This item appears in the following Collection(s)