Epidemiologia i factors de risc de l’hemorràgia intracerebral en pacients amb malalties d’evolució crònica i maneig complex

Author

Lorman Carbó, Blanca

Director

Martín Lujan, Francisco manuel

Clua Espuny, Josep Lluís

Date of defense

2022-06-17

Pages

190 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Medicina i Cirurgia

Abstract

Introducció: L’hemorràgia intracerebral (ICH) es considera el tipus de malaltia cerebrovascular menys prevalent, però el més letal. Tanmateix, la seva incidència augmenta en els pacients amb patologies cròniques amb més complexitat i multimorbiditat. Objectius: a) Estudiar l’epidemiologia i factors de risc d’ICH en pacients crònics complexes (PCCs) i del quart grup de morbiditat ajustada (GMA-4), b) Avaluar la utilitat de l’escala HAS-BLED per identificar aquells amb major risc d’ICH. Metodologia: Estudi de cohorts retrospectiu, multicèntric, de base comunitària, a les Terres de l’Ebre, dissenyat en dues fases. A la primera s’estudien PCCs, i la segona subjectes del GMA-4, sense antecedents d’ICH prèvia. Seguiment de 5 anys, durant el període 01/01/2013-31/12/2017, i 01/01/2015-31/12/2019, respectivament. Variable principal: episodi d’ICH; es recullen covariables sociodemogràfiques, clíniques i farmacològiques. Anàlisis estadístics descriptius i de regressió logística.Resultats principals: Densitat d'incidència d’ICH de 151/10.000 persones–any (IC 95% 127-174) pels PCCs, i de 85/10.000 persones-any (IC95% 85-86) pels subjectes del GMA-4. Principals factors de risc d’ICH: puntuació HAS-BLED ≥3 (OR 3,54; IC95% 1,88-6,68), hipercolesterolèmia (OR 1,62; IC95% 1,11-2,35) i malaltia cardiovascular (OR 1,48; IC95% 1,05-2,09) pels PCCs; edat≥80 anys (HR 1,77; IC95% 1,15-2,20), alta complexitat (HR 1,59; IC95% 1,15-2,20) i tractament antiagregant (HR 1,48; IC95% 1,07-2,05) pels GMA–4. Una puntuació HAS-BLED ≥3 presentava una sensibilitat del 93% per predir l’ICH, amb un valor predictiu negatiu del 98% i una AUC (area under the ROC curve) del 0,7. Conclusions: En PCCs i subjectes del GMA-4 la densitat d'incidència d’ICH és molt superior a l’observada en població general. L'ús de l’escala HAS-BLED podria millorar l'enfocament preventiu d'aquells amb més risc, que augmenta amb l’edat, la complexitat i l'ús d'antiagregants plaquetaris.


Introducción: La hemorragia intracerebral (ICH) se considera el tipo de enfermedad cerebrovascular menos prevalente, pero el más letal. Sin embargo, su incidencia aumenta en los pacientes con patologías crónicas con mayor complejidad y multimorbilidad. Objetivos: a) Estudiar la epidemiología y factores de riesgo de ICH en pacientes crónicos complejos (PCCs) y del cuarto grupo de morbilidad ajustada (GMA-4), b) Evaluar la utilidad de la escala HAS-BLED para identificar aquellos con mayor riesgo de ICH. Metodología: Estudio de cohortes retrospectivo, multicéntrico, de base comunitaria, en las Terres de l'Ebre, diseñado en dos fases. En la primera se estudian PCCs, y la segunda sujetos del GMA-4, sin antecedentes de ICH previa. Seguimiento de 5 años, durante el período 01/01/2013-31/12/2017, y 01/01/2015-31/12/2019, respectivamente. Variable principal: episodio de ICH; se recogen covariables sociodemográficas, clínicas y farmacológicas. Análisis estadísticos descriptivos y de regresión logística. Resultados principales: Densidad de incidencia de ICH de 151/10.000 personas-año (IC 95% 127-174) en los PCCs, y de 85/10.000 personas-año (IC95% 85-86) en los sujetos del GMA-4. Principales factores de riesgo de ICH: puntuación HAS-BLED ≥3 (OR 3,54; IC95% 1,88-6,68), hipercolesterolemia (OR 1,62; IC95% 1,11-2,35) y enfermedad cardiovascular (OR 1,48; IC95% 1,05-2,09) por los PCCs; edad≥80 años (HR 1,77; IC95% 1,15-2,20), alta complejidad (HR 1,59; IC95% 1,15-2,20) y tratamiento antiagregante (HR 1,48; IC95% 1,07-2,05) por los GMA-4. Una puntuación HAS-BLED ≥3 presentaba una sensibilidad del 93% para predecir la ICH, con un valor predictivo negativo del 98% y una AUC (area under the ROC curve) del 0,7. Conclusiones: En PCCs y sujetos del GMA-4 la densidad de incidencia de ICH es muy superior a la observada en población general. El uso de la escala HAS-BLED podría mejorar el enfoque preventivo de aquellos con mayor riesgo, que aumenta con la edad, la complejidad y el uso de antiagregantes plaquetarios.


Introduction: Intracerebral hemorrhage (ICH) is considered the least prevalent type of cerebrovascular disease, but the most lethal. However, its incidence increases in patients with chronic pathologies with more complexity and multimorbidity. Objectives: a) To study the epidemiology and risk factors of ICH in complex chronic patients (CCPs) and the fourth adjusted morbidity group (GMA-4), b) To evaluate the usefulness of the HAS-BLED scale to identify those with higher risk of ICH. Methodology: Multicentre, retrospective, community-based cohort study in Terres de l’Ebre, designed in two phases. In the first, CCPs are studied, and in the second, subjects of the GMA-4, with no previous history of ICH. 5-year follow-up, during the period 01/01/2013-31/12/2017, and 01/01/2015-31/12/2019, respectively. Main variable: ICH episode; sociodemographic, clinical, and pharmacological covariates are collected. Descriptive statistical and logistic regression analyzes. Main results: ICH incidence density of 151 / 10,000 person-years (95% CI 127-174) for CCPs, and 85/10,000 person-years (95% CI 85-86) for GMA-4 subjects. Main risk factors for ICH: HAS-BLED score ≥3 (OR 3.54; 95% CI 1.88-6.68), hypercholesterolemia (OR 1.62; 95% CI 1.11-2.35) and cardiovascular disease (OR 1.48; 95% CI 1.05-2.09) for CCPs; age≥80 years-old (HR 1.77; 95% CI 1.15-2.20), high complexity (HR 1.59; 95% CI 1.15-2.20) and antiplatelet treatment (HR 1.48; 95% CI 1.07-2.05) for GMA–4 subjects. A HAS-BLED score ≥3 had a sensitivity of 93% to predict ICH, with a negative predictive value of 98% and an AUC (area under the ROC curve) of 0.7. Conclusions: In CCPs and GMA-4 subjects, the incidence density of ICH is much higher than that observed in the general population. The use of the HAS-BLED scale could improve the preventive approach for those at higher risk, which increases with age, complexity, and the use of antiplatelet agents.

Keywords

Hemorràgia intracerebral; Complexitat; Multimorbiditat; Complejidad; Multimorbilidad; Intracerebral haemorrhage; Complexity; Multimorbidity

Subjects

61 - Medical sciences; 616 - Pathology. Clinical medicine; 616.1 - Pathology of the circulatory system, blood vessels. Cardiovascular complaints; 616.8 - Neurology. Neuropathology. Nervous system

Knowledge Area

Ciències de la salut

Documents

TESI Blanca Lorman Carbó.pdf

3.896Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)