Assessment of environmental and social impacts due to the inclusion of novel solutions for nutrient recovery: towards sustainability in agriculture

dc.contributor
Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Enginyeria Química
dc.contributor.author
Pereira Andrade, Edilene
dc.date.accessioned
2022-07-18T11:40:44Z
dc.date.available
2022-07-18T11:40:44Z
dc.date.issued
2022-06-10
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10803/674820
dc.description.abstract
L'agricultura juga un paper important a !'hora de sostenir els aliments, esta fortament relacionada amb molts reptes de sostenibilitat com el canvi climatic, l'escassetat d'aigua, la pobresa i la inseguretat alimentaria. Per tant, cal passar d'un sistema aqroalimentari amb l'objectiu d'auqmentar la productivitat, a un altre construH al voltant deis principis més amplis de !'agricultura sostenible. L'objectiu d'aquesta tesi és avaluar els impactes ambientals i socials de noves tecnologies i solucions centrades en la recuperació de nutrients i el reciclatge de nutrients a !'agricultura. Amb aquesta finalitat, es propasa el desenvolupament de metodologies i conjunt d'indicadors centrats en les principals qüestions socials i ambientals directes i indirectes del sector. A més, es pretén ajudar els usuaris finals a prevenir i mitigar, quan sigui possible, els possibles impactes ambientals i socials deis sistemes de conreu i ramaderia. Així mateix, es va desenvolupar un entocament fácil d'uti litzar per presentar avaluacions socials i arilbientals per als diterents agents implicats directament i indirectament en el sector. Els productes finals estan enfocats a l'agricultura, pero es poden estendre a altres sectors, com el forestal o la pesca, seguint la metodología propasada
en_US
dc.description.abstract
La agricultura juega un papel importante a !'hora de sostener los alimentos, esta fuertemente relacionada con muchos retos de sostenibilidad como el cambio *climatic, la escasez de agua, la pobreza y la inseguridad alimentaría. Por lo tanto, hay que pasar de un sistema *aqroalimentari con el objetivo de *auqmentar la productividad, a otro *construH alrededor decís principios más amplios de !'agricultura sostenible. El objetivo de esta tesis es evaluar los impactos ambientales y sociales de nuevas tecnologías y soluciones centradas en la recuperación de nutrientes y el reciclaje de nutrientes a !'agricultura. Con cuyo objeto , se propasa el desarrollo de metodologías y conjunto de indicadores centrados en las principales cuestiones sociales y ambientales directas e indirectas del sector. Además, se pretende ayudar los usuarios finales a prevenir y mitigar, cuando sea posible, los posibles impactos ambientales y sociales decís sistemas de cultivo y ganadería. Así mismo, se desarrolló un enfoque fácil de utilitzar para presentar evaluaciones sociales y arilbientales para los diferentes agentes implicados directamente e indirectamente en el sector. Los productos finales están enfocados a la agricultura, pero se pueden extender a otros sectores, como el forestal o la pesca, siguiendo la metodología propuesta
en_US
dc.description.abstract
Agriculture plays an important role in supporting food, strongly related to many challenges of Sustainability such as climate change, water shortages, poverty and food insecurity would be a source of food. We therefore need to pass from an aqro-food system with the goal of aauqmenting productivity, to another build around more principles Sustainable agriculture. The aim of this thesis is to assess the environmental and social impacts of new Technologies and solutions focused on nutrient recovery and nutrient recycling in agriculture. With this purpose, propagate the development of methodologies and set of indicators focused on the main issues direct and indirect social and environmental aspects of the sector. In addition, it is intended to help end users prevent and mitigate, when possible environmental and social impacts of farming and livestock systems. Also, van develop a facilious uti lizard to present social and arybiental assessments for fingering agents directly and indirectly involved in the sector. End products are focused on agriculture, but can extend to other sectors, such as forestry or fishing, following the methododology spread
en_US
dc.format.extent
188 p.
en_US
dc.format.mimetype
application/pdf
dc.language.iso
eng
en_US
dc.publisher
Universitat Rovira i Virgili
dc.rights.license
ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.source
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subject
Eficiència de nutrients
en_US
dc.subject
ASCV
en_US
dc.subject
ACV
en_US
dc.subject
Eficiencia de nutrientes
en_US
dc.subject
Nutrient efficience
en_US
dc.subject
S-LCA
en_US
dc.subject
LCA
en_US
dc.subject.other
Ciències
en_US
dc.title
Assessment of environmental and social impacts due to the inclusion of novel solutions for nutrient recovery: towards sustainability in agriculture
en_US
dc.type
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc
504
en_US
dc.subject.udc
63
en_US
dc.contributor.authoremail
edilenepandrade@hotmail.com
en_US
dc.contributor.director
Jiménez Esteller, Laureano
dc.contributor.director
Anton Vallejo, Maria Asunción
dc.contributor.director
Bonmatí Blasi, August
dc.embargo.terms
cap
en_US
dc.rights.accessLevel
info:eu-repo/semantics/openAccess


Documents

TESI Edilene Pereira Andrade.pdf

8.454Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)