Dispositius digitals com a eina terapèutica en infants i adolescents amb discapacitat Intel·lectual

Author

Torra Moreno, Marta

Director

Colomina Fosch, M. Teresa

Codirector

Canals Sans, Josefa

Date of defense

2022-06-09

Pages

155 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Psicologia

Abstract

Segons la literatura prèvia publicada, els nens i adolescents amb discapacitat intel·lectual (DI) presenten dificultats a nivell cognitiu i conductual. Primerament, s'ha realitzat un estudi de la literatura científica publicada sobre l'ús de les noves tecnologies en aquesta població. Posteriorment, s’han recollit dades socio-demogràfiques, clíniques, sobre hàbits digitals, qualitat de vida i s’ha realitzat una valoració conductual i neuropsicològica a través de proves estandarditzades administrades a familiars, professionals i als mateixos participants. Els participants han sigut nens i joves d’edats compreses entre 6-17 de Centres d’Educació Especial (CEE). S’ha dissenyat i aplicat un programa d’entrenament cognitiu amb la plataforma digital NeuronUp als mateixos CEE que ha constat de 24 sessions amb una durada cada una de 20 minuts. Posteriorment, s’han avaluat els efectes després de la intervenció amb la re-administració d’algunes de les proves. D'aquest estudi es conclou que: la revisió de la literatura ha permès determinar que les noves tecnologies aporten millores en el funcionament executiu (FE); l'ABC és un instrument vàlid i fiable per avaluar el comportament en nens i joves amb DI; les FE més afectades han estat inhibició, supervisió de sí mateix, índex de regulació conductual, flexibilitat, control emocional, índex de regulació emocional i índex general de FE; després d’entrenament amb NeuronUp tots els subjectes han millorat i ha sigut en els dominis d’atenció, velocitat de processament i memòria de treball.


Según la literatura previa publicada, los niños y adolescentes con discapacidad intelectual (DI) presentan dificultades a nivel cognitivo y conductual. En primer lugar, se ha realizado un estudio de la literatura científica publicada sobre el uso de las nuevas tecnologías en esta población. Posteriormente, se han recogido datos socio-demográficos, clínicos, sobre hábitos digitales, calidad de vida y se ha realizado una valoración conductual y neuropsicológica a través de pruebas estandarizadas administradas a familiares, profesionales ya los propios participantes. Los participantes han sido niños y jóvenes de edades comprendidas entre 6-17 de Centros de Educación Especial (CEE). Se ha diseñado y aplicado un programa de entrenamiento cognitivo con la plataforma digital NeuronUp en los mismos CEE que ha constado de 24 sesiones con una duración cada una de 20 minutos. Posteriormente, se han evaluado los efectos después de la intervención con la readministración de algunas de las pruebas. De este estudio se concluye que: la revisión de la literatura ha permitido determinar que las nuevas tecnologías aportan mejoras en el funcionamiento ejecutivo (FE); el ABC es un instrumento válido y fiable para evaluar el comportamiento en niños y jóvenes con DI; las FE más afectadas han sido inhibición, supervisión de sí mismo, índice de regulación conductual, flexibilidad, control emocional, índice de regulación emocional e índice general de FE; después de entrenamiento con NeuronUp, todos los sujetos han mejorado y ha sido en los dominios de atención, velocidad de procesamiento y memoria de trabajo.


According to the previous published literature, children and adolescents with intellectual disabilities (ID) have cognitive and behavioral difficulties. First, a study of the published scientific literature on the use of new technologies in this population has been carried out. Subsequently, socio-demographic and clinical data were collected on digital habits, quality of life, and behavioral and neuropsychological assessment was performed through standardized tests administered to family members, professionals, and the participants themselves. Participants were children and young people aged 6-17 from Special Education Schools. A cognitive training program with NeuronUp digital platform has been designed and implemented in the same schools and consisted of 24 sessions each lasting 20 minutes. Subsequently, the effects were evaluated after the intervention with the re-administration of some of the tests. From this study it is concluded that: the review of the literature has allowed to determine that the new technologies contribute improvements in the executive function (FE); ABC is a valid and reliable tool for assessing behavior in children and young people with ID; the most affected FEs have been inhibition, self-monitoring, behavioral regulation index, flexibility, emotional control, emotional regulation index, and general FE index; after training with NeuronUp all subjects have improved and have been in the areas of attention, processing speed and working memory.

Keywords

Discapacitat intel·lectual; Dispositius digitals; Intervenció; Discapacidad intelectual; Dispositivos digitales; Intervención; Intellectual Disability; Digital Devices; Intervention

Subjects

159.9 - Psychology; 376 - Education, teaching, training of special groups of persons. Special schools; 616.89 - Psychiatry. Pathological psychiatry. Psychopathology; 620 - Materials testing. Commercial materials. Power stations. Economics of energy

Knowledge Area

Ciències de la salut

Documents

TESI Marta Torra Moreno.pdf

8.989Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)