Descripción de estilos de vida, factores de riesgo cardiovascular y efectividad de un programa de reducción del consumo de alcohol y drogas basado en modelos integrales ,para mejorar la salud de las personas trabajadoras, en el entorno laboral

Author

Gómez Recasens, Montserrat

Director

Llauradó Ribé, Elisabet

Solà Alberich, Rosa

Tarro Sánchez, Lucía

Date of defense

2022-05-26

Pages

127 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Medicina i Cirurgia

Abstract

INTRODUCCIÓ: L'entorn laboral és idoni per aconseguir estils de vida saludables, atès que promou la salut de les persones treballadores, i els programes integrals derivats de la vigilància i promoció de la salut són un repte. MÈTODES Es van realitzar 2 estudis: - 1: Intervenció no aleatoritzada a un sol grup, en dues fases, per reduir el consum de risc d’alcohol i/o altres drogues. 1103 treballadors, van rebre 5 h de formació en sensibilització. Aquells que presentaven consum de risc també van rebre formació en prevenció secundària. - 2: Avaluació transversal de l'associació entre intensitat d'activitat física laboral (diferència a >3 METs i <3 METs) i factors de risc cardiovascular. RESULTATS Estudi 1: La prevalença del consum d'alcohol de risc va disminuir un 4,1% (inicial: 14,7% es va reduir a 10,6% el primer any; p = 0,001), i es va mantenir durant un període de seguiment de 3 anys. Estudi 2: La intensitat de l'activitat física laboral es va associar, inversa i significativament, amb el pes corporal, l'índex de massa corporal, el perímetre de la cintura, el quocient cintura-maluc i colesterol sèric, específicament al grup masculí. En conseqüència, la intensitat de l'activitat física laboral també es va relacionar inversa i significativament amb el sobrepès i l'obesitat, i diabetis mellitus en els homes mentre que es va associar negativa i significativament amb dislipèmia en ambdós sexes. CONCLUSIÓ L'àmbit laboral és idoni per la implementació d’un programa integral i ha demostrat la seva eficàcia per reduir el consum de risc d'alcohol i altres drogues. D’altra banda, l’elevada intensitat de l’activitat física laboral s’associa significativament amb valors més adequats dels factors de risc cardiovascular, especialment en els homes. Paraules clau: entorn laboral, activitat física ocupacional, factors de risc cardiovascular, prevenció de consum drogues, programa integral de salut, entorns laborals saludables


INTRODUCCIÓN: El entorno laboral es idóneo para la obtención de estilos de vida saludables, dado que promueve la salud de las personas trabajadoras, y los programas integrales derivados de la vigilancia y promoción de la salud son un reto. MÉTODOS Se realizaron 2 estudios: - 1: Intervención no aleatorizada a un solo grupo, en dos fases, para reducir el consumo de riesgo de alcohol y/u otras drogas. 1103 trabajadores, recibieron 5 h de formación en sensibilización. Aquellos que presentaban consumo de riesgo también recibieron formación en prevención secundaria. - 2: Evaluación transversal de la asociación entre intensidad de actividad física laboral (diferencia en >3 METs y <3 METs) y factores de riesgo cardiovascular. RESULTADOS Estudio 1: La prevalencia del consumo de alcohol de riesgo disminuyó un 4,1% (inicial: 14,7% se redujo a 10,6% en el primer año; p=0,001), y se mantuvo durante un período de seguimiento de 3 años. Estudio 2: La intensidad de la actividad física laboral se asoció, inversa y significativamente, con el peso corporal, el índice de masa corporal, el perímetro de la cintura, el cociente cintura-cadera y colesterol sérico, específicamente en el grupo masculino. En consecuencia, la intensidad de la actividad física laboral también se relacionó inversa y significativamente con el sobrepeso y la obesidad, y diabetes mellitus en los hombres mientras que se asoció negativa y significativamente con dislipemia en ambos sexos. CONCLUSION El ámbito laboral es idóneo para la implementación de un programa integral y ha demostrado su eficacia para reducir el consumo de riesgo de alcohol y/u otras drogas. Por otro lado, la elevada intensidad de la actividad física laboral se asocia significativamente con valores más adecuados de los factores de riesgo cardiovascular, especialmente en los hombres. Palabras clave: entorno laboral, actividad física ocupacional, factores de riesgo cardiovascular, prevención de consumo drogas, programa integral de salud, entorno laboral saludable


INTRODUCTION: The workplace is suitable for achieving healthy lifestyles, due to promoting the health of employees, and the comprehensive programs derived from health monitoring and health promotion are a challenge. METHODS 2 studies were carried out: - 1: Nonrandomized single group intervention, with two phases for reducing the risky alcohol and other drugs consumption. A total of 1103 workers participated, and each received 5 h of awareness training. Those who presented with risky consumption received secondary prevention training. - 2: Transversal assessment of the association between occupational physical activity (difference in >3 METs and <3 METs) and cardiovascular risk factors. RESULTS Study 1: The prevalence of risky alcohol consumption decreased by 4.1% (baseline: 14.7% reduced to 10.6% in the first year; p = 0.001), a reduction that was maintained over a 3-year follow-up period. Study 2: The intensity of occupational physical activity was associated, inversely and significantly, in weight, BMI, waist, and waist-hip ratio, and cholesterol values in total and male populations. Consequently, OPA intensity was also inversely related in these populations with the rate of overweight plus obesity, with diabetes mellitus in males, and with dyslipidemia in the total population and both genders. CONCLUSION The workplace is suitable for implementing a comprehensive health program and the efficacy to reduce risky alcohol and other drug consumption was demonstrated. On the other hand, high intensity of occupational physical activity is significantly associated with more adequate values of cardiovascular risk factors, especially in men. Keywords: workplace, occupational physical activity, cardiovascular risk factors, drug consum prevention, comprehensive health program, healthy workplace

Keywords

Entorn laboral saludable; Activitat física; Alcohol i drogues; Entorno laboral saludable; Alcohol y drogas; healthy workplace; physical activity; Alcohol and drugs

Subjects

61 - Medical sciences; 614 - Public health and hygiene. Accident prevention; 616.1 - Pathology of the circulatory system, blood vessels. Cardiovascular complaints

Knowledge Area

Ciències de la salut

Documents

This document contains embargoed files until 2024-05-25

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)