Estrategias de una formación del profesorado para la educación superior en un entorno tecno-pedagógico de aprendizajes. Una investigación-acción

Author

De Luca, Marina Patricia

Director

Marqués Molías, Luis

Date of defense

2022-07-19

Pages

333 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Pedagogia

Abstract

Ens trobem en un procés de transformació estructural de les societats i les seves pràctiques com a conseqüència de la revolució tècnica basada en les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), Castells (1994). Tot i això, la importància de reconsiderar el futur de l'educació i de l'aprenentatge es va actualitzar amb la urgència de formar docents en competències digitals i pedagògiques, UNESCO (2021). Des de la Tecnologia Educativa s'estudien les estratègies d'una formació del professorat en TIC en un pla semi presencial de formació pedagògica, a Buenos Aires. Són objectius: identificar aquestes estratègies mentre es produïen recursos i entorns digitals per a l'educació superior; comprovar aprenentatges, la competència digital docent (CDD) i valorar la formació rebuda; suggerir les estratègies i l'entorn transferibles a altres contextos. Es desenvolupa una investigació-acció, d'enfocament mixt, integrant quatre micro-cicles d'acció-reflexió-acció en iteració en un macro cicle d'acció-reflexió. Són instruments principals la rúbrica de la CDD, Lázaro & Gisbert (2015, 2018), dos qüestionaris i un grup focal híbrid. S'hi identifica una xarxa d'estratègies: aprendre fent projectes; aprendre col•laborant; invertir la classe; utilitzar mitjans de comunicació interpersonal; avaluar aprenentatges, desenvolupar la CDD; e-tutoritzar; debatre; socialitzar produccions, co-avaluarles; i avaluar la formació. El TPACK Mishra & Koehler (2006) va guiar la praxi.


Nos encontramos en un proceso de transformación estructural de las sociedades y sus prácticas como consecuencia de la revolución técnica basada en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), Castells (1994). No obstante, la importancia de reconsiderar el futuro de la educación y del aprendizaje se actualizó con la urgencia de formar docentes en competencias digitales y pedagógicas, UNESCO (2021). Desde la Tecnología Educativa se estudian las estrategias de una formación del profesorado en TIC en un plan semipresencial de formación pedagógica, en Buenos Aires. Son objetivos: identificar las estrategias de formación mientras se producían recursos y entornos digitales para la educación superior; comprobar aprendizajes, la competencia digital docente (CDD) y valorar la formación recibida; sugerir las estrategias y el entorno transferibles a otros contextos. Se desarrolla una investigaciónacción, de enfoque mixto, integrando cuatro micro-ciclos de acción-reflexión-acción en iteración en un macro-ciclo de acción-reflexión. Son instrumentos principales la rúbrica de la CDD, Lázaro & Gisbert (2015, 2018), dos cuestionarios y un grupo focal híbrido. Se identifica una red de estrategias: aprender haciendo proyectos; aprender colaborando; invertir la clase; usar medios de comunicación interpersonal; e-tutorizar; evaluar aprendizajes, desarrollar la CDD; debatir; socializar producciones, co-evaluarlas; y evaluar la formación.


We are in a process of structural transformation of societies and their practices as a result of the technical revolution based on information and communication technologies (ICT), Castells (1994). However, the importance of reconsidering the future of education and learning was updated with the urgency of training teachers in digital and pedagogical skills, UNESCO (2021). From Educational Technology, the strategies of teacher training in ICT are studied in a mixed plan of pedagogical training, in Buenos Aires. They are objectives: to identify training strategies while producing resources and digital environments for higher education; check learning, teaching digital competence (TDC) and assess the training received; suggest strategies and environment transferable to other contexts. An actionresearch, with a mixed approach, is developed, integrating four micro-cycles of action-reflection-action in iteration in a macro-cycle of action-reflection. The main instruments are the TDC rubric, Lázaro & Gisbert (2015, 2018), two questionnaires and a hybrid focus group. A network of strategies is identified: learning by doing projects; learn by collaborating; reverse the class; e-tutoring; use interpersonal communication media; evaluate learning, develop TDC; to debate; socialize productions, co-evaluate them; and evaluate training. The TPACK Mishra & Koehler (2006) guided the praxis.

Keywords

Formació del professorat; Entorns tecnopedagògics; Competència Digital Docent; Formación del profesorado; Entornos tecno-pedagógicos; Competencia Digital Docente; Teacher traininig; Technological environment; Pedagogical environment

Subjects

371 - Education and teaching organization and management; 377 - Specialized instruction. Vocational, technical, professional training. Vocational colleges, institutes. Polytechnics; 378 - Higher education. Universities. Academic study

Knowledge Area

Ciències Socials i jurídiques

Documents

TESI_Marina Patricia De Luca.pdf

8.330Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)