Beverage consumption in the context of a mediterranean diet, cardiovascular risk factors and mental health

Author

Paz Graniel, Indira del Socorro

Director

Salas-Salvadó, Jordi

Babio, Nancy

Date of defense

2022-06-02

Pages

244 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Bioquímica i Biotecnologia

Abstract

La prevalença i incidència de les malalties cardiovasculars ha augmentat en els darrers anys. La majoria d'aquestes patologies es poden prevenir abordant factors d'estil de vida modificables (dieta, l'activitat física, l'hàbit tabàquic). Tot i això, i malgrat el seu consum diari, l'evidència epidemiològica que ha explorat l'associació entre el consum d'aigua, begudes i els factors de risc cardiovascular és limitada i contradictòria. A més a més, a vegades les guies alimentàries no inclouen recomanacions sobre el seu consum. L'objectiu general de la present Tesi Doctoral va ser avaluar el patró de consum de begudes d'una població mediterrània d'edat avançada amb síndrome metabòlic i la seva associació amb factors de risc cardiovascular i rendiment cognitiu. Per això es van analitzar les dades de l'estudi PREDIMED-Plus, un assaig clínic multicèntric, aleatoritzat i controlat, de grups paral·lels desenvolupat a Espanya per la prevenció primària de la malaltia cardiovascular. Les anàlisis es van fer amb l'enfocament d'un estudi de cohort prospectiu. Els principals resultats derivats d'aquesta tesi reforcen el paper del patró de consum de begudes del Mediterrani en el compliment de les recomanacions de l'EFSA per a la ingesta total d'aigua, així com la seva associació amb un estil de vida saludable; proporcionen evidència sobre l'associació entre el consum d'aigua, el pes corporal i l'adipositat; contribueixen amb nous coneixements sobre el consum de suc de fruites i la seva associació amb la salut cardiometabòlica; i donen suport al paper del consum de cafè i la ingesta de cafeïna en la prevenció del deteriorament cognitiu i la salut mental. En conclusió, el patró de consum de begudes mediterrànies es va associar amb un estil de vida més saludable, un major compliment de les recomanacions de l'EFSA sobre ingesta d'aigua, un millor pronòstic en alguns factors de risc cardiovascular i un rendiment cognitiu en persones grans amb SM. A més, algunes molècules presents als líquids, com la cafeïna, podrien estar associades amb altres aspectes de la salut mental, com l'ansietat. Si aquests resultats són confirmats per estudis d'intervenció amb un grau adequat d'evidència científica, les guies dietètiques haurien de ressaltar la importància del consum d'aigua i begudes per al manteniment de la salut.


La prevalencia e incidencia de las enfermedades cardiovasculares ha aumentado en los últimos años. Estas patologías se pueden prevenir abordando factores de estilo de vida modificables (dieta, la actividad física y hábito tabáquico). Sin embargo, la evidencia epidemiológica que ha explorado la asociación entre el consumo de agua, bebidas y los factores de riesgo cardiovascular es limitada y contradictoria. Aunado a esto, en ocasiones las guías alimentarias no incluyen recomendaciones sobre su consumo. El objetivo general de la presente Tesis Doctoral fue evaluar el patrón de consumo de bebidas de una población mediterránea de edad avanzada con síndrome metabólico y su asociación con factores de riesgo cardiovascular y salud mental. Para ello se analizaron los datos del estudio PREDIMED-Plus, un ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado y controlado, de grupos paralelos desarrollado en España para la prevención primaria de la enfermedad cardiovascular (ECV). Los análisis se realizaron con el enfoque de un estudio de cohorte prospectivo. Los principales hallazgos derivados de esta tesis refuerzan el papel del patrón de consumo de bebidas del Mediterráneo en el cumplimiento de las recomendaciones de la EFSA para la ingesta total de agua, así como su asociación con un estilo de vida saludable; proporcionan evidencia acerca de la asociación entre el consumo de agua potable, el peso corporal y la adiposidad; contribuyen con nuevos conocimientos sobre el consumo de zumo de frutas y su asociación con la salud cardiometabólica; y respaldan el papel del consumo de café y la ingesta de cafeína en la prevención del deterioro cognitivo y la salud mental. En conclusión, el patrón de consumo de bebidas mediterráneas se asoció con un estilo de vida más saludable, mayor cumplimiento de las recomendaciones de la EFSA sobre ingesta de agua, mejor pronóstico en algunos factores de riesgo cardiovascular y rendimiento cognitivo en personas mayores con SM. Además de que, algunas moléculas presentes en los líquidos, tales como la cafeína, podrían estar asociadas con otros aspectos de la salud mental, como la ansiedad.


Cardiovascular diseases prevalence and incidence have exponential increase in the last years. Most of these diseases can be prevented by addressing modifiable lifestyle factors (diet, physical activity, smoking habits). However, epidemiological evidence exploring the association between drinking water, beverages, and cardiovascular risk factors is limited and contradictory, and sometimes dietary guidelines do not include recommendations on their consumption. The general objective of the present Doctoral Thesis was to assess the beverage consumption pattern of an elderly Mediterranean population with metabolic syndrome and its association with cardiovascular risk factors and cognition. For this purpose data from the PREDIMED-Plus study, a multicenter randomized clinical trial conducted in Spain for the primary prevention of cardiovascular disease (CVD), was analyzed as a prospective cohort design study. The main findings derived from this dissertation reinforce the role of the Mediterranean beverage consumption pattern in the compliance of European Food Safety Authority (EFSA) recommendations for total water intake and its association with a healthy lifestyle; provide evidence for the association between drinking water consumption, body weight and adiposity; contribute with new insights regarding fruit juice consumption and its association with cardiometabolic health; and support the role of coffee consumption and caffeine intake in the prevention of cognitive decline and mental health. In conclusion, the Mediterranean beverage consumption pattern is associated with a healthier lifestyle, higher compliance with the EFSA’s recommendations for water intake, better prognosis in some cardiovascular risk factors, and cognitive performance in elderly individuals with MetS. Further, some molecules present in liquids, such as caffeine, could be associated with aspects of mental health, such as anxiety.

Keywords

Begudes; Factors de risc cardiovascular; Salut mental; Bebidas; Enfermedad cardiovascular; Salud mental; Beverages; Cardiovascular risk factors; Mental health

Subjects

00 - Ciència i coneixement. Investigació. Cultura. Humanitats; 663/664 - Aliments i nutrició. Enologia. Olis. Greixos

Knowledge Area

Ciències de la salut

Documents

TESI Indira del Socorro Paz Graniel.pdf

65.70Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)