Diseño de un diccionario electrónico español-chino de términos turísticos del alojamiento basado en un corpus de textos comerciales digitales

Author

Wei, Xiaoran

Director

Garriga Escribano, Cecilio

Vidal Díez, Mònica

Date of defense

2022-06-10

Pages

1087 p.Doctorate programs

Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en Filologia Espanyola

Abstract

Aquesta tesi proposa un disseny per a l’elaboració d’un diccionari electrònic espanyol-xinès de mots turístics de l’allotjament, i considera com a usuaris potencials els professionals xinesos que treballin en la venda i promoció d’allotjaments espanyols a turistes xinesos que planegen els seus viatges per Espanya. Gira, doncs, al voltant de tres eixos: el llenguatge del turisme, la lexicografia especialitzada i la lingüística de corpus. L’estudi dedica una avaluació sistemàtica als diccionaris en xinès o en espanyol presents a l’àmbit turístic, que permet destacar una sèrie de qüestions encara pendents de resoldre, com el tractament de termes antiquats, els mètodes de confecció inadequats i la baixa usabilitat. D’altra banda, a l’era del Turisme 2.0, la pàgina web ha esdevingut el canal principal que fan servir els establiments d’allotjament espanyols per assolir l’èxit comercial, que és el gènere seleccionat per constituir el corpus. Per això a les webs privades estudiades s’utilitzen diversos mecanismes lingüístics, tant en el nivell lèxic com en el discursiu. El corpus d’estudi incorpora principalment textos provinents de pàgines privades d’allotjaments espanyols, que formen part del corpus textual; també inclou com a fonts sis repertoris del turisme, que componen el corpus de referència. A partir del treball de recopilació realitzat, van ser extrets 2.106 mots en espanyol que figuren com a lemes o sublemes al diccionari. Així mateix, aquesta tesi duu a terme una anàlisi de la terminologia específica recuperada des d’un punt de vista de la formació lèxica, basada en els lemes independents. El resultat és que els mecanismes més utilitzats són la composició, la terminologització i el préstec. Finalment, el disseny lexicogràfic especialitzat electrònic està basat en la Teoria Funcional de la Lexicografia i pren en consideració els resultats obtinguts dels repertoris avaluats. Per tant, en funció dels destinataris es proposa el disseny de la macroestructura i la microestructura, les rutes de consulta i la interfície informàtica. Finalment, s’ofereix una mostra del diccionari plantejat.


La presente tesis propone un diseño para la elaboración de un diccionario electrónico español-chino de voces turísticas del alojamiento, y considera como sus usuarios potenciales profesionales chinos que trabajen en la promoción y venta de alojamientos españoles a turistas chinos que planean sus viajes por España. Gira, por tanto, alrededor de tres ejes: el lenguaje del turismo, la lexicografía especializada y la lingüística de corpus. El estudio dedica una evaluación sistemática a los diccionarios en chino o en español presentes en el ámbito turístico, que permite destacar una serie de cuestiones todavía pendientes de resolver, como el tratamiento de términos anticuados, los métodos de confección inadecuados y la baja usabilidad. Por otro lado, en la era del Turismo 2.0, la página web se ha convertido en el canal principal que emplean los establecimientos de alojamiento españoles para alcanzar el éxito comercial, que es el género seleccionado para constituir el corpus. Para ello en las webs privadas estudiadas se utilizan diversos mecanismos lingüísticos, tanto en el nivel léxico como en el discursivo. El corpus de estudio incorpora principalmente textos provenientes de páginas privadas de alojamientos españoles, que forman parte del corpus textual; también incluye como fuentes seis repertorios del turismo, que componen el corpus de referencia. A partir del trabajo de recopilación realizado, fueron extraídos 2.106 vocablos en español que figuran como lemas o sublemas en el diccionario. Asimismo, esta tesis lleva a cabo un análisis de la terminología específica recuperada desde un punto de vista de la formación léxica, basado en los lemas independientes. El resultado es que los mecanismos más utilizados son la composición, la terminologización y el préstamo. Por último, el diseño lexicográfico electrónico objeto de estudio está basado en la Teoría Funcional de la Lexicografía y toma en consideración los resultados obtenidos de los repertorios evaluados. Por tanto, en función de los destinatarios se propone el diseño de la macroestructura y microestructura, las rutas de consulta y la interfaz informática. Finalmente, se ofrece una muestra del diccionario planteado.


The purpose of this doctoral dissertation is to propose a design for the elaboration of a Spanish-Chinese electronic dictionary of tourist accommodation words. The purpose is to provide a dictionary tool for Chinese tourism accommodation practitioners to help them understand websites on the Spanish language and better serve Chinese tourists with travel plans in Spain. Therefore, the thesis focuses on three theories: tourism language, specialized lexicography and corpus linguistics. In this research, I have systematically evaluated the dictionaries that have been compiled in the field of tourism, including Chinese or Spanish. And the analysis results also highlighting a number of issues that need to be solved, such as the treatment of outdated terms, inadequate preparation methods and low usability. On the other hand, in the era of Tourism 2.0, the website has become the main channel used by Spanish accommodation establishments to achieve commercial success, which is the genre selected to constitute the corpus. To this end, these accommodation business pages use a variety of language skills, which is embodied in the vocabulary and discourse level. The establishment of the corpus selected commercial web sites of Spanish tourism accommodation as the main material; Six travel dictionaries were also used as auxiliary materials. A total of 2.106 Spanish words were extracted, listed as lemmas or sublemmas in the dictionary. In addition, this thesis analyzes the extracted tourist accommodation terms from the perspective of vocabulary formation, and it can be found that the most commonly used word formation methods are combination, terminology and introduction of foreign words. Finally, the design of the electronic dictionary is based on the Function Theory of Lexicography, and It also takes into account the analysis results of the existing dictionaries. Therefore, according to the recipients, it is proposed the design of the macrostructure and microstructure, the query routes and the computer interface. At the end, it offers a sample of the dictionary proposed.

Keywords

Lexicografia especialitzada electrònica; Lexicografía especializada electrónica; Specialized electronic lexicography; Llenguatge turístic; Lenguaje turístico; Tourist language; Allotjament turístic; Alojamiento turístico; Tourist accommodation

Subjects

030 - General reference works

Knowledge Area

Ciències Humanes

Documents

xiwe1de1.pdf

19.88Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

This item appears in the following Collection(s)