Tratamiento del ejemplo lexicográfico en los diccionarios monolingües de español como lengua extranjera

Author

Liu, Jiani

Director

Garriga Escribano, Cecilio

Date of defense

2022-05-11

Pages

279 p.Doctorate programs

Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en Filologia Espanyola

Abstract

Aquesta tesi aborda el tema de l’exemple lexicogràfic als diccionaris d’ELE. Té com a objectiu determinar el model d’exemplificació de quatre diccionaris monolingües d’aprenentatge per a estrangers i verificar si els exemples registrats en aquests repertoris compleixen les funcions que han de tenir per ser eficaços. Per assolir aquest objectiu, sextreu el 5% de cada obra lexicogràfica per crear el corpus destudi. Un cop elaborat el corpus, es fa el recompte del nombre de veus, accepcions i exemples. Seguidament es marquen els exemples d’acord amb la seva estructura sintàctica i el contingut per dur a terme l’anàlisi estadística. A més de l’estudi quantitatiu, també es fa l’anàlisi qualitativa, especialment centrant-se en les funcions dels exemples. La investigació basada en el corpus i la comparació de les dades dels diccionaris objecte destudi permeten fer una recapitulació del model dexemplificació de cada repertori i una avaluació del compliment de les funcions dels exemples. Finalment, es planteja una proposta tant per a una inclusió millor de l’exemple, com per a una millor consulta d’aquest component lexicogràfic.


La presente tesis aborda el tema del ejemplo lexicográfico en los diccionarios de ELE. Tiene como objetivo determinar el modelo de ejemplificación de cuatro diccionarios monolingües de aprendizaje para extranjeros y verificar si los ejemplos registrados en estos repertorios cumplen con las funciones que deben tener para ser eficaces. Para alcanzar tal objetivo, se extrae el 5% de cada obra lexicográfica para crear el corpus de estudio. Una vez elaborado el corpus, se realiza el recuento del número de voces, de acepciones y de ejemplos. Seguidamente se marcan los ejemplos de acuerdo con su estructura sintáctica y su contenido para llevar a cabo el análisis estadístico. Además del estudio cuantitativo, también se realiza el análisis cualitativo, especialmente centrando en las funciones de los ejemplos. La investigación basada en el corpus y la comparación de los datos de los diccionarios objeto de estudio permiten hacer una recapitulación del modelo de ejemplificación de cada repertorio y una evaluación del cumplimiento de las funciones de los ejemplos. Por último, se plantea una propuesta tanto para una mejor inclusión del ejemplo, como para una mejor consulta de este componente lexicográfico.


This thesis analyzes the lexicographical example in the ELE dictionaries. The goals are to determine the exemplification model of four monolingual learning dictionaries for foreigners and to check the validity of examples registered in these wordbooks. To achieve this goal, 5% of each dictionary is extracted to build the study corpus. With the well-prepared corpus, the number of entries, meanings and examples can be counted. Then the examples are marked according to their syntactic structure and content for the statistical analysis. In addition to the quantitative study, the qualitative analysis which especially focuses on the functions of the examples is also carried out. With the corpus-based research and the comparison of the data from the researched dictionaries, a recapitulation of the exemplification model for each wordbook and an evaluation of the examples’ validity are allowed. Finally, a proposal is made to improve the inclusion of the example and the consultation of the lexicographical component.

Keywords

Lexicografia; Lexicografía; Lexicography; Espanyol com a llengua estrangera; Español como lengua extranjera; Spanish as a foreign language; Exemple; Ejemplo; Example

Subjects

80 - General questions relating to both linguistics and literature. Philology

Knowledge Area

Ciències Humanes

Documents

jili1de1.pdf

3.908Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)